DaneDaňové priznanieFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 29. apríla 2021 zobraziť celý profil

Už iba do konca týždňa majú zamestnanci čas na darovanie 2% alebo 3% tretiemu sektoru zo zaplatených daní z príjmov. Finančná správa pripomína, že darovať percentá neziskovým organizáciám je možné len na predpísanom tlačive.

Na darovanie 2% alebo 3% zostávajú posledné dni

Zamestnanci tak môžu urobiť na základe vykonaného ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020, ktoré za nich vykonal zamestnávateľ. Potrebné je predložiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na osobitnom tlačive. Tlačivo vyhlásenia za zdaňovacie obdobie roka 2020 je zverejnený na portáli finančnej správy. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia je potrebné doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňovník – fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2%, resp. 3% len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá. Ak v danom roku fyzická osoba vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 40 hodín, môže poukázať aj 3% percentá z daní, o dobrovoľníckej činnosti však musí doložiť písomné potvrdenie od organizácie alebo organizácií, pre ktoré dobrovoľnícku činnosť vykonávala. Toto potvrdenie musí priložiť k daňovému priznaniu.

Finančná správa pripomína, že Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je možné podať len na predpísanom tlačive. Zamestnanec je v tomto vyhlásení oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určenému prijímateľovi. Prílohou vyhlásenia je aj  potvrdenie o zaplatení dane, ktoré zamestnancovi na jeho žiadosť vystaví zamestnávateľ. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s potvrdením od zamestnávateľa môže daňovník podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, poslať ho poštou, prípadne využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou. 

Finančná správa poukazuje podiel zaplatenej dane oprávneným prijímateľom od roku 2002

Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR a daňovníci ho môžu nájsť na internetovej stránke www.notar.sk.

V  roku 2019 darovalo podiel zo zaplatenej dane 852 734 fyzických osôb a 52 252 právnických osôb, a to celkovo 15 590 prijímateľom. Celková suma poukázaných podielov zaplatenej dane sa pritom každý rok zvyšuje, v roku 2019 predstavovala viac ako 73 mil. eur. 

zdroj: FS SR