EkonomikaFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 27. februára 2018 zobraziť celý profil

Dňa 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 272/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Colný zákon“). Predmetná novela Colného zákona okrem iného mení a dopĺňa ustanovenie § 19, ktorý upravuje predloženie tovaru, a ustanovenie § 26, ktorý upravuje colnú kontrolu tovaru predloženého v colnom priestore, na mieste určenom colným orgánom alebo na mieste schválenom colným orgánom.

Táto novela umožňuje praktické zjednodušenie predkladania tovaru colným orgánom v zmysle čl. 5 ods. 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Colný kódex Únie“) v prípade návrhu na prepustenie tovaru do colného režimu vývoz alebo pasívny zušľachťovací styk v prevádzkových priestoroch vývozcu alebo na akomkoľvek inom mieste, ktoré je možné presne zadefinovať vo vývoznom colnom vyhlásení.

Presne zadefinované umiestnenie tovaru uvedené údajovým prvkom 5/23 – Umiestnenie tovaru(odsek 30), colného vyhlásenia je po prijatí predmetného colného vyhlásenia považované za miesto schválené colnými orgánmi na predloženie tovaru, na ktorom môže byť v prípade potreby colnými orgánmi vykonaná aj fyzická kontrola tovaru. Vzhľadom na to je potrebné pri vypĺňaní colných vyhlásení na colné režimy vývoz a pasívny zušľachťovací styk venovať náležitú pozornosť uvádzaniu údajového prvku 5/23 – Umiestnenie tovaru (odsek 30), v colnom vyhlásení. Ak totiž nebude údajový prvok 5/23 – Umiestnenie tovaru (odsek 30), colného vyhlásenia obsahovať presnú identifikáciu umiestnenia tovaru, musí byť tovar pre účely vykonania colnej kontroly predložený v colnom priestore miestne príslušnej pobočky colného úradu.

Ak by vykonanie colnej kontroly na mieste takto schválenom colnými orgánmi spôsobilo colnému úradu narušenie prevádzkových pomerov alebo neúmerné administratívne zaťaženie, môže colný úrad v súlade s ustanovením § 26 ods. 9 Colného zákona oznámiť deklarantovi, že sa colná kontrola tovaru vykoná v colnom priestore alebo na mieste určenom colnými orgánmi počas určených úradných hodín, pričom náklady s tým spojené znáša deklarant.