DaneFinančná správaKontrolyPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 14. októbra 2022 zobraziť celý profil

Stratové firmy by mali počítať v blízkom čase s daňovou kontrolou. Finančná správa preveruje najmä transferové oceňovanie a v uplynulých týždňoch začala intenzívne preverovať na celom Slovensku všetky výrobné firmy, ktoré reportujú dlhodobo straty. 

Tento krok súvisí jednak s pripravovanou zmenou pravidiel pri transferových cenách, ale zároveň odzrkadľuje aj snahu vlády získať dodatočné daňové zdroje. Silvia Hallová, partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton, radí, na čo sa majú firmy pripraviť a aké kroky prijať, aby obhájili svoje finančné výkazy.

Čo sa mení

Najzásadnejšia zmena, ktorú ministerstvo financií navrhuje v novele zákona o dani z príjmov a ktorá by mala po schválení začať platiť od 1.1.2023, sa týka firiem (daňovníkov), ktoré nemajú nastavené transferové ceny na princípe nezávislej ceny a nachádzajú sa mimo vnútrokvartilového rozpätia. Ide o štatistické rozpätie, v ktorom sa nachádza napríklad ziskovosť vybranej vzorky spoločností a obsahuje dolnú hodnotu, hornú hodnotu a stred (medián). V takomto prípade môže správca dorubiť daň z príjmov podľa strednej hodnoty (mediánu) zistených nezávislých porovnateľných hodnôt. 

Výpočet dorubenej dane

Z porovnateľných hodnôt (modelový príklad): Z databázy spoločností, ktorú má k dispozícii aj finančná správa, si kontrolóri vytiahnu na základe rôznych kritérií vzorku spoločností, u ktorých idú zisťovať ziskovosť za konkrétne obdobie. Vyberú si napríklad výrobné spoločnosti podnikajúce vo výrobe baliaceho materiálu a zistia, že za obdobie posledných 5 rokov dosahovali najnižšiu ziskovosť 3 %, najvyššiu 7 % a medián (stredná hodnota) je 5 %. Ak spoločnosť, ktorá je predmetom daňovej kontroly, bude mať ziskovosť mimo týchto hodnôt, daňový úrad jej dorubí daň na úrovni 5% ziskovosti. 

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Do zákona sa pravdepodobne doplní ešte možnosť, že v rámci daňovej kontroly môže daňovník preukázať vzhľadom na okolnosti ako vhodnejšiu úpravu na inú hodnotu v rámci daného rozpätia nezávislých hodnôt, a ak mu to daňový úrad uzná, základ dane sa upraví podľa tejto hodnoty. Ak daňovník vo vyššie uvedenom príklade preukáže, že ziskovosť na úrovni 3 % je vhodnejšia na základe ekonomických argumentov a analýzy, môže daňový úrad akceptovať aj túto nižšiu hodnotu.

Koho a čo sa kontroluje

Zamestnanci finančnej správy sa pri kontrolách zameriavajú na výrobné firmy, ktoré sú účtovne niekoľko zdaňovacích období v strate. „Máme informácie od viacerých klientov, že daňoví kontrolóri chcú namieste vidieť výrobu a preverujú, aká je organizačná štruktúra firmy na Slovensku, ktoré aktivity sú uskutočňované na Slovensku a ktoré zo zahraničia. V prípade, že na Slovensku je len výroba, a získavanie zákazníkov a strategické rozhodnutia sú realizované mimo Slovenska spriaznenou spoločnosťou, majú tieto stratové spoločnosti na Slovensku daňový problém,“ hovorí Silvia Hallová, partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Výrobné firmy môžu mať problém

„Firmy, ktoré dlhodobo vykazujú straty, by sa mali pozrieť na to, aké činnosti vykonávajú na Slovensku. V prípade, že zákazky na výrobu im alokuje spriaznená osoba, ktorá uzatvára zmluvy so zákazníkmi a výrobu zabezpečuje cez slovenskú spriaznenú spoločnosť, tieto spoločnosti by mali zbystriť pozornosť, pretože sa ich môže v blízkej dobe týkať daňová kontrola,“ upozorňuje Silvia Hallová.  Tieto firmy by mali so skupinou riešiť, ako majú nastavené transferové ceny, teda ceny za dodávky tovarov a služieb medzi spriaznenými osobami.

Nové zmeny

Novela zákona o dani z príjmov dopĺňa definíciu „významnej kontrolovanej transakcie“, za ktorú sa považuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého závislá osoba dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur. Za významný sa považuje aj úver alebo pôžička s istinou nad 50 000 eur.

Do zákona sa má dostať aj odvolávka na smernicu OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti. Je to snaha o čiastočné vyriešenie problému záväznosti uplatňovania smernice OECD v praxi a pri uplatňovaní záverov z daňových kontrol pri transferovom oceňovaní. „Dodnes vedieme diskusie so správou daní, ako je právne záväzná smernica pri uplatňovaní princípov z nej pri daňovej kontrole. Správca dane sa musí riadiť zákonmi Slovenskej republiky, ktoré boli zverejnené v Zbierke zákonov a  smernica podmienku zverejnenia nespĺňa. Táto odvolávka môže čiastočne túto neistotu odstrániť, keďže aplikácia smernice je čiastočne upravená v zákone o dani z príjmov,“ vysvetľuje Silvia Hallová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton. 

Zmeny aj pri prepojených osobách

Novinkou v tejto oblasti je zavedenie nového výpočtu na určenie ekonomicky prepojených osôb. Podiely blízkych osôb (napr. manžel, manželka) sa budú spočítavať a ak ich súčet bude najmenej 25 %, budú sa považovať subjekty za ekonomicky prepojené. Ide o situácie, ak má napríklad manžel podiel 100 % v spoločnosti A a 15 % v spoločnosti B a manželka má takisto podiel 15 % v spoločnosti B. Podľa doterajšieho znenia ustanovenia spoločnosti A a B neboli prepojené, na základe nového ustanovenia sa už považujú za prepojené spoločnosti.

Zdroj: Grant Thornton / úprava redakcia