PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 10. decembra 2018 zobraziť celý profil

Tentokrát si zhrnieme všetky nezdaniteľné časti základu dane, ktoré si môžme uplatniť v daňovom priznaní.

NEZDANITEĽNÉ  ČASTI  ZÁKLADU  DANE („NČZD“)

Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na daňovníka?
Ak je základ dane rovný alebo nižší ako 19.948,00 eura = NČZD 3.830,02 €
Ak je základ dane vyšší ako 19.948,00 eura tak NČZD je rozdiel medzi sumou 8.817,016 a ¼ základu dane. (Ak je suma nižšia ako nula, NČZD je nula).

Na aké príjmy si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) na daňovníka?

NČZD je možné uplatniť iba od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§5) a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2) alebo z ich úhrnu – t.j. z tzv. aktívnych príjmov.

Na aké príjmy si nemôžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) na daňovníka?

NČZD nie je možné uplatniť na príjmy z prenájmu (§6, ods. 3), na príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (§6, ods.4) ak nepatria do príjmov podľa §6, ods. 2 písm. a)., na príjmy podľa §7, ako aj na príjmy podľa §8.

Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na manželku / manžela?

A.) Ak dosiahnete v zdaňovacom období roku 2018 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 35 268,06 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

 – 3 830,02 eura, ak manželka / manžel  žijúca s ním v domácnosti nemal(a) žiadny vlastný príjem

– rozdiel medzi sumou 3 830,02 a vlastným príjmom manželky / manžela žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 830,02 eura

– nula, ak manželka / manžel žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 830,02 eura

B.) Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2018 vyšší ako 35 268,06 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

– rozdiel medzi sumou 12 647,032 (63,4-násobok platného životného minima, ktoré k 1.1.2018 predstavuje sumu 199,48) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka / manžel  žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela sa rovná nule

– rozdiel medzi sumou 12 647,032 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka / manžel mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela sa rovná nule.

Čo sa započítava do vlastného príjmu manželky / manžela?

Započítava sa sem akýkoľvek príjem (aj keď je od dane oslobodený). Započítava sa sem aj:

– materské,

– nemocenské dávky,

– všetky druhy dôchodkov,

– výhry a pod..

Čo sa nezapočítava do vlastného príjmu manželky / manžela?

Do vlastného príjmu manželky / manžela sa nezapočítava:

– zamestnanecká prémia

– daňový bonus

– zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť

– štátne sociálne dávky:

            – príspevok pri narodení dieťaťa,

            – príspevok na viac súčasne narodených detí,

            – príspevok na pohreb,

            – rodičovský príspevok,

            – prídavok na dieťa,

            – príplatok k prídavku na dieťa,

            – vianočný príspevok dôchodcom,

            – príplatok k dôchodku politickým väzňom,

            – príspevok športovému reprezentantovi.

– štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Upozornenie: Vlastným príjmom manželky / manžela je príjem manželky / manžela znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka / manžel bola / bol povinná z tohto príjmu v roku 2018 zaplatiť.

Na aké príjmy si môžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) na manželku / manžela?

NČZD na manželku / manžela je možné uplatniť iba od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§5) a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2) alebo z ich úhrnu – t.j. z tzv. aktívnych príjmov.

Na aké príjmy si nemôžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) na manželku / manžela?

NČZD na manželku / manžela nie je možné uplatniť na príjmy z prenájmu (§6, ods. 3), na príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (§6, ods.4) ak nepatria do príjmov podľa §6, ods. 2 písm. a)., na príjmy podľa §7, ako aj na príjmy podľa §8.

Kedy si NČZD na manželku / manžela môžem uplatniť?

NČZD na manželku / manžela si môžete uplatniť len v prípade ak:

– manželka / manžel žije s vami v domácnosti a zároveň spĺňa jednu z týchto podmienok:

– starala / staral sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s vami v domácnosti,

– v zdaňovacom období poberala / poberal peňažný príspevok na opatrovanie,

– bola / bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

– považuje sa za občana so zdravotným postihnutím,

– považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Upozornenie: Pokiaľ je ktorákoľvek z vyššie uvedených podmienok splnená iba jeden mesiac alebo počas niekoľkých kalendárnych mesiacov, môžete si uplatniť NČZD na manželku / manžela len o 1/12 tejto sumy za každý kalendárny mesiac, na počiatku ktorého bola podmienka splnená.

Ako je to s nezdaniteľnou časťou základu dane pri preukázateľne zaplatenej úhrade súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou v roku 2018? V akej výške si ju môžem uplatniť?

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môžete prvýkrát uplatniť za zdaňovacie obdobie roka 2018, a to najviac do výšky 50 eur za rok.  Je možné si ju uplatniť aj na manželku / manžela a za vyživované dieťa (max. 50 eur / rok za každého z nich). Platí, že túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z daňovníkov, pričom ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Ďalšou podmienkou na uplatnenie tejto NČZD je, že si ju môžete uplatniť len v prípade, že sa jedná o kúpeľnú starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach (prevádzkovaných na základe povolenia podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z.).

Rovnako ako NČZD na daňovníka, je možné si túto NČZD uplatniť len zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§5) a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2) alebo z ich úhrnu – t.j. z tzv. aktívnych príjmov.

Chcel by som si uplatniť zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. pilier) aké sú podmienky?

Na uplatnenie zníženia základu dane musia byť splnené tieto podmienky:

– príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ste zaplatili na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

– nemáte uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Pokiaľ spĺňate tieto obidve podmienky, môžete si uplatniť zníženie základu dane o preukázateľne zaplatenú sumu (maximálne do výšky 180 eur za rok). Toto zníženie základu dane si môžete uplatniť len zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti (§6, ods. 1 a 2), prípadne z ich úhrnu.
Upozornenie: Pokiaľ si nárok uplatňujete v daňovom priznaní, nemáte povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklad preukazujúci vznik nároku. Správca dane vás môže  vyzvať na jeho predloženie.