EkonomikaManažmentPrávo a legislatívaÚčtovníctvo xa Publikované 16. marca 2020 zobraziť celý profil

Opatrenia v súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID-19 budú mať značné ekonomické dopady. V súčasnosti sú podnikatelia obmedzení vo svojej podnikateľskej činnosti a rovnako sú obmedzené aj osobné kontakty medzi podnikateľmi a úradmi.

Jozef Danis – prezident Slovenskej komory daňových poradcov: „Reagujeme na súčasnú nepriaznivú situáciu a v rámci komunikácie sme ministerstvu financií dali návrh opatrení na zmiernenie dopadov na daňové subjekty. Podnikatelia majú výrazné výpadky tržieb z dôvodu obmedzení a zatvorených prevádzok. Naše návrhy zahŕňajú napríklad nasledovné:“

 • Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmov za rok 2019 do 30.6.2020 pre všetkých daňovníkov bez potreby oznámenia tejto skutočnosti správcovi dane;
 • Predĺženie lehoty na zaplatenie preddavkov na daň z príjmov splatných v marci 2020 do 30.06.2020 – toto opatrenie môže byť prípadne upravené selektívne po sektoroch alebo veľkosti daňového subjektu na základe analýzy najviac postihnutých subjektov, ak takáto analýza je k dispozícii;
 • Predĺženie lehoty na zaplatenie DPH za obdobie februára 2020 do 30.4.2020, za obdobie marca 2020 do 31.05.2020;· Predĺženie lehoty na platenie dane z príjmov zo závislej činnosti, zdravotných a sociálnych odvodov za marec do 30.6.2020
 • Daňové subjekty by mohli pri problémoch v dôsledku COVID-19 požiadať správcu dane o stanovenie preddavkov na daň z príjmu inak;
 • Možnosť požiadať o predĺženie lehoty na zaplatenie dane, resp. platenie dane v splátkach, žiadosti by sa posudzovali individuálne s prihliadnutím na aktuálnu situáciu daňového subjektu.
 • Navrhujeme zvážiť pre podnikateľské subjekty, ktorých prevádzka bola obmedzená z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu resp. iného opatrenia štátnych orgánov, odpustenie platenia dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie za mesiac marec 2020 za svojich zamestnancov. Obmedzenie prevádzky musí byť preukázané podnikateľským subjektom. Uvedené opatrenie by pomohlo udržať zamestnancom ich pracovné miesta.

Jozef Danis – prezident Slovenskej komory daňových poradcov: „Podnikatelia majú aj administratívne povinnosti voči štátu a musia dodržiavať lehoty a výzvy daňových úradov. Povinnosti sa týkajú aj daňových poradcov, či účtovníkov. Preto navrhujeme:“

 • Odpustenie sankcií za neskoré splnenie akýchkoľvek daňových povinností v období do 30.6.2020 na základe individuálnych žiadostí, ak daňový subjekt preukáže dôvody súvisiace s COVID-19vírusom, napríklad PN alebo karanténa zodpovedných zamestnancov alebo kľúčových dodávateľov ako účtovník alebo daňový poradca;
 • Finančné riaditeľstvo SR by mohlo nariadiť správcom dane, aby v období (do 31.03.2020 resp. 15.04.2020) neposielali daňovým subjektom (ich splnomocneným zástupcom) písomnosti, v ktorých ich termínovo zaviažu na splnenie si zákonných povinností – § 45 ods. 2 Daňového poriadku. Ak už takéto písomnosti pred niekoľkými dňami poslali, potom aby akceptovali reakciu daňových subjektov zaslanú neskôr (napr. do 30.04.2020) a daňové subjekty nepokutovali v zmysle § 154 a 155 Daňového poriadku.
 • Finančné riaditeľstvo SR by mohlo nariadiť správcom dane, aby v období (do 31.03.2020 resp. 15.04.2020) nepredvolávali na daňové úrady na vypočutie žiadnych svedkov a ani daňové subjekty na spísanie akejkoľvek zápisnice o ústnom pojednávaní, a to z dôvodu ochrany zdravia svedkov, daňových subjektov a pracovníkov finančnej správy. Pokiaľ už takéto úkony nariadené boli, z dôvodu ochrany verejného zdravia ich navrhujeme zrušiť a presunúť na iný vhodný termín.
 • Finančné riaditeľstvo SR by mohlo nariadiť správcom dane, aby po vrátení neprevzatých zásielok tieto opakovane zaslali kontrolovaným daňovým subjektom a zároveň aby ich e-mailom, telefonicky alebo sms-kou informovali, že im budú opakovane doručovať písomnosti, ktorých deň doručenia je rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty, ktorej nesplnenie by pre adresáta mohlo byť spojené s právnou ujmou – § 31 ods. 1 písm. b) Daňového poriadku.
 • Pri spotrebnej dani z liehu navrhujeme oslobodenie od registračnej povinnosti pri odbere 100% liehu od slovenského výrobcu nemocnicami. Výrobcovia by vydali lieh nemocniciam bez spotrebnej dane na základe oznámenia colnému úradu v rámci mimoriadnej situácie.

Jozef Danis – prezident Slovenskej komory daňových poradcov: „Zavedenie vyššie uvedených opatrení navrhujeme spojiť s intenzívnou kampaňou, ktorej cieľom by bola výzva k občianskej zodpovednosti a spolupatričnosti.Dôležité je, aby si daňové subjekty nedotknuté koronavírusom splnili svoje daňové povinnosti v pôvodných zákonných lehotách, aby verejné rozpočty mali prostriedky na financovanie bežných potrieba elimináciu dôsledkov súčasnej krízy. Slovenská komora daňových poradcov sa k takejto kampani rada pripojí.“

Pri príprave tohto návrhu sme vychádzali zo stavu informácií k dnešnému dňu. Nakoľko je ťažké predvídať vývoj situácie v budúcnosti, je možné, že bude potrebné vhodnosť opatrení, prípadne zavedenieďalších monitorovať a vzhľadom na vývoj upravovať.

zdroj: SKDP.sk