DaneDaňové priznanieFinančný manažmentÚčtovníctvo xa Publikované 16. februára 2021 zobraziť celý profil

Rok 2020 bol rokom zmien a takmer celý sa niesol v duchu stále trvajúcej pandémie. Čo však ostáva nemenné je povinnosť podať daňové priznanie fyzickej osoby. Aký je termín pre podanie daňového priznania? Kto musí podať daňové priznanie? Dokedy je potrebné daň zaplatiť?

V nasledovnom článku vám prinesieme sumár najdôležitejších informácií, ktoré vám pomôžu spracovať aj to vaše daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020.

Kto podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie fyzickej osoby je povinný podať ten, kto dosiahol za rok 2020 zdaniteľné príjmy vyššie ako 2.207,10 eur (50% zo sumy nezdaniteľnej časti základu dane) a nevysporiadal si svoje daňové povinnosti ročným zúčtovaním preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie dane“). Osobou povinnou podať daňové priznanie je taktiež fyzická osoba, ktorá v danom roku vykázala daňovú stratu.

Existujú dva typy daňových priznaní fyzickej osoby. Tieto dva typy odlišuje druh príjmu aký bol za rok 2020 dosiahnutý. Daňové priznanie typ A vypĺňa ten daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti a zamestnávateľ mu nevypracoval ročné zúčtovanie dane. Daňové priznanie typ B vypĺňa ten daňovník, ktorý dosiahol aj iné príjmy ako zo závislej činnosti, a to napríklad z prenájmu nehnuteľnosti, živnosti, vytvorenia diela atď.. Formulár daňového priznania nájdete na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky.

Ročné zúčtovanie dane Vám vypracuje zamestnávateľ, ak ho o to písomne požiadate do 15.02.2021 a vaše zdaniteľné príjmy za rok 2020 pozostávali len z príjmu zo závislej činnosti alebo z príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Fyzická osoba, ktorá dosiahla zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a požiadala zamestnávateľa o vypracovanie ročného zúčtovania dane nepodáva daňové priznanie. Fyzická osoba si svoje daňové povinnosti vysporiada buď podaním daňového priznania alebo vykonaním ročného zúčtovania dane u zamestnávateľa. O vykonanie ročného zúčtovania dane žiadate zamestnávateľa písomne, pokiaľ nie ste dohodnutý na podmienkach elektronického zaslania žiadosti.

Kedy je lehota na podanie daňového priznania za rok 2020?

Termín do kedy je potrebné daňové priznanie vypracovať a podať na daňový úrad ostáva pre tento rok nezmenený a je ním dátum 31.03.2021. Je možné si túto lehotu predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Takto podaným oznámením si môžete predĺžiť lehotu až o tri mesiace, a teda do 30.06.2021. Oznámenie musí byť podané najneskôr do 31.03.2021. Pokiaľ ste za rok 2020 dosiahli zdaniteľné príjmy zo zahraničia, môžete si lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť až o šesť mesiacov, a teda do 30.09.2021.

Daň je splatná do lehoty na podanie daňového priznania.

Ako podať daňové priznanie ?

Daňové priznanie sa podáva elektronicky, poštou alebo osobne na príslušnom daňovom úrade. Daňovník, ktorý dosahuje príjmy zo živnosti je povinný podať daňové priznanie výlučne elektronicky. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je potrebné zvážiť osobné podanie daňového priznania. V prípade, že využijete možnosť podania poštou, odporúčame zaslať daňové priznanie doporučene.

Pre elektronické podanie daňového priznania je potrebné mať občiansky preukaz s čipom a občiansky preukaz musí byť pre elektronické služby aktivovaný.

Dôležité čísla daňového priznania za rok 2020

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je 21,0 násobok sumy životného minima, platného k 1.1. príslušného roka, čo pre rok 2020 predstavuje sumu 4.414,20 eura. Výšku nezdaniteľnej časti základu dane taktiež ovplyvňuje výška Vášho dosiahnutého príjmu .

Článok pokračuje pod reklamou

V prípade nezamestnanej manželky / manžela si môžete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela / manželku, avšak musíte uviesť vlastné príjmy manžela/manželky. Pri výpočte vlastného príjmu manželky nezabudnite odrátať uhradené poistné a príspevky, ktoré boli z týchto príjmov zaplatené. Medzi vlastné príjmy manželky nezahŕňate: zamestnanecká prémia, daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium.

Pokiaľ si sporíte na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „DDS„) môžete si znížiť Váš základ dane o sumy svojich príspevkov za rok 2020, avšak maximálne do sumy 180 eur. Správcovské spoločnosti každoročne zasielajú potvrdenie o výške Vašich príspevkov pre tieto účely.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v jednej domácnosti, avšak aj tu máme zopár podmienok. Aby Vám nárok na daňový bonus vznikol, museli ste za rok 2020 dosiahnuť príjem aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy, čo predstavuje sumu 3 480 € za rok 2020. Daňový bonus na dieťa si môže za dané obdobie uplatniť len jeden z rodičov. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa zákonodarca rozhodol, že za príjem pre určenie nároku na daňový bonus, sa pre rok 2020 počítajú aj príjmy: pandemické nemocenské (karanténa), pandemické ošetrovné, príspevky poskytnuté štátom ako napríklad príspevky „Prvá Pomoc Plus“. Ročná výška daňového bonusu za rok 2020 bola u dieťaťa do 6 rokov vo výške 545,28 eur a u dieťaťa nad 6 rokov vo výške 272,64 eur.

Rok 2020 je posledný rok, za ktorý si ešte môžete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou najviac však vo výške 50 eur. Rovnakú sumu si môžete uplatniť aj za manželku/manžela a vyživované dieťa. Sumu 50 eur si môžete uplatniť na každého z nich.

Dôležitou súčasťou daňového priznania sú prílohy. Prílohy potvrdzujú, že údaje v daňovom priznaní sú korektné. Napríklad pri závislej činnosti je povinnou prílohou potvrdenie o príjme, ktoré dostanete od zamestnávateľa za príslušný rok alebo rodný list dieťaťa pre uplatnenie daňového bonusu. Na záver daňového priznania nezabudnite uviesť počet príloh, ktoré sú súčasťou Vášho daňového priznania.

Ak by ste s Vašim daňovým priznaním predsa len potrebovali pomôcť, radi Vám poradíme a spracujeme podklady za Vás dpfo@taxwise.sk.