EkonomikaSlovensko xa Publikované 24. marca 2018 zobraziť celý profil

Slovensko je prevažne vidieckou krajinou. Cieľom politiky vlády je podpora rozvoja vidieka a zlepšovanie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva. Vláda preto považuje pôdohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo za strategické odvetvia hospodárskej politiky štátu, ktoré majú nezastupiteľné miesto v štruktúre ekonomiky.

Slovensko je prevažne vidieckou krajinou

Cieľom politiky vlády je podpora rozvoja vidieka a zlepšovanie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva. Vláda preto považuje pôdohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo za strategické odvetvia hospodárskej politiky štátu, ktoré majú nezastupiteľné miesto v štruktúre ekonomiky.

Vláda vníma agropotravinársky komplex, lesnícku prvovýrobu, drevospracujúci priemysel a hospodárenie na vidieku ako významnú podpornú platformu pre politiku zamestnanosti a ako potenciálny parciálny nástroj pre riešenie dlhodobej nezamestnanosti.

Vláda si tiež uvedomuje, že tieto odvetvia čelia zvýšeným globalizačným tlakom a často nepredvídateľným trhovým turbulenciám. Prejavuje sa to dlhodobo negatívnou obchodnou bilanciou s agropotravinárskym tovarom.

Vláda si uvedomuje dôležitosť podpory rozvoja vidieka a zlepšovania životných podmienok vidieckeho obyvateľstva.
Vláda považuje úspešné a transparentné čerpanie fondov Európskej únie za rozhodujúce vo vzťahu k poľnohospodárstvu a rozvoju vidieka.
V príprave reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) po roku 2020 vyvinie vláda v rámci prípravného procesu v orgánoch EÚ maximálne úsilie na odstránenie negatívneho vplyvu SPP na slovenské agropotravinárstvo a presadzovanie nediskriminačných podmienok pre domácich poľnohospodárov a potravinárov.

Vláda bude podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vytvorí podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity a bude hľadať ďalšie možnosti nákupu pôdy pre domácich poľnohospodárov. Podporí doriešenie vlastníckych vzťahov k pôde ako predpokladu rozvoja trhu s pôdou.

Vytvorí právny rámec pre jednoznačnú identifikáciu pôdy a oprávnenosť žiadosti na poskytnutie podpory za účelom odstránenia nezrovnalosti v deklarácií užívateľov pôdy.

Vláda bude vytvárať prostredie pre ďalšie prehlbovanie procesu nadobúdania poľnohospodárskej pôdy aktívnymi poľnohospodármi ako jedného z rozhodujúcich preventívnych nástrojov jej ochrany a jej efektívneho využívania. K tomu vláda využije všetky nástroje podporujúce racionálne usporiadanie pozemkového vlastníctva.

Vláda v spolupráci so záujmovými združeniami vrátane ZMOS prehodnotí vplyv miestnych daní – predovšetkým dane z pozemkov – na poľnohospodárske podnikanie.

Vláda prehodnotí daňové zaťaženie farmárov. Vláda navrhne funkčný poisťovací systém za participovania štátu, komerčných poisťovní, prvovýrobcov a ostatných hráčov na agrárnom trhu s cieľom zmierniť dopady škôd spôsobených volatilitou klimatických zmien, ktoré komerčné poisťovne nepoisťujú.

Pri rešpektovaní špecifík poľnohospodárskej výroby bude vláda podporovať rozvoj voľného trhu s agropotravinárskymi výrobkami a slobodnú konkurenciu v poľnohospodárskom podnikaní. Bude podporovať začínajúcich, mladých ako aj malých poľnohospodárov a vytvárať pre nich podmienky, aby sa dokázali uplatniť na voľnom trhu.

Vytvorí podmienky pre príchod mladých ľudí do agrosektora, hlavne zabezpečí funkčný spôsob odborného vzdelávania pre kvalifikované pracovné sily. Podporí výskum, inovácie a zavádzanie progresívnych postupov.

V súlade s pravidlami SPP vláda zintenzívni podporu sektorov, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti, najmä živočíšnej výroby, ovocinárstva, zeleninárstva, vinohradníctva, ale aj potravinárskeho priemyslu.

Vláda sa bude zasadzovať o úpravu pravidiel štátnej pomoci, ako aj notifikácie z EK, v smere pružnej reakcie členského štátu na trhové zmeny.
Bude tiež vytvárať podmienky na rozvoj živočíšnej výroby využívaním podporných opatrení a nástrojov v rámci SPP tak, aby sa zvýšila spotreba živočíšnych produktov z domácej produkcie.

Vláda bude odstraňovať zbytočnú administratívnu záťaž vo vzťahu k vedeniu účtovníctva, k výkazníctvu a iným povinným hláseniam poľnohospodárov a potravinárov a bude podporovať jej zjednodušenie. Pripraví návrh nových a úpravu existujúcich právnych predpisov tak, aby nimi uložené povinnosti nešli nad rámec harmonizovanej legislatívy EÚ.

Bude podporovať prípravu opatrení súvisiacich s adaptáciou poľnohospodárstva na zmenu klímy prostredníctvom takých spôsobov hospodárenia, ktorými sa zvýši zadržiavanie vody v krajine a prípravou účinnej politiky zachovania a rozvoja hydromelioračných zariadení.
Vláda podporí využitie obnoviteľných zdrojov energií na vidieku.

Vláda prispôsobí legislatívu v oblasti šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat, ako aj v rámci rybného hospodárstva a farmového chovu zveri aktuálnym problémom týchto odvetví.

V oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby vláda podporí spracovanie a finalizáciu produktov z domácej výroby, okrem iného aj zvýšením propagácie domácich potravín prostredníctvom marketingového fondu. Bude presadzovať nákup domácej agropotravinárskej produkcie organizáciami štátnej a verejnej správy.

V záujme ochrany malých a stredných podnikateľov zváži zavedenie osobitného odvodu pre veľké obchodné systémy, ako aj opatrení proti nekalým praktikám.

V rámci opatrení na zvýšenie sebestačnosti Slovenska v základných potravinách a potravinovej bezpečnosti vláda podporí obnovu domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu, prednostne s majetkovou účasťou prvovýrobcov, osobitne kapacít na spracovanie jatočných zvierat a mlieka.

Podporí dlhodobé koncepčné riešenie zvýšenia potravinovej bezpečnosti SR a podielu slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu a zvýšenie miery ich propagácie vrátane systému jej financovania a bude naďalej podporovať propagáciu kvalitných slovenských potravín prostredníctvom národného programu Značka kvality SK.

Vláda podporí predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku na vnútornom trhu SR, ako aj export na vnútorný trh EÚ a na trhy tretích krajín. Využijú sa všetky dostupné ekonomické a právne nástroje na podporu priameho predaja farmárskych výrobkov konečnému domácemu spotrebiteľovi pri zachovaní podmienok zdravotnej nezávadnosti a kvality čerstvých produktov slovenského pôvodu s dôrazom na rozvoj výrobných a spracovateľských kapacít.

Dôslednou úradnou kontrolou celého potravinového reťazca vláda zabezpečí vysokú úroveň bezpečnosti potravín a dôveru spotrebiteľov prostredníctvom včasného a transparentného systému zverejňovania výsledkov kontrol.

Podporí zvýšenie počtu a frekvenciu úradných kontrol potravín z iných štátov, ako aj produktov predávaných ambulantným spôsobom, so zameraním na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť potravín, ako aj s cieľom zabrániť daňovým únikom predávajúcich subjektov.

Vláda vníma les ako integrálnu súčasť vidieckeho prostredia, kde je potrebné hospodáriť podľa zásad trvalo udržateľného rozvoja tak, aby bola zabezpečená permanentná distribúcia ostatných verejnoprospešných funkcií lesov pre spoločnosť.

Vláda bude venovať pozornosť drevospracujúcemu priemyslu ako významnému činiteľa domácej zamestnanosti v regiónoch. Za tým účelom podporí politiku ťažby a konečného spracovania slovenského dreva domácimi producentmi tak, aby zabránila neprimeranému vývozu nespracovanej drevnej hmoty do zahraničia, čím vytvorí pridanú hodnotu pre slovenský drevospracujúci priemysel.

Vláda podporí ekologizáciu a ekonomiku lesnej výroby a prírode blízke obhospodarovanie lesov ako súčasť sofistikovanej lesnej ekonomiky.

Vláda bude podporovať cieľavedomú starostlivosť o lesy, založenú na historických tradíciách a skúsenostiach a systéme administratívneho a odborného riadenia podľa programov starostlivosti o lesy v súlade s neustále narastajúcim významom plnenia širokej škály ekosystémových služieb pre verejnosť.

Vláda bude hľadať efektívny prienik úloh vyplývajúcich zo starostlivosti o lesy so záujmami ochrany prírody a zabezpečí postupný prechod od administratívne – direktívneho spôsobu riadenia po motivačne kooperatívny spoločný postup rezortov MPRV SR a MŽP SR.

Vláda bude podporovať prispôsobovanie lesov účinkom klimatickej zmeny ako nástroja na zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy.

zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva