DopravaEkonomikaPodnikanieZaujímavosti xa Publikované 29. marca 2018 zobraziť celý profil

V súčasnosti musí podnikateľ plánujúci podnikať v doprave splniť mnohé zákonom stanovené podmienky. Jedná sa o zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave. S byrokraciou sa stretávame aj v tomto segmente.

Poďme sa detailnejšie pozrieť na celý postup

V prvom rade je nevyhnutné zvoliť si vhodnú právnu formu podnikania.
Pri prevádzkovaní dopravnej spoločnosti platí pravidlo, že podnikateľ musí byť zapísaný v obchodnom registri Slovenskej republiky. Toto  pravidlo sa uplatňuje aj na SZČO.

Samozrejme, je možné využiť akúkoľvek právnu formu v zmysle platnej legislatívy, teda napríklad založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti alebo samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len ako „SZČO“). Z našej niekoľko ročnej praxe však jednoznačne odporúčame podnikanie v doprave prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je výhodou obmedzené ručenie, rovnako ako aj fakt, že povolenie a licencie spoločenstva nie sú previazané staticky na SZČO. V prípade s.r.o. je taktiež možný predaj spoločnosti v prípade, ak sa podnikateľ rozhodne ukončiť podnikanie, v prípade SZČO je povolenie viazané na živnostníka, a tým pádom nie je možné licenciu na dopravu predať. Nakoľko sa jedná o pomerne rizikový podnikateľský segment, forma SZČO ťahá za kratší koniec v porovnaní s obchodnou spoločnosťou s.r.o. v oblasti ručenia za prípadné nesplatené záväzky.

Pre porovnanie – SZČO ručí celým svojím majetkom, ktorým disponuje aj mimo podnikania (dom v osobnom vlastníctve, motorové vozidlo atď.) na rozdiel od s.r.o., kde sa ručí len výškou vkladu základného imania poprípade majetkom, ktorým spoločnosť disponuje. Majetok vlastníka spoločnosti je nedotknuteľný.

Rovnako treba brať do úvahy fakt, že podnikateľ môže fakturovať len to, čo je predmetom jeho podnikateľskej činnosti. Z tohto dôvodu je získanie povolenia (vnútroštátne) a licencií spoločenstva (EÚ medzinárodné) nevyhnutnou podmienkou na začatie podnikania v doprave. V prípade, ak podnikateľ začne prevádzkovať dopravné služby bez príslušného povolenia, dopúšťa sa priestupku, v určitých prípadoch dokonca trestného činu.

Hlavné podmienky na získanie povolenia a licencií spoločenstva v cestnej nákladnej doprave

  • Oprávnenie na podnikaniesamozrejmosťou je nutnosť disponovať oprávnením na podnikanie v zmysle platnej legislatívy.
  • Finančná spoľahlivosť deklaruje bonitu dopravnej spoločnosti (9000 EUR na prvé vozidlo + 5000 EUR na každé ďalšie vozidlo v poradí. Pri spoločnosti mladšej ako 15 mesiacov odo dňa vzniku sa preukazuje základným imaním prostredníctvom výpisu z OR SR, prípadne poistením zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní cestnej nákladnej dopravy v potrebnej výške.

Pri spoločnosti staršej ako 15 mesiacov odo dňa jej vzniku vlastným imaním spoločnosti, teda účtovnou závierkou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá sa nachádza v databáze registeruz.sk. V prípade spoločnosti staršej ako 15 mesiacov je možné finančnú spoľahlivosť preukázať správou daňového poradcu respektíve audítora, ktorej prílohu bude tvoriť mimoriadna účtovná závierka. Z uvedeného pre podnikateľa vyplýva, že cestou najmenšieho odporu je založenie novej s.r.o. s nastavením základného imania v požadovanej výške.

  • Odborná spôsobilosť sa preukazuje prostredníctvom zodpovednej osoby (garanta odbornej spôsobilosti, vedúceho dopravy), ktorá sústavne riadi dopravné činnosti v podniku a je držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Odborne spôsobilá osoba môže byť spoločníkom (min 15% obchodného podielu) štatutárnym orgánom (konateľom), alebo zamestnancom spoločnosti.
  • Technická základňa je miesto vhodné na parkovanie vozidiel a vykonávanie nevyhnutných prehliadok, prípadne drobných opráv. Minimálna plocha na ťahač návesu je 60 m². Uvedené sa deklaruje buď vlastníckym vzťahom, alebo nájomnou zmluvou k nehnuteľnosti.
  • Prepravný poriadok vypracovaný v zmysle  §4 zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave, ktorý reflektuje akým spôsobom v zmysle zákona dopravná spoločnosť vykonáva svoju činnosť v rámci cestnej nákladnej dopravy.
  • Vozidlá na cestnú nákladnú dopravu. Podnikateľ deklaruje vlastnícky vzťah, leasing alebo nájomný vzťah k vozidlu. V prípade nájomnej zmluvy, predmetom, ktorej je vozidlo, ktorého vlastník je leasingová spoločnosť, je nutné predložiť aj súhlasné stanovisko dotknutej leasingovej spoločnosti.

Do procesu vybavenia povolenia a licencie na cestnú nákladu dopravu sa môže podnikateľ pustiť sám, alebo môže využiť služby tohto typu zabezpečované spoločnosťou, ktorá ho v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov v tomto konaní zastúpi a pripraví všetky nevyhnutné dokumenty, čím minimalizuje svoje starosti pri boji s byrokraciou.

Využívajte svoj čas na podnikanie efektívne, nechajte byrokraciu na odborníkov.


O autorovi

Mgr. Norbert Gyürüsi – Absolvent právnickej fakulty. Zrealizovaných už viac ako 150 licencií. Je pravidelným autorom odborných článkov na tému podnikanie v oblasti dopravy. Jeho pôsobenie v danej oblasti poradenstva odboru licencie a povolenia v doprave je od roku 2012.

Kontakt: www.licencie-povolenia.sk