EkonomikaObchod a službySlovensko xa Publikované 10. januára 2018 zobraziť celý profil

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 20. decembra 2017 vyhlásilo ďalšiu výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie určenú najmenej rozvinutým okresom. Výzva je zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch SR.  

Cieľom výzvy je zvýšiť konkurencieschopnosť

mikro-, malých a stredných podnikov (MSP) pôsobiacich v oblasti služieb v najmenej rozvinutých okresoch a tým podporiť prílev nových investícií, udržanie a rast existujúcich investícií a tvorbu nových pracovných miest v regiónoch s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti. Výsledkom má byť posilnenie regionálnej a lokálnej ekonomiky a zvýšenie životnej úrovne ľudí žijúcich v najmenej rozvinutých okresoch.

Žiadatelia môžu v rámci výzvy investovať do nákupu nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu (služby) žiadateľa alebo pri inovovaní produkčného procesu žiadateľa v oblasti služieb. Súčasne môžu žiadatelia v rámci projektu realizovať aj marketingové aktivity súvisiace s predmetom projektu. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území niektorého z najmenej rozvinutých okresov.

Oprávnenými žiadateľmi sú MSP registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov a ktorí majú zároveň ku dňu predloženia ŽoNFP v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 6 mesiacov pred predložením ŽoNFP.

V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške 10 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 200-tisíc eur, minimálna výška 50-tisíc eur.
Hodnotenie žiadostí bude prebiehať v rámci hodnotiacich kôl, pričom uzávierky prvých troch  hodnotiacich kôl sú naplánované na 28. februára, 15. mája a 31. júla 2018. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, teda k jej uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa.

S cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov je aj táto výzva vyhlásená v zjednodušenom režime

Žiadosti vrátane príloh je možné predkladať plne elektronicky a výrazne sa zjednodušilo aj predkladanie jednotlivých príloh. Žiadateľ už nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, ktoré si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.

Všetky potrebné informácie ohľadom vyhlásenej výzvy môžu záujemcovia získať na webovom sídle www.opvai.sk v časti Výzvy / Ministerstvo hospodárstva SR ako SO pre OP VaI a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk .

Operačný program Výskum a inovácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR je zameraný na podporu inovácií, výskumných a vývojových aktivít v podnikoch, ako aj na komplexnú podporu mikro-, malých a stredných podnikov. Jeho cieľom je vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ktorý predstavuje základný predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Pozn.: Pre posúdenie zaradenia okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov je rozhodujúci zoznam vedený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnený na webovom sídle ústredia, a to za posledný dostupný mesiac predchádzajúci termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola výzvy.

zdroj: ministerstvo hospodárstva