eKasaMzdyPodvojné účtovníctvoÚčtovníctvo xa Publikované 16. novembra 2020 zobraziť celý profil

Jedná sa o hotové dokumenty s tzv. “vyplniteľnými poľami” pre MS Office Word, ktoré uľahčia prácu každému účtovníkovi. Vyberte si zostavu, čo vám najviac vyhovuje.

“Vyplniteľné polia” sú v tlačive označené a je možné medzi nimi jednoducho prechádzať pomocou tabulátora alebo označením myšou. Tým je zaistené to, aby si užívateľ omylom neprepísali “hlavný” text, ktorý sa v tlačive nemení. Samozrejme je možné editovať aj “hlavný” text tlačiva podľa potreby používateľa. Dátumové polia môže vyplniť prostredníctvom vstavaného kalendára. V tlačivách, kde je potrebné uvádzať stupeň náročnosti práce, si užívateľ môže stupeň náročnosti vybrať z rozbaľovacieho zoznamu.

Všetky vytvorené tlačivá sú platné v zmysle Zákonníka práce a iných predpisov a zákonov

Na používanie týchto tlačív je potrebný len MS OFFICE Word vo verzii 2007 a vyššej. V prípade používania verzie 2003 a nižšej je jediné obmedzenie v tom, že nie je možné prechádzať medzi “vyplniteľnými poľami” pomocou tabulátora. Tlačivá je ale možné bez obmedzení používať (vypĺňať aj editovať) ako klasický textový dokument.

Tlačové zostavy zahŕňajú celé spektrum používaných dokumentov pracovno-právnych vzťahov spĺňajúce všetky potrebné náležitosti v zmysle platných zákonov  – Pracovné zmluvy pre klasických zamestnancov, ako aj pre vedúcich zamestnancov, Dohody o pracovnej činnosti, Dohody o vykonaní práce, Dohody o brigádnickej práci študenta. V ponuke sú aj ďalšie dokumenty nevyhnutné k uzatvoreniu pracovného pomeru alebo dohody – Hmotná zodpovednosť, Pracovná náplň.

Nemenej dôležité ale veľmi potrebné dokumenty sú dokumenty potrebné pri ukončení pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce – Dohody o skončení pracovného pomeru podľa §60 a §72 ZP zo strany zamestnávateľa ako aj zo strany zamestnanca, ako aj dokumenty potrebné pri ukončení dohôd (DoPČ, DoVP, DpBPŠ).

Zamestnávatelia často opomínajú pri ukončení pracovného pomeru (§60, §67 a §71) oznámiť túto skutočnosť zamestnancovi formou písomného oznámenia. Preto sú súčasťou ponuky aj tieto dokumenty. V priebehu pracovného pomeru je často potrebné vykonať dodatok k pracovnej zmluve. Aj tento je v ponuke vo forme Dohody o zmene pracovnej zmluvy podľa §54 ZP. 

Pre komplexné pokrytie ponuky dokumentov je súčasťou ponuky aj Dohoda o zrážkach zo mzdy za poskytnuté stravné lístky (túto zrážku zamestnávateľ nesmie vykonávať bez tejto dohody), Žiadosť o poukazovanie mzdy na účet (toto taktiež nemôže zamestnávateľ vykonávať bez toho, aby nemal od zamestnanca písomnú žiadosť) a Súhlas so zasielaním výplatnej pásky elektronicky (aj na tento úkon musí byť písomný súhlas zamestnanca).  

Dokumenty je možné objednávať samostatne (každý dokument zvlášť) alebo formou MINI BALÍKA, kde sú dokumenty jedného druhu v cenovo zvýhodnenom balíku. Ale najlepší spôsob je objednať si MAXI BALÍK, ktorý obsahuje vo veľmi výhodnej cene všetky dokumenty. 

Tlačové zostavy pre mzdy a personalistiku pre program Pohoda

Úplné nové tlačové zostavy, ktoré je možné priamo naimportovať do účtovného programu Pohoda od firmy Stormware. Po importe program automaticky do dokumentov doplní všetky polia (osobné údaje zamestnanca, údaje zamestnávateľa, ako aj všetky náležitosti potrebné v každej tlačovej zostave). Tieto dáta program do každej tlačovej zostavy vyplní z údajov uvedených v časti Personalistika. V prípade, ak si chce užívateľ niektorú tlačovú zostavu upraviť, môže tak urobiť v návrhárovi zostáv, ktorý je súčasťou programu Pohoda od firmy Stormware.

Tlačové zostavy zahŕňajú celé spektrum používaných dokumentov pracovno-právnych vzťahov spĺňajúce všetky potrebné náležitosti v zmysle platných zákonov  – Pracovné zmluvy pre klasických zamestnancov, ako aj pre vedúcich zamestnancov, Dohody o pracovnej činnosti, Dohody o vykonaní práce, Dohody o brigádnickej práci študenta.

K dispozícii sú aj ďalšie dokumenty nevyhnutné k uzatvoreniu pracovného pomeru alebo dohody – Hmotná zodpovednosť, Pracovná náplň. Nemenej dôležité ale veľmi potrebné dokumenty sú dokumenty potrebné pri ukončení pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práceDohody o skončení pracovného pomeru podľa §60 a §72 ZP zo strany zamestnávateľa ako aj zo strany zamestnanca, ako aj dokumenty potrebné pri ukončení dohôd (DoPČ, DoVP, DpBPŠ).

Zamestnávatelia často opomínajú pri ukončení pracovného pomeru (§60, §67 a §71) oznámiť túto skutočnosť zamestnancovi formou písomného oznámenia. Preto sú súčasťou ponuky aj tieto dokumenty. V priebehu pracovného pomeru je často potrebné vykonať dodatok k pracovnej zmluve. Aj tento je v ponuke vo forme Dohody o zmene pracovnej zmluvy podľa §54 ZP. 

Pre komplexné pokrytie ponuky dokumentov je súčasťou ponuky aj Dohoda o zrážkach zo mzdy za poskytnuté stravné lístky (túto zrážku zamestnávateľ nesmie vykonávať bez tejto dohody), Žiadosť o poukazovanie mzdy na účet (toto taktiež nemôže zamestnávateľ vykonávať bez toho, aby nemal od zamestnanca písomnú žiadosť) a Súhlas so zasielaním výplatnej pásky elektronicky (aj na tento úkon musí byť písomný súhlas zamestnanca). 

Medzi žiadané tlačové zostavy (hlavne v súvislosti s požiadavkou kontrolných orgánov) patrí zostava Výplatná páska s podpisom prevzatia ako aj Výplatnica miezd s podpisom prevzatia mzdy a podpisom prevzatia výplatnej pásky. Tlačové zostavy Potvrdenie pre UPSVaR o rozsahu  odpracovaných hodín pomáha mzdovým účtovníkom a účtovníčkam vytvoriť toto hlásenie pohodlne priamo z programu Pohoda pre všetky druhy pracovného pomeru a priamo ho zaslať e-mailom. 

Tlačové zostavy  je možné objednávať samostatne (každú tlačovú zostavu zvlášť) alebo formou MINI BALÍKA, kde sú tlačové zostavy jedného druhu v cenovo zvýhodnenom balíku. Ale najlepší spôsob je objednať si MAXI BALÍK, ktorý obsahuje vo veľmi výhodnej cene všetky tlačové zostavy. 

Členenie DPH a KV DPH

Pomôcka je určená pre všetkých účtovníkov účtujúcich DPH s (zatiaľ) 57 účtovnými prípadmi, ktoré sa vyskytujú v účtovnej praxi. Pomôcka slúži na správne posúdenie a zatriedenie jednotlivých situácií v súvislosti s DPH a KV DPH.

Na zistenie, aké členenie DPH a KV DPH treba použiť STAČIA LEN 2 KROKY…

1 – vybrať zo zoznamu, či sa jedná o DPH na VSTUPE alebo o DPH na VÝSTUPE

2 – a z rozbaľovacieho zoznamu si zvoliť konkrétny DPH prípad. Vždy sú ponúkané možnosti len na VSTUPE alebo len na VÝSTUPE, podľa toho, čo si používateľ zvolil v bode 1.

… PO TÝCHTO DVOCH KROKOCH SA POUŽÍVATEĽOVI  AUTOMATICKY ZOBRAZIA VŠETKY POTREBNÉ ÚDAJE  – členenie DPH na faktúre, číslo riadkov DP k DPH,  číslo sekcie KV DPH, popis konkrétneho prípadu DPH a popis konkrétneho prípadu KV DPH. 

Pokiaľ je DPH riešená cez interný doklad –zobrazia sa údaje týkajúce sa členenia na internom doklade  – čísla riadkov DP k DPH, popis konkrétneho prípadu DPH na vstupe a na výstupe, číslo sekcie KV DPH na vstupe a na výstupe, popis konkrétneho prípadu KV DPH na vstupe a na výstupe.

Ak je povinnosť podávať súhrnný výkaz k DPH, zobrazí sa upozornenie a informácie  – kód súhrnného výkazu, – popis konkrétneho kódu súhrnného výkazu.

Pri špecifických prípadoch sa v informačnom okne zobrazujú oplňujúce (vysvetľujúce) informácie k jednotlivým prípadom.

Pridanou hodnotou pomôcky je, že sú tu priamo tlačidlá, ktoré slúžia na otvorenie celého znenia Zákona 222/2004 o DPH, ako aj otvorenie časti Zákona 222/2004 o DPH týkajúcej  sa KV DPH a tiež časti týkajúcej sa SV DPH. Rovnako je možné priamo otvoriť formulár tlačiva DPH, tlačiva KV DPH a tlačiva SV DPH na stránke FS.

Pre používateľov účtovného programu Pohoda je k dispozícii totožná pomôcka – Členenie DPH a KV DPH, ktorá je navyše doplnená o kódy členenia, ktoré používa tento účtovný softvér. 

Na používanie pomôcky je potrebný MS OFFICE Excel vo verzii 2007 a vyššej. V prípade používania verzie 2003 a nižšej nie je garantovaná plná funkčnosť pomôcky.

Denná evidencia tržieb eKasa

Formulár vo formáte MS Excel na sledovanie dennej evidencie tržieb eKasa. Vo formulári je možné tržby triediť podľa spôsobu platby. Po zadaní prvého dňa mesiaca, sa ostatné dátumy doplnia automaticky. Polia v celom hárku sú automaticky prepočítavané. Formulár slúži na porovnanie tržieb eKasy a údajov na finančnej správe.

Táto pomôcka je veľmi užitočná, nakoľko sa často stáva, že „nesedí“ tržba z eKasy evidovaná na FS a reálne inkasovaná tržba v eKase na predajnom mieste, ale v zmysle zákona o DPH platí, že je povinnosťou odviesť DPH z predaných tovarov a služieb dodaných v zdaňovacom období (§ 19, ods. 1 a ods. 2 Zákona 222/2004 Z.z.), t.j. z reálne uskutočnených platieb.

Štítky na zakladače 5 cm a 7 cm

Jedným z ukazovateľov kvality účtovníka je nielen správne a kvalitne spracované účtovníctvo, ale aj to, v akom stave má účtovné doklady a v akom stave ich odovzdá klientovi alebo predloží na kontrolu kontrolným orgánom. Aj to je vizitkou správneho účtovníka.

Na tento účel slúžia kvalitné štítky určené na nalepenie na chrbát zakladačov (šanónov). Štítky majú jednotný grafický vzhľad a môžu sa použiť pre bežne používané rozmery zakladačov (6 x 21 cm, 3,5 x 21 cm a 5 x 15,5 cm). Štítky je možné vytlačiť na akejkoľvek tlačiarni na papier formátu A4 z programu MS OFFICE (MS Excel). Na jednu stranu formátu A4 je možné vytlačiť 3 štítky (pri formáte 6×21 cm a 5×15,5) a 5 štítkov (pri formáte 3,5×21).

Štítky sú prispôsobené aj na uvedenie údajov potrebných v súvislosti s registratúrnym poriadkom a plánom.