BezpečnosťOchrana osobných údajov/GDPR xa Publikované 5. februára 2018 zobraziť celý profil

Kto môže byť sprostredkovateľ voči prevádzkovateľovi ?
Príklady z praxe:

SBS                                                                –          ÁNO

Dodávateľské služby  mzdová účtovníčka     –          ÁNO

Dodávateľské služby účtovníctvo                  –          ÁNO

Dodávateľské služby BOZP – PO                 –          ÁNO

Externý  archív                                              –          ÁNO

Externé  skartovanie                                      –          ÁNO

Marketingová agentúra                                   –          ÁNO

Dodávateľské služby – cloudové služby         –          ÁNO

Sprostredkovateľ je fyzická, alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje (ďalej OÚ) v mene prevádzkovateľa.

Som prevádzkovateľ, mám subdodávateľa, čo teraz ?
Pri sprostredkovateľských zmluvách je potrebné prepracovanie aby spĺňali podmienky uvedené v GDPR v čl. 28 ods. 3.  a zákona č. 18/2018 o ochrane OÚ § 34 účinného od. 25.05.2018.

Aké sú hlavné zmeny ?

Kladie sa dôraz nato, že prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky. Sprostredkovateľ nezapojí ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného alebo všeobecného písomného povolenia prevádzkovateľa. Po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania OÚ, sprostredkovateľ vymaže alebo vráti sprostredkovateľovi tieto údaje. Prevádzkovateľ má právo na preukázanie splnenia tejto povinnosti napr. sprostredkovateľ umožní audity, ako aj kontroly vykonávané prevádzkovateľom. Zmluva má byť uchovávaná v písomnej aj v elektronickej podobe.

§34

 » prevádzkovateľ môže poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení, za dostatočné záruky sa považuje  aj schválený kódex správania alebo certifikát,
» sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním OÚ ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa,
» spracúvanie OÚ sprostredkovateľom sa riadi zmluvou alebo iným právnym úkonom, ktorý obsahuje:

  • predmet a dobu spracúvania,
  • povaha a účel spracúvania,
  • zoznam alebo rozsah OÚ,
  • kategórie dotknutých osôb,
  • povinnosti a práva prevádzkovateľa.

Povinnosťou sprostredkovateľa je:
» spracúvať OÚ len na základe písomných pokynov prevádzkovateľa,
» zabezpečiť mlčanlivosť o informáciách oprávnených osôb prevádzkovateľa,
» vykonať opatrenia  (napr. pseudonymizáciu a šifrovanie OÚ a násl. § 39),
» poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi  na žiadosť dotknutej osoby,
» poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní ďalších  povinností  (bezpečnosť spracúvania, oznámenie porušenia ochrany OÚ úradu, dotknutej osobe, posúdenie vplyvu na ochranu OÚ, konzultácia),
» vymazať OÚ alebo vrátiť prevádzkovateľovi OÚ po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania OÚ na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie,
» sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri audite ochrany OÚ a kontroly,
» zmluva alebo iný právny úkon musí uzatvoriť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.

AUTOR: JUDr. Katarína Kročková, KROČKA & Partners, s.r.o.


O autorovi

Katarína Kročková – vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, desať rokov pracovala ako firemný právnik pre výrobnú spoločnosť. Počas materskej dovolenky pociťovala potrebu naďalej napredovať a učiť sa nové veci a to bol podnet pre založenie si vlastnej spoločnosti. Katarína sa zameriava na oblasti pracovnoprávneho poradenstva pre zamestnávateľov i zamestnancov, obchodného práva – zabezpečenie pohľadávok (vo všetkých štádiách pred, počas aj po ukončí zmluvného vzťahu), komplexnou agendou ohľadom pozemkov a nehnuteľností, mediácii (mimosúdnemu riešeniu sporov) aj poradenstvom vo veci ochrany osobných údajov GDPR (napr. pre E-shop), ktoré sú medzi podnikateľmi často zanedbávané napriek tomu, že sú častým dôvodom ukladania finančných sankcií štátnymi orgánmi.

KONTAKT: www.krockapartners.sk