Daňové poradenstvoFinančný manažmentPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 3. januára 2019 zobraziť celý profil

Od 1. januára 2019 došlo k úprave skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného podnikania. Po novom sa za kvalifikovanú skutkovú podstatu trestného činu neoprávneného podnikania (t.j. s vyššou trestnou sadzbou) považuje poskytovanie služieb bez odbornej kvalifikácie alebo vykonávanie iných odborných činností, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má osobitnú odbornú spôsobilosť.

Znamená to teda, že bez príslušného oprávnenia, resp. licencie nie je možné poskytovať služby ako je napríklad daňové poradenstvo, či činnosti audítora alebo advokáta.

Dôvodom na túto úpravu bola skutočnosť, že v praxi sa často vyskytujú prípady, kedy osoby bez odbornej kvalifikácie za odplatu vykonávajú činnosti, ktoré zákon osobitne reguluje.

Miriam Galandová – Slovenská komora daňových poradcov: „Daňové poradenstvo je regulovaná profesia a daňoví poradcovia musia spĺňať prísne kritériá na získanie oprávnenia poskytovať daňové poradenstvo. Neodborné daňové rady, ktoré poskytujú iné osoby môžu znamenať riziko pre podnikateľa, a to nie len finančné, ale aj také, ktoré má trestno-právne dôsledky.“

Na výkon daňového poradenstva je nevyhnutné mať vysokoškolské ekonomické alebo právnické vzdelanie a niekoľkoročnú prax

Na získanie oprávnenia musí uchádzač absolvovať náročnú, niekoľko fázovú skúšku pod dohľadom Ministerstva financií SR. Daňoví poradcovia sa počas svojej kariéry musia pravidelne vzdelávať, dodržiavať mlčanlivosť a byť povinne poistení pre prípad škody.

Miriam Galandová – Slovenská komora daňových poradcov: „Daňové poradenstvo môžu legálne poskytovať za odplatu iba daňoví poradcovia a nie ekonómovia, či účtovníci. Účtovníci a daňoví poradcovia sa dopĺňajú v službách pre podnikateľov. Je však potrebné rozlišovať ich spôsobilosť a zodpovednosť za daňové rady.“

Daňoví poradcovia poskytujú klientom najmä stanoviská k uplatneniu daňových zákonov v praxi, zodpovedajú za správne vyčíslenie základu dane, poskytujú poradenstvo pri predajoch, či zlúčeniach spoločností alebo pri inom plánovaní daní. Ich dôležitou úlohou je zastupovanie klienta pri daňových kontrolách, či spolupráca s advokátom v súdnom konaní.

V prípade, ak niekto poskytuje daňové poradenstvo a nie je daňovým poradcom, postupuje protiprávne a môžu mu z toho vyplývať rôzne dôsledky, nielen pre poskytovateľa takejto služby, ale aj pre jeho klientov.

Ak napríklad klientovi v daňových veciach radí účtovník alebo ekonóm, škoda, ktorá mu môže vzniknúť, napr. nesprávnym určením daňovej povinnosti, nemusí byť krytá poistením. Náhrada škody spôsobenej takýmto poradenstvom sa stáva potom ťažšie dostupnou.