EkonomikaSlovensko xa Publikované 25. mája 2018 zobraziť celý profil

Nový balíček opatrení by mal podnikateľom priniesť úsporu vyše 7 miliónov eur ročne. Opatrenia smerujú najmä k zníženiu regulačného zaťaženia a byrokracie, s dôrazom na využitie elektronizácie, ale aj podporu rodinného podnikania. Schválené návrhy vychádzajú predovšetkým z podnetov priamo od podnikateľov.

Život podnikateľom postupne uľahčí ďalších 23 opatrení z druhého antibyrokratického balíčka, ktorý odsúhlasila vláda

Druhý balíček vznikol na základe spolupráce s viacerými ministerstvami, štátnymi inštitúciami a na základe podnetov priamo z praxe od podnikateľov. Nadväzuje na prvý antibyrokratický balíček z júna minulého roka, z ktorého je 10 opatrení už splnených.
Opatrenia z nového balíčka by mali podnikateľom ročne ušetriť vyše 7 miliónov eur – 2,6 miliónov na priamych finančných nákladoch, 1,1 milióna na nepriamych, a 3,7 milióna na administratívnych nákladoch.

„Navrhujeme ďalšie zníženie povinností pre podnikateľov, viac elektronickej komunikácie, aj  kroky na podporu podnikania. Opatrenia by mali uľahčiť život podnikateľom, ušetriť čas a peniaze,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Už po opatreniach z prvého balíčka Európska komisia skonštatovala určitý pokrok v oblasti znižovania administratívnych a regulačných prekážok pre podniky na Slovensku. Samotní podnikatelia označili ako prioritu zabezpečenie toho, aby štátne inštitúcie už od fyzických a právnických osôb ďalej nepožadovali najčastejšie žiadané výpisy, potvrdenia a ďalšie dokumenty (listy vlastníctva, výpisy z registra trestov, z obchodného registra a živnostenského registra a pod.).

Ich požiadavka, ktorú obsahuje druhý balík opatrení, by mala byť splnená do konca tohto roka a to vďaka Zákonu proti byrokracii. Ten už podporili poslanci v NR SR a teraz legislatíva čaká na podpis prezidenta.

Zamestnávateľom by podľa schváleného návrhu opatrení mala od nového roka napríklad odbudnúť povinnosť  oznamovať Sociálnej poisťovni začiatok a  koniec čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom. Jednoduchšej administratívy by sa podnikatelia mali dočkať napríklad pri vstupe do systému duálneho vzdelávania. Podľa navrhovanej zmeny nebudú musieť predkladať k žiadosti na overenie spôsobilosti zamestnávateľa niektoré doklady.

Ide najmä o prípady, keď sú informácie dostupné vo verejných registroch. Čestné vyhlásenie, nie staršie ako tri mesiace, by mohlo nahradiť potvrdenie príslušného úradu, že zamestnávateľ nemá v SR alebo v krajine svojho sídla daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. Medzi navrhovanými opatreniami je napríklad aj zrušenie zákonom stanoveného termínu na predkladanie žiadosti na overenie spôsobilosti (v súčasnosti 30. september).

Pred rezortom životného prostredia  bude stáť úloha upraviť do konca mája príslušnú vyhlášku tak, aby Inšpekcia životného prostredia neudeľovala pokuty za chýbajúce pečiatky na ohlasovacích a evidenčných tlačivách. Na uľahčenie komunikácie s úradmi by malo slúžiť aj ďalšie opatrenie – na informačných tabuliach a webových stránkach ústredných orgánov štátnej správy bude v jednoduchej forme (napr. piktogramom) a v jednotnom formáte prístupný zoznam tlačív a dokumentov (vrátane počtu potrebných originálov a potreby overenia podpisu), ktoré sa vyžadujú pri podaní tej ktorej žiadosti.

V schválenom balíčku nechýbajú ani opatrenia na podporu rodinného podnikania. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v tejto súvislosti dostalo úlohu pripraviť novelu zákona o nelegálnej práci. Výpomoc rodinných príslušníkov pri dodržaní stanovených podmienok by sa nemala považovať za nelegálnu prácu. Táto výnimka v súčasnosti platí len pri podnikateľoch – fyzických osobách.

Ministerstvo financií v súvislosti s bojom proti byrokracii pripraví aj návrh na riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia. Okrem konkrétnych opatrení obsahuje balíček aj návrh  piatich analýz. Tie budú potenciálne podkladom pre opatrenia v ďalšom balíčku.

Rezort hospodárstva už teraz plánuje pripraviť tretí balíček opatrení na zlepšenie podnikania, ktorý sa bude zameriavať okrem iného aj na systematické zefektívnenie procesov začatia podnikania a podporu podnikania.

zdroj: MH SR