Finančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 28. mája 2018 zobraziť celý profil

Od 1.júla 2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky fyzické osoby podnikateľov. Koho sa elektronická komunikácia týka? Ako sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciu? V akom časovom predstihu je potrebné zaregistrovať sa? Odpovede na tieto otázky prináša finančná správa v jednoduchom prehľade.

Koho sa elektronická komunikácia týka?

Povinná elektronická komunikácia sa od 1.júla 2018 rozširuje na všetky fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov (napríklad živnostníci, drobní farmári, finanční poradcovia a pod.).

Ak je niekto registrovaný na dani z príjmov na daňovom úrade, ale nie je podnikateľom podľa obchodného zákonníka, táto povinnosť sa na neho nevzťahuje (napríklad prenajímatelia nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia). Musia byť teda splnené obe podmienky súčasne – FO, ktoré podnikajú v zmysle podmienok obchodného zákonníka a sú registrované na daň z príjmov podľa zákona o dani z príjmov.

Ako sa zaregistrovať na portáli finančnej správy pre účely elektronickej komunikácie s finančnou správou?

Registrovať sa je potrebné prostredníctvom portálu finančnej správy a to buď:

  • pomocou eID karty (občianskeho preukazu s elektronickým čipom) – POZOR na aktuálny podpisový certifikát, pôvodné podpisové certifikáty boli totiž Ministerstvom vnútra SR ešte koncom októbra 2017 zneplatnené a treba ich vymeniť,
  • pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) – je možné získať ho u certifikačných autorít,
  • prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní – fyzická osoba podnikateľ uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní priamo na daňovom úrade, ak je zároveň aj platiteľom spotrebných daní, tak aj na colnom úrade.

V akom časovom predstihu je potrebné zaregistrovať sa?

Zbystriť pozornosť by mali tie fyzické osoby podnikatelia, ktoré si odložili podanie daňového priznania buď na jún, alebo na september, ale aj tie, ktoré majú zamestnancov (minimálne jedného) a podávajú pravidelné mesačné prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Tieto subjekty sa musia zaregistrovať čo najskôr. Akékoľvek podanie po 1.júli 2018 môžu spraviť iba elektronicky!
Ostatné daňové subjekty sa na elektronickú komunikáciu môžu registrovať až predtým, ako budú podávať akúkoľvek žiadosť daňovému úradu, prípadne priebežne do konca roka 2018 tak, aby mali zriadenú elektronickú komunikáciu do termínu na podanie daňových priznaní – napríklad z motorových vozidiel alebo k dani z príjmov za rok 2018.

Samotný proces registrácie a autorizácie trvá v priemere tri pracovné dni, v prípade väčšieho počtu subjektov aj dlhšie. 

Tabuľka – prehľad termínov a povinností pre fyzické osoby podnikateľov:

Povinnosť Termín plnenia Termín na vybavenie elektronickej komunikácie
 
Podávanie prehľadov zo   závislej činnosti
 
mesačne – vždy do konca   mesiaca Najneskôr do júla 2018*
Oznámenie o zrážkovej   dani a o zabezpečení dane
 
mesačne – vždy do konca mesiaca Najneskôr do júla 2018*
Podanie odloženého DP   k dani z príjmov za 2017
 
2.7.2018, resp. 1.10.2018 Najneskôr do júla/septembra   2018*
Podanie DP k dani   z motorových vozidiel za 2018
 
31.1.2019 Do januára 2019
Podanie DP k dani   z príjmov za 2018
 
31.3.2019 Do marca 2019

* POZOR!

Finančná správa upozorňuje, že fyzické osoby podnikatelia, ktoré zamestnávajú minimálne jedného zamestnanca, alebo tie, ktoré požiadali o odloženie termínu na podanie daňového priznania, si musia dať pozor najmä na júnové termíny.

Platí, že posledný termín na podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2018 je potrebné podať do konca júna. Pre víkend však termín posledného dňa na podanie prehľadu zo závislej činnosti (a aj odloženého DP k dani z príjmov FO) pripadne až na 2.júl 2018. Ak teda chce fyzická osoba podnikateľ podať tieto podania ešte v papierovej forme, musí tak spraviť do konca júna.

Všetky informácie k elektronickej komunikácii sú dostupné aj na portáli finančnej správy v časti Praktické informácie k elektronickej komunikácii.