EkonomikaPodnikanieSlovenskoTrendy a inovácie xa Publikované 27. júna 2018 zobraziť celý profil

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie zamerané na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov EÚ. Na výzvy sú vyčlenené prostriedky vo výške 1,25 milióna eur. V rámci výziev bude v SR prvýkrát uplatnené zjednodušené vykazovanie výdavkov formou paušálnej sumy vo výške 50-tisíc eur na projekt.
Kompletné znenie výziev je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Cieľom výziev je podporiť zapájanie mikro, malých a stredných podnikov (MSP) do programu Horizont 2020

Ktorý je programom EÚ pre financovanie výskumu a inovácií. Jedna z výziev je určená pre žiadateľov so sídlom na celom území SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, druhá výzva je určená žiadateľom so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa budú hodnotiť v rámci hodnotiacich kôl, pričom uzávierky prvých sú naplánované na 28. septembra, resp. 30. novembra 2018. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzvy sú vyhlásené ako otvorené, teda k ich uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa.

Okrem využitia zjednodušeného vykazovania výdavkov, poskytovateľ s cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov, umožňuje aj v rámci týchto výziev predkladať žiadosti elektronicky priamo z prostredia ITMS2014+.

Zjednodušené je aj predkladanie jednotlivých príloh k žiadosti. Žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, t. j. preukazovať splnenie podmienok poskytnutia príspevku, ktorých splnenie si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výziev je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.

Všetky potrebné informácie k vyhláseným výzvam môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu v časti => https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/ a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.

Výzvy svojím zameraním prispievajú k napĺňaniu cieľov operačného programu Výskum a inovácie v rámci prioritných osí 3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP4 – Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji a špecifických cieľov 3.2.1 – Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ a 4.1.1 – Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji.

Operačný program Výskum a inovácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR je zameraný na podporu inovácií, výskumných a vývojových aktivít v podnikoch, ako aj na komplexnú podporu mikro, malých a stredných podnikov. Jeho cieľom je vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ktorý predstavuje základný predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

zdroj: MH SR