Pracovné právoRodinné podnikanieZmeny v legislatíve xa Publikované 7. februára 2022 zobraziť celý profil

Úpravy boli pripravené s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Vláda SR novely schválila už 12. januára 2022.

Rozširuje sa výnimka z nelegálnej práce pre dvoch spoločníkov

Výnimku z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania novela rozširuje na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac dvoch spoločníkov v príbuzenskom vzťahu. Môžu nimi byť manželia, súrodenci a ich príbuzní v priamom rade, ktorými sú tiež súrodenci alebo manželia. Platí to pre tých príbuzných, ktorí sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov alebo sú študentmi do 26 rokov. Reflektujeme tým na požiadavky zlepšenia podnikateľského prostredia. 

Podľa novely zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania budú po novom vykonávať iba inšpektoráty práce.  

Článok pokračuje pod reklamou

Zefektívňuje sa činnosť inšpektorátov práce 

Novelou zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce sa rozširuje príležitosť zamestnať sa a riadiť činnosti inšpektorátov práce pre všetkých kvalitných manažérov s požadovanými pracovnými skúsenosťami, nielen pre obmedzenú skupinu obyvateľov, ako tomu bolo doposiaľ. Riaditeľ inšpektorátu práce bude musieť po novom preukázať nielen skúsenosti z odbornej praxe v oblasti BOZP, inšpekcie práce a pracovnoprávnych vzťahov, ale aj skúsenosti z oblasti manažmentu a vedenia ľudí.

Znižuje sa administratívna záťaž zamestnávateľov 

Novelou zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa upravujú najmä lehoty, ktoré zamestnávatelia musia dodržiavať v súvislosti s BOZP. Ďalej novela zosúlaďuje lehoty pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, upravuje interval odbornej praxe pre účely splnenia odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie, predlžuje lehoty na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti.

Zdroj: Ministerstvo práce SR / úprava redakcia