Daňové poradenstvoFinančný manažmentÚčtovníctvo xa Publikované 30. apríla 2018 zobraziť celý profil

Slovenská komora daňových poradcovMinisterstvo financií SR stanovili termín skúšok daňových poradcov na 13. júna 2018 – test a písomná časť: Uskutoční sa v Bratislave na ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10 (Daňový úrad BA II).  20. júna 2018 – ústna časť: Ústna časť skúšky sa bude konať v Bratislave na Trnavskej ul. 74/A, 2. posch. – priestory SKDP.

Adriana Horváthová – Slovenská komora daňových poradcov: „Daňový poradca je jediný, kto môže poskytovať legálne daňové poradenstvo. Jedným z dôvodov je aj to, že musí mať dostatočné odborné znalosti. Absolvovanie skúšok daňového poradcu je základným predpokladom na úspešné vykonávanie profesie. Úspešní uchádzači získajú osvedčenie od Slovenskej komory daňových poradcov.“

Skúška daňových poradcov overuje, či má žiadateľ potrebné odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať činnosť daňového poradcu. Odbornej skúšky sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  (právnického alebo ekonomického zamerania), má prax 5 rokov v odbore (absolvovaná aj pred alebo počas štúdia) alebo 3 roky ako asistent daňového poradcu. Okrem toho musí byť bezúhonný a mať právnu spôsobilosť.

Záujemcovia o skúšku si musia podať prihlášku a zaplatiť poplatok za skúšku. Prihlásiť sa stačí krátkou emailovou žiadosťou na evidencie@skdp.sk alebo písomnou žiadosťou na SKDP, Nám. SNP 7, 971 01 Banská Bystrica. Následne sa uchádzač dozvie ďalší postup.
V letnom termíne skúšok je uzávierka do 30. apríla 2018. Ďalšie skúšky budú v zimnom termíne, ktorý ešte nebol vypísaný. Avšak uzávierka prihlášok je do 31. Októbra 2018.

Daňový poradca– musí byť povinne členom Slovenskej komory daňových poradcov. Počas celej kariéry sa musí povinne vzdelávať a sledovať zmeny zákonov, či výsledky súdnych sporov. Je odborníkov v oblasti daní. Za svoje poradenstvo ručí a je povinne poistený pre prípad, ak by spôsobil škodu svojmu klientovi. Musí dodržiavať mlčanlivosť. Môže klienta zastupovať pred orgánmi daňovej správy, najmä pri daňových kontrolách. Pomáha vytvárať a zlepšovať daňovú legislatívu prostredníctvom návrhov v medzirezortnom pripomienkovom konaní.