Finančný manažmentManažmentÚčtovníctvo
Publikované 22. decembra 2020 zobraziť celý profil

Všeobecne zmenka plní v obchodom styku funkciu platobnú alebo zabezpečovaciu. O platobnú funkciu sa jedná vtedy, keď jej vydaním alebo indosovaním zanikne pôvodný kauzálny záväzok a je nahradený práve zmenkovým záväzkom.

Napríklad majiteľ zmenky zaplatí svojmu dodávateľovi (napr. reklamné služby, právne služby, sprostredkovateľské služby a pod. § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z.z.) zmenkou, ktorú držal napríklad z dôvodu poskytnutia pôžičky tretej bonitnej osobe – vystaviteľovi zmenky.

Majiteľ zmenky je teda veriteľom voči tretej osobe a následne zmenkou zaplatil svojmu dodávateľovi.

Platenie zmenkou – podmienky a záväzky

Zmenka, ktorou sa platí, zmenka pro soluto, plní funkciu platobnú, a teda odovzdaním takejto zmenky zaniká pôvodný kauzálny záväzkový vzťah, formálne sa jedná o privatívnu nováciu záväzku, a pôvodný záväzkový vzťah je nahradený (novým) zmenkovým vzťahom, ktorý sa ďalej riadi zákonom zmenkovým a šekovým č. 191/1950 Zb.

Z hľadiska zákona o dani z príjmov došlo k zaplateniu, alebo sa jedná len o zánik záväzku a jeho nahradenie zmenkovým záväzkom  ? Bude zaplatenie zmenkou považované za zaplatenie v zmysle § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z.z.

Vzhľadom k tomu, že niektoré náklady sú daňovo uznateľné len po ich zaplatení vzniká otázka, či aj z hľadiska zákona o dani z príjmov sa platenie zmenkou považuje za platenie v zmysle § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z.z.

Ako široko vykladať pojem zaplatenie? Je prijateľný z hľadiska zdaňovania výklad, keď aj iný spôsob zániku záväzkov, napr. započítaním, bude považovaný za „zaplatenie“; a ak áno, prečo nie aj zaplatenie zmenkou? Považuje sa za „zaplatenie“ len platenie v hotovosti, alebo aj platenie bankovým prevodom, ktorý je právne len zmenou stavu pohľadávok medzi klientom a bankou? Je obsah pojmu „zaplatenie“ rigidný alebo flexibilný ?

Vzhľadom na zásadu prednosti skutočného obsahu právneho úkonu pred jeho formálnym vyjadrením by sa dalo usudzovať, že zaplatenie zmenkou z daňového hľadiska by malo byť vyhodnocované podľa skutočného ekonomického obsahu vzťahov medzi dlžníkom a veriteľom.

Prihlásiť sa na odber

Prosím počkajte...

Ďakujeme za prihlásenie!

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *