EkonomikaPodnikanieSlovensko xa Publikované 24. júna 2020 zobraziť celý profil

Etika vnáša do podnikania a ekonomického života pravidlá, ktoré regulujú správanie podnikateľ􏰁ských subjektov v záujme zachovania a rozvoja ekonomického systému ako celku. Porušovanie etických pravidiel v podnikaní spôsobuje jednotlivým podnikateľ􏰁om, ale aj ekonomike ako celku, veľ􏰁ké materiálne škody, a do spolo􏰀čnosti vnáša pochybnosti o tom, že podnikať sa dá etickým spôsobom.

Vedci z Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnili v roku 2019 veľký reprezentatívny empirický výskum, ktorý bol zameraný na zistenie stavu rozvoja etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. Vedecký tím sledoval dva ciele: po prvé, odhaliť, aké neetické praktiky sa vyskytujú v slovenskom podnikateľskom prostredí, a po druhé, zistiť, do akej miery firmy pôsobiace v slovenskom podnikateľskom prostredí aktívne aplikujú etiku do svojich organizácií.

Výskumu sa zú􏰀častnilo 1295 podnikateľských subjektov pôsobiacich na Slovensku. Reprezentatívny charakter výskumu sa vzťahoval na veľkosť podnikov a na región, z ktorého pochádzajú.

Výsledky výskumu priniesli niekoľko zaujímavých zistení nielen o stave etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí, ale i v celej spoloč􏰀nosti. Spomedzi 26 skúmaných neetických praktík, ktorým sú vystavení podnikatelia na Slovensku, sa na prvom mieste sa umiestnilo neplati􏰀čstvo.

Celkove 72 % respondentov uviedlo, že sa stretli respektívne skôr sa stretli s takýmto javom. Výsledky výskumu potvrdzujú dlhoro􏰀čne komunikované s􏰂ťažnosti hlavne malých a stredných podnikov na neplatenie faktúr za poskytnuté služby a za tovary, a na nedržiavanie zmlúv medzi obchodnými partnermi (69 %).

Ak je takýto stav sprevádzaný nízkou vymáhate􏰁ľnosť􏰂ou práva, ohrozuje podstatu ekonomického systému. Právna a ekonomická neistota vedú k chaosu a neprehľ􏰁adnosti ekonomických vzť􏰂ahov, resp. k hľ􏰁adaniu vlastných východísk (často takisto neetických alebo nelegálnych) z tejto situácie.

Osobitným problémom v slovenskom podnikateľskom prostredí je zanedbávanie legitímnych záujmov malých a stredných podnikateľov. Na Slovensku bolo v č􏰀ase konania výskumu registrovaných 567 793 podnikateľských subjektov, z toho je 99,9 % malých a stredných podnikov. Pokia􏰁ľ 69 % respondentov uviedlo, že sa stretlo so zneužívaním postavenia ve􏰁ľkých podnikov voč􏰀i malým, možno hovoriť􏰂 o diskriminácii malých a stredných podnikov zo strany ve􏰁ľkých podnikov.

Ako etický problém v podnikaní sa ukazuje rodinkárstvo, ktoré je v našej kultúre rozšíreným javom

Neetické praktiky pri získavaní štátnych zákaziek (56 %) sa umiestnili na 6. mieste. K aktuálnym neetickým konaniam v podnikaní v podnikateľ􏰁skom prostredí rovnako patria aj problémy spojené s predajom výrobkov a služieb za􏰀čínajúc zavádzajúcou reklamou (58 %), nekvalitným tovarom (52 %) a vyhýbaním sa prijatiu reklamácie (56 %). Prvú desiatku neetických praktík v podnikateľ􏰁skom prostredí uzatvára zneužívanie kontaktov na politikov a úradníkov vo vlastnom ekonomickom záujme (49 %), t. j. korup􏰀čné praktiky.

Obrázok 1: Top 10 neetick􏰃ch praktík

􏰄Ďalej vedci skúmali prítomnosť niektorých etických mechanizmov v organizačnej kultúre podnikov, bez ktorých sa etika v podniku nedá dlhodobo a systematicky rozvíjať. V celosvetovom meradle je najrozšírenejším prvkom rozvoja etiky v organizácii etický kódex.

U nás sa umiestnil na druhom mieste: v našich podmienkach je najrozšírenejším etickým mechanizmom overovanie spoľahlivosti obchodného partnera (35 %), a až na druhom mieste je etický kódex (33 %). Tento výsledok nie je prekvapujúci, pretože pokiaľ je v našej krajine rozšírené neplatičstvo a porušovanie dohôd, tak je pochopiteľné, že podnikateľské subjekty voči sebe pociťujú navzájom pomerne vysokú mieru nedôvery, preto tretina firiem si overuje svojich obchodných partnerov.

S veľkým odstupom sa umiestnili etické mechanizmy, ktoré sú spojené s reakciou podniku na dodržiavanie etického kódexu: jasné postupy pri riešení a objas􏰅ovaní neetického konania (25 %) a interné linky na nahlasovanie neetických a nezákonných praktík (24 %). Compliance program, t. j. program dodržiavania zákonov má vnašich podmienkach zavedených menej ako ¼ podnikov (23 %).

Program ochrany oznamovateľov. t. j. whistleblowerov má len 17 % respondentov. K najalarmujúcejším zisteniam patrí fakt, že len 13 % zúčastnených firiem má zavedené etické vzdelávanie, t. j. firmy na Slovensku výrazne nedoceňujú etické vzdelávanie zamestnancov a manažérov a neprijímajú svoju zodpovednosť za kultiváciu etického myslenia a správania na pracoviskách.

Pritom výsledky výskumu ukázali, že až 85 % tých, 􏰀čo sa zúč􏰀astnili nejakej formy etického vzdelávania, tvrdili, že im toto vzdelávanie pomohlo pri odhaľovaní a riešení etických problémov na pracovisku. Na posledných miestach sa umiestnili také etické mechanizmy ako etická komisia (9 %) a špecializovaná pozícia pre oblasť etiky (6 %), č􏰀o neprekvapuje, pretože malé a stredné podniky, ktoré u nás dominujú, nemajú dostatok personálnych a finan􏰀ných zdrojov na zavedenie týchto mechanizmov.

Obrázok 2: Zavedené etické prvky v slovenský􏰃ch podnikoch

Obrázok 3: Etické vzdelávanie pomáha respondentom lep􏰇šie rieš􏰇iť􏰂 problémy na pracovisku

Výskumný tím pri analýze odpovedí odhalil, že veľ􏰁kosť firmy v našich podnikateľ􏰁ských podmienkach je signifikantným faktorom, ktorý má vplyv na zavádzanie etických prvkov, t. j. č􏰀ím väč􏰀šia firma tým väč􏰀ší predpoklad, že aplikuje u seba daný etický mechanizmus. Vzniká otázka, ako pomôcť malým a stredným firmám s aplikáciou etiky?

Podľa výskumného tímu je jednou z možností začleniť malé a stredné podnikateľské subjekty do profesijných asociácií a organizácií. Výsledky výskumu totiž ukázali, že všetky malé a stredné podniky, ktoré boli č􏰀lenmi nejakej profesijnej organizácie, rozvíjali etiku vo firmách aktívnejšie než tie, ktoré neboli členmi žiadnej organizácie.

Bližšie informácie sú dostupné na: https://www.fm.uniba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-projekty-granty-a-spolupraca/narodne-projekty/apvv-16-0091/