PodnikanieZaujímavosti xa Publikované 25. júla 2018 zobraziť celý profil

Hygienické balenie potravín (vrátane hotových pokrmov) je predmetom dozornej pôsobnosti viacerých orgánov.
Pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie vymedzuje ust. § 17 zákona č. 250/2007 Z. z. a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „Predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.“

Samotné požiadavky na hygienický (vhodný) obal SOI nerieši

Posúdiť, či je výroba, príprava a podávanie pokrmov a nápojov zabezpečená a vykonávaná hygienicky vyhovujúcim spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu kvality a zdravotnej neškodnosti hotových pokrmov vrátane otázky, či obalový materiál (prípadne prepravná nádoba) v ktorom sa potraviny a hotové pokrmy poskytujú je dostatočným hygienickým obalom, prípadne vhodným hygienicky nezávadným obalovým materiálom z hľadiska ochrany verejného zdravia môžu len orgány kontroly potravín (teda Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Úrad verejného zdravotníctva SR). Vo všeobecnosti platí, že obal musí byť funkčne vyhovujúci a zdravotne neškodný, aby sa zabezpečilo zachovanie kvality a zdravotnej neškodnosti pokrmov.

Iná situácia nastáva v otázke účtovania obalov

V prípade účtovania obalov v zariadeniach spoločného stravovania, poskytovaného reštauračnou a stravovacou formou (reštaurácie, motoresty, jedálne so samoobsluhou, kaviarne, vinárne, hostince, bistrá, bufet denné bary, stánok rýchleho občerstvenia, bagetérie, zmrzlinárne) uplatňuje SOI pri kontrole nasledujúce princípy, v nadväznosti na typ kontrolovaného zariadenia.

1. Prevádzkarne, poskytujúce výlučne stravovacie služby

Ide o prevádzkarne, ktoré spotrebiteľom poskytujú výlučne stravovacie služby, pozostávajúce z poskytovania jedál a nápojov, ktoré sú zároveň sprevádzané podpornými službami (obsluha, prestretie stola….) a ktoré umožňujú okamžitú spotrebu jedál a nápojov (teda personál prevádzky obslužným spôsobom poskytuje objednané jedlo na tanieri (plastový, porcelánový), pričom neposkytujú možnosť priameho pultového predaja a odberu.
V takom prípade, ak spotrebiteľ požiada o zabalenie nedojedeného jedla do obalu, v ktorom si toto jedlo môže so sebou odniesť a predávajúci takúto službu poskytuje, je oprávnený takýto obal účtovať.

Je však potrebné, aby bol spotrebiteľ o cene takéhoto obalu vopred vhodnou formou informovaný, napr. v cenník, jedálny lístok, nápojový lístok a pod.

2. Prevádzkarne, poskytujúce stravovacie služby a súčasne predaj (priamy odber jedla bez nutnosti jeho konzumácie v prevádzkarni) a samotný predaj pokrmov a nápojov:

a) reštauračné služby + predaj (s obsluhou alebo bez obsluhy) (čínske reštaurácie, pizzérie, stravovacie zariadenia v nákupných centrách, take away…)

V prípade konzumácie jedla priamo v prevádzkarni a jeho následného zabalenia sa uplatňuje analogický postup ako v prípade prevádzkarní, poskytujúcich výlučne stravovacie služby (ak spotrebiteľ neskonzumuje podané jedlo v prevádzkarni a požaduje ho zabaliť, predávajúci je oprávnený obal účtovať – ale len v prípade, ak spotrebiteľa o tejto skutočnosti vopred informuje).
Pri priamom odbere hotového jedla, ktoré spotrebiteľ nekonzumuje v prevádzkarni je predávajúci oprávnený obal účtovať,nakoľko má spotrebiteľ možnosť výberu, t.j. prevádzkovateľ zariadenia umožňuje jedlo konzumovať priamo v reštaurácií ( bez toho, aby za obal zaplatil).

b) predaj – t. j. priamy odber jedla, ktoré si spotrebiteľ môže odniesť so sebou (napr. bufety, cukrárne, predaj zmrzliny, stánky s rýchlym občerstvením, zmrzlinárne, bagetérie, …)

Pri priamom pultovom predaji, vzhľadom na povahu predávaných výrobkov je predávajúci povinný zabaliť výrobok (zákusky, 1 kúsok pizze, hot-dog, langoše, pirôžky…) do hygienicky nezávadného obalu bezplatne takým spôsobom, aby nedošlo k narušeniu kvality a zdravotnej
neškodnosti pokrmov.

Pokiaľ spotrebiteľ požaduje zabaliť pokrm iným spôsobom, než aký predávajúci poskytuje bezplatne (napr. termoobal, škatuľa), prípadne požaduje duplicitný obal, takéto obaly môže predávajúci účtovať za podmienky, že spotrebiteľa vopred informuje o tom, že ide o spoplatnené obaly vrátane ceny obalu.

3. Donášková služba

Pri predaji jedla prostredníctvom rozvozu a donášky nejde o konzumáciu objednaného jedla priamo v prevádzkarni predávajúceho. Objednané jedlo je spotrebiteľovi doručené (spravidla za poplatok) na dohodnuté miesto.

V tomto prípade platí, že povinnosť predávajúceho baliť výrobok do hygienicky nezávadných obalov nemôže byť splnená podaním jedla spotrebiteľovi na tanieri tak, ako v prevádzke určenej na priamu konzumáciu jedla.

Poskytnutie hygienicky nezávadného obalu je navyše nevyhnutnou podmienkou na to, aby bolo objednané jedlo doručené spotrebiteľovi v požadovanej kvalite.
Z uvedeného dôvodu je predávajúci pri rozvoze a donáške jedla povinný poskytnúť spotrebiteľovi hygienicky nezávadný obal. Náklady na obalový materiál/zabalenie výrobku znáša v tomto prípade predávajúci.

zdroj: SOI