EkonomikaSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 11. januára 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na ich zákonnú povinnosť postúpiť pobočke tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, ak trvá dlhšie ako desať dní. Ich povinnosťou je urobiť tak do troch dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Zamestnanec oznamuje zamestnávateľovi prekážku v práci – dočasnú pracovnú neschopnosť – predložením Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, potvrdenej ošetrujúcim lekárom. Pri vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti predloží zamestnanec zamestnávateľovi najskôr IIa. dieltohto tlačiva, ktorý je žiadosťou o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorú vypláca počas prvých 10 dní zamestnávateľ.

Ak dočasná pracovná neschodnosť trvá viac ako 10 kalendárnych dní, zamestnanec predloží zamestnávateľovi aj II. diel potvrdenia, ktorý je žiadosťou o nemocenské a úrazový preplatok. Pred odovzdaním žiadosti zamestnávateľovi si zamestnanec skontroluje, či vyplnil všetky údaje na žiadosti (o ktorú dávku žiada, údaje vo vyhlásení, dátum a podpis).

Na odovzdanej žiadosti nie je zamestnávateľ oprávnený doplniť údaje za zamestnanca, zamestnávateľ iba potvrdí údaje za zamestnávateľa a do troch dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti odošle túto žiadosť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Dodržanie zákonnej lehoty zo strany zamestnávateľa je dôležité preto, aby zamestnanec nezostal dlhšie bez finančných prostriedkov, t. j. aby mala pobočka Sociálnej poisťovne dostatočný časový priestor na vydanie rozhodnutia o nároku zamestnanca na nemocenské a na vyplatenie tejto dávky.

zdroj: sociálna poisťovňa