EkonomikaPodnikaniePoľnohospodárstvoSlovensko xa Publikované 22. januára 2018 zobraziť celý profil

Viac zelene, zdravšie ovzdušie či revitalizácia verejných priestorov. To sú oblasti, na ktoré môžu mestá získať finančné prostriedky z eurofondov. Agrorezort vyhodnotil prvé kolo výzvy z eurofondov zamerané na zelenú infraštruktúru a schválil 38 projektov za takmer 13 miliónov eur.

„Od kvality životného prostredia v mestách závisí aj naše zdravie a kvalita života,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka Gabriela Matečná. „Nie je jedno, aký vzduch dýchame, koľko máme okolo seba stromov alebo ako narábame s dažďovou vodou. Vďaka schváleným projektom zameraných na zelenú infraštruktúru budú naše mestá a obce o niečo krajšie a zelenšie.“

Ministerstvo pôdohospodárstva ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhodnotilo prvé kolo výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. „Predložených bolo 70 projektov v hodnote viac ako 21 miliónov eur. Schválených bolo 38 projektov v hodnote 12,852 milióna eur,“ spresnil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR. „Najčastejšie žiadali mestá a obce peniaze na revitalizáciu vnútroblokov sídlisk, ale nechýbali ani projekty na sadové úpravy, oddychové zóny či obnovu parkov.“

Celkovo môžu regióny žiadať financie na desať oblastí

V rámci opatrení pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí je možné žiadať prostriedky na protihlukové plány, hlukové mapy, protihlukové steny a bariéry, protihlukovú výsadbu a izolácie na zdroji hluku. Peniaze možno žiadať aj na tvorbu prirodzených krajinných prvkov ako napríklad malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy.

Ministerstvo tiež podporuje budovanie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelených parkov, zelených stien a striech, ale tiež aktivít v oblasti dopravnej infraštruktúry ako sú zelené koridory pozdĺž cyklotrás, čiže aleje, živé ploty, remízky.

Ďalšími oblasťami, na ktoré môžu regióny získať peniaze, sú tiež zazelenanie miest, opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia, multifunkčné zóny na ekologické využívanie krajiny a tiež na regeneráciu vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Ministerstvo v novej výzve venuje veľký priestor aj na prácu s dažďovou vodou.

Ide o budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd a tiež zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu. Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce, mestá, samosprávne kraje, subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného sektora.

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je zameraný na podporu regiónov v oblasti dopravy, pomáha zvyšovať kapacity v materských školách, zlepšuje technické vybavenie na základných a stredných školách, a tiež nezabúda na sociálne vec či kultúru.

Prílohy k článku (na stiahnutie):

bb_mesto_zelena_infastruktura_vysledky_1_kolo

bb_vuc_zelena_infastruktura_vysledky_1_kolo

ke_mesto_zelena_infastruktura_vysledky_1_kolo

ke_vuc_zelena_infastruktura_vysledky_1_kolo

nr_mesto_zelena_infastruktura_vysledky_1_kolo

nr_vuc_zelena_infastruktura_vysledky_1_kolo

po_mesto_zelena_infastruktura_vysledky_1_kolo

po_vuc_zelena_infastruktura_vysledky_1_kolo

tn_mesto_zelena_infastruktura_vysledky_1_kolo

tn_vuc_zelena_infastruktura_vysledky_1_kolo

tt_mesto_zelena_infastruktura_vysledky_1_kolo

tt_vuc_zelena_infastruktura_vysledky_1_kolo

za_mesto_zelena_infastruktura_vysledky_1_kolo

za_vuc_zelena_infastruktura_vysledky_1_kolo

zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR