PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 3. decembra 2018 zobraziť celý profil

Znova, tak ako každý rok, to tu o chvíľu budeme mať – podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018.
Patríte medzi tých, ktorí za rok 2018 dosiahnete zdaniteľné príjmy vo výške vyššej ako 1915,01 eur? Ak ste odpovedali ÁNO, týka sa vás tento prehľad …

Kto je povinný podať daňové priznanie za rok 2018?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2018 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 presiahnu sumu 1 915,01 eur (s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov), alebo ak vykazuje daňovú stratu.

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta SR).

Do kedy je potrebné podať daňové priznanie za rok 2018?

Posledným dňom lehoty na podanie DP k dani z príjmov za rok 2018 je 1. apríl 2019 (bohužiaľ to nie je vtip, nakoľko 31. marca je nedeľa).

V prípade odloženia podania DP o 3 mesiace, posledným dňom lehoty na podanie DP je 1. júl 2019 (nakoľko 30. jún 2019 je nedeľa).
V prípade odloženia podania DP o 6 mesiacov (z dôvodu dosahovania príjmov v zahraničí), posledným dňom lehoty na podanie DP je 30. september 2019.

Upozornenie: pokiaľ v stanovenej lehote (do 1. apríla 2019) oznámite finančnej správe odklad DP o 6 mesiacov (z dôvodov dosahovania príjmov zo zdrojov v zahraničí) a v podanom DP takéto príjmy nebudú uvedené, správca dane vám vyrubí pokutu za oneskorené podanie daňového priznania.

Je potrebné o odklad termínu podania daňového priznania žiadať?

Nie, o odklad nie je potrebné žiadať,  ale je potrebné finančnej správe oznámiť (elektronicky) odklad podania DP a to v lehote na podanie DP za rok 2018, t. j. najneskôr do 1. apríla 2019 elektronicky prostredníctvom formulára (OZN493v17 – Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

V oznámení ste povinní uviesť novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podáte daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná (novou lehotou na podanie daňového priznania teda môže byť 30. apríla 2019, 31. mája 2019, alebo 30. júna 2019*). *POZOR – uvádzate dátum 30. júna 2019 aj keď je 30. júna 2019 nedeľa a DP budete podávať 1. júla 2019.

Ak oznámite prostredníctvom formulára odklad podania DP do 30. septembra 2019 z dôvodu dosahovania príjmov zo zdrojov v zahraničí, túto skutočnosť, že budete mať príjmy zo zdrojov v zahraničí uvediete vo formulári. Zároveň uvediete novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podáte daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná (30. september 2019).

Aká je sadzba dane z príjmov za rok 2018?

Pokiaľ výška základu dane nepresiahne sumu 35.268,06 € je sadzba dane 19%.
Pokiaľ výška základu dane presiahne sumu 35.268,06 € je sadzba dane 25%.

Pokračovanie k článku o pár dní …..