PodnikaniePrávo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 17. februára 2022 zobraziť celý profil

Ministerstvo hospodárstva SR má zámer v spotrebiteľskej politike zmeniť legislatívne roztrieštené normy do úplne nového zákona, ktorý tiež nahradí Zákon o ochrane spotrebiteľa, uvedený do praxe v roku 2007. Túto úlohu si pod svoju gesciu zobral štátny tajomník Ján Oravec a my sme sa ho opýtali na bližšie podrobnosti.

Pán Oravec, pred časom ste verejnosť informovali o zmene zákona, ktorý chráni práva spotrebiteľov. Pôvodný zákon z roku 2007 bol niekoľkokrát novelizovaný. Kde a v akých oblastiach boli medzery, že ste sa rozhodli pre úplne nový zákon a nie pre ďalšiu novelu? Deklarovali ste zjednodušenie právneho rámca pre ochranu spotrebiteľa. Čo tým myslíte? Dotkne sa pripravovaný zákon aj predaja na diaľku? Osobitný zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku zostane, novelizuje sa, alebo sa zruší a začlení do nového právneho rámca?

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa neposkytoval dostatočný priestor pre náš zámer na Ministerstve hospodárstva. Detailne sme sa pozreli na spotrebiteľské smernice transponované do slovenského právneho poriadku a všetky národné špecifiká, prehodnotili ich a predstavujeme ich v novom šate. Nový zákon je spoločnou novelou zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o predaji na diaľku a zákona o alternatívnom riešení sporov, ktoré spájame do jedného celku. Snažíme sa lepšie nastaviť jeho vzťah k Občianskemu zákonníku, ktorý rieši základné inštitúty súkromného práva vrátane spotrebiteľských zmlúv. Duplicity a nesúrodosť pojmov a pravidiel v zákone o ochrane spotrebiteľa a Občianskom zákonníku sťažovali prax pre podnikateľov aj spotrebiteľov.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Návrhom prvýkrát transponujeme aj tri nové smernice EÚ (pozn.:  smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb, smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES a tzv. modernizačná smernica – smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa) a implementujeme jedno nariadenie EÚ (pozn.: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004). Naše ciele presiahli rozsah bežnej novely zákona, preto sme uprednostnili vypracovanie nového zákona o ochrane spotrebiteľa.

Ako bude nový zákon nastavený voči podnikateľom? Bude prísnejší ako ten predošlý? V prípade nejakých sporov bude mať ,,navrch“ spotrebiteľ, alebo podnikateľ?

Úlohou tvorcov zákonov by malo byť zabezpečiť, aby „navrch“ mal ten, na koho strane je pravda. Spotrebiteľské právo nemá byť o ukladaní extrémnej regulačnej záťaže podnikateľom ani o nadmernom zasahovaní do zmluvnej slobody za účelom absolútnej ochrany spotrebiteľov. Má byť o hľadaní správneho balansu medzi právami spotrebiteľov a povinnosťami podnikateľov. Rieši každodenné nákupy, ale aj zásadné transakcie pre domácnosti, je pod tlakom neustáleho vývoja, najmä na online trhu. Pravidlá preto musia ostať všeobecné, rámcové a ak nastane problém s ich aplikáciou, je úlohou orgánov dohľadu a súdov sa s tým vysporiadať.

Deklarovali ste, že niektoré definície zo zákona budú vypustené, napr. sa upúšťa od povinnosti vypracovať odborné posúdenia pri reklamáciách výrobkov, poskytovať potvrdenie o prijatí a vybavení reklamácie, ohlasovať zrušenie prevádzkarne obci, či ustanovenie o zákaze ukladať spotrebiteľom povinnosti bez právneho dôvodu a zákaze odmietnuť predať vystavený výrobok alebo poskytnúť službu, ktorú má obchodník v prevádzkových možnostiach. 

Nemôže sa tak stať, že predávajúci bude spotrebiteľov segregovať a odmietne tak predať produkt všetkým?

Takýchto následkov sa nie je potrebné obávať. Antidiskriminačný zákon aj povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania ostávajú zachované. 

Ak bude zrušené potvrdenie o prijatí a vybavení reklamácie, ako potom spotrebiteľ preukáže vlastnícke právo k danému produktu, ktorý dal reklamovať? Doposiaľ to na potvrdení (hoci nemalo predpísanú štruktúru) bolo jasné.

Tieto potvrdenia neslúžili na preukázanie vlastníckeho práva, ktoré sa preukazuje najjednoduchšie dokladom o kúpe alebo faktúrou. Myslíme si, že zákonnú administratívnu povinnosť vydávať potvrdenia k reklamáciám dostatočne nahradí aplikačná prax. Predávajúci z praktických dôvodov potrebujú mať prehľad o prijatých reklamáciách a výsledkoch ich vybavenia, obdobne aj spotrebitelia môžu požadovať napríklad potvrdenie o prevzatí tovaru predávajúcim, avšak nevnímame ako nevyhnutné, aby to bolo formulované v zákone a následne prísne kontrolované orgánmi dohľadu. Nepodmienenie praxe zákonnou povinnosťou necháva väčšiu voľnosť predávajúcim prispôsobiť si obsah a formu svojmu obchodnému modelu, potrebám a ponuke.

Myslí nový zákon aj na reklamácie uplatnené pri službách? Aké sú tam lehoty? Kto môže posudzovať reklamovanú poskytnutú službu?

Nateraz sa právna úprava služieb na EÚ úrovni aj na národnej úrovni vyvíja smerom sektorovej regulácie. V prípade potreby sa preto prijímajú osobitné regulácie napríklad pre elektronické komunikácie, dodávanie elektriny, plynu, finančné služby, opravu a úpravu veci a pod.

Článok pokračuje pod reklamou

Kde sa môže spotrebiteľ obrátiť, ak nie je spokojný s vybavením reklamácie? Je nejaká druhostupňová inštitúcia, alebo posledné slovo má predávajúci?

Nespokojnosť so spôsobom vybavenia reklamácie zakladá spor medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Spotrebiteľovi sú dostupné prostriedky mimosúdneho riešenia sporov, osobitne systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý bude tiež zahrnutý do nového zákona o ochrane spotrebiteľa. Konečnou inštanciou oprávnenou spor rozhodnúť je výlučne súd.

Akú úlohu bude mať Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) v reklamačnom procese? Bude vedieť ovplyvniť výsledok reklamácie a zmenia sa právomoci SOI?

SOI bude môcť kontrolovať, či obchodníci postupujú pri vybavovaní reklamácie v súlade so zákonom, novými pravidlami pri uplatnení zodpovednosti za vady, avšak kompetenciou SOI nie je rozhodovať v prípadoch, ak spotrebiteľ nesúhlasí s posúdením a vybavením reklamácie obchodníkom. Správne uplatňovanie jej kompetencií, napr. v rámci dobrovoľných opatrení, však môže viesť aj k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu vyriešeniu tohto typu sporov.

Bude zákon nastavený tak, aby SOI pri zistení (neúmyselného) porušenia zákona umožnila podnikateľovi možnosť nápravy v určenej lehote? Ak áno, v akých intervaloch sa tento spôsob bude uplatňovať? Bude to platiť len na jeden prípad, alebo v rámci roka môže podnikateľ porušiť viackrát zákon?

Návrh zákona prináša niekoľko inštitútov, ktoré majú motivovať podnikateľov k dobrovoľnej náprave. Nie sú viazané na úmysel (pozn.: v prípade správnych deliktov právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov sa neskúma úmysel a zavinenie) a nebudú obmedzené časovo ani podľa typu podnikateľa či porušenia. Z týchto inštitútov má benefit každý – spotrebiteľ sa dostane k náprave rýchlejšie, súdy nebudú zaťažované ďalšími spormi, orgány dohľadu nemusia začať v každom prípade správne konanie a vydávať rozhodnutie a podnikateľ nedostane pokutu. Najviac efektívne sa zdajú v prípadoch, kedy dochádza k ohrozovaniu alebo porušovaniu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. V návrhu zákona detailnejšie rozpracovávame princíp druhej šance v podobe tzv. dobrovoľného opatrenia. Rovnaký výsledok bude aj v prípadoch, kedy podnikateľ priamo preukáže orgánu dohľadu, že sa dohodol so spotrebiteľom, ktorý utrpel ujmu na svojich zákonných právach. Orgánu dohľadu bude tiež vo väčšine prípadov postačovať, ak dôjde k vyvodeniu disciplinárnej zodpovednosti podľa interných pravidiel združenia podnikateľov, ktorého je členom, alebo kódexu správania, k dodržiavaniu ktorého sa podnikateľ dobrovoľne zaviazal. 

Ak SOI začne voči podnikateľovi správne konanie, kde mu neskôr uloží za správny delikt pokutu a podnikateľ sa odvolá, prípadne obráti na súd, ktorý pokutu zruší. Budú podnikatelia za takto nesprávne / nezákonné uložené pokuty odškodňovaní? Počíta sa s nejakou osobnou zodpovednosťou úradníkov za vydané rozhodnutia?

Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom upravuje zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobitosti pre výkon pôsobnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa nie sú zamýšľané.

Zabezpečí rezort hospodárstva aj nejakú informačnú kampaň? Sú vyčlenené peniaze na propagáciu tak dôležitých zmien? Ak áno, ako sa o tom verejnosť dozvie?

Návrh zákona je stále v štádiu prípravy. V tomto momente bolo pre nás dôležité upozorniť verejnosť na predloženie materiálu do medzirezortného pripomienkového konania. Sme pripravení o navrhovaných zmenách ďalej diskutovať počas vyhodnocovania vznesených pripomienok. Následne musí návrh schváliť vláda SR a poslanci v NR SR. Najdôležitejšie zmeny v ich finálnej podobe budeme smerom k širokej verejnosti komunikovať najmä prostredníctvom webového sídla a sociálnych sietí ministerstva, Európskeho spotrebiteľského centra, Slovenskej obchodnej inšpekcie či iných zainteresovaných a spolupracujúcich subjektov.

Ďakujeme za Vaše odpovede.