EkonomikaFinancie na podnikanieKoronavírus COVID-19 xa Publikované 24. februára 2022 zobraziť celý profil

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) predložilo úpravu návrhu pre zabezpečenie príjmu rodín v čase pretrvávajúcej pandémie. Aj keď sa núdzový stav skončil, naďalej trvá mimoriadna situácia, ktorá ovplyvňuje platenie a výšky odvodov do Sociálnej poisťovne.

Iba odklad, nie rušenie

Táto situácia si podľa ministerstva vyžiadala opätovný odklad odvodov a s cieľom zmiernenia ekonomických dopadov opätovne navrhli posunúť ich splatnosť aj za február 2022. Nový dátum splatnosti sa posúva na 30. jún 2025. Nárok na odklad vzniká zamestnávateľovi a povinne poistenej samostatnej zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorým v dôsledku krízovej situácie dokázateľne poklesli príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Odklad poistenia na II. a III. pilier

Zmena sa bude týkať platby poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ. Odklad úhrady poistného sa týka platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu v kategórii 3 a 4. 

Ak potrebujete v podnikaní počas COVID-u pomôcť, kontaktujte odborníkov

Prehľad odložených odvodov: 

Splátka odložená za mesiac Pôvodný termín splatnosti Nový termín splatnosti 
máj 2020 do 31. decembra 2021 do 31. marca 2022 
jún 2020 do 31. marca 2022 do 30. júna 2022 
júl 2020 do 30. júna 2022 do 30. septembra 2022 
december 2020 do 30. septembra 2022 do 31. decembra 2022 
január 2021 do 31. decembra 2022 do 31. marca 2023 
február 2021 do 31. marca 2023 do 30. júna 2023 
marec 2021 do 30. júna 2023 do 30. septembra 2023 
apríl 2021 do 30. septembra 2023 do 31. decembra 2023 
máj 2021 do 31. decembra 2023 do 31. marca 2024 
október 2021 do 8. novembra 2021 do 30. júna 2024 
november 2021 do 8. decembra 2021 do 30. septembra 2024 
december 2021 do 8. januára 2022 do 31. decembra 2024 
január 2022 do 8.februára 2022 do 31. marca 2025 
február 2022 do 8. marca 2022 do 30. júna 2025
Tabuľka: MPSVaR

Finančná pomoc z dielne ministerstva práce je najväčšia spomedzi všetkých rezortov. Doposiaľ bolo na udržanie zamestnanosti vyplatených viac ako 2,28 miliardy eur. Na pomoc zamestnávateľom a SZČO boli počas šírenia pandémie koronavírusu prijaté viaceré legislatívne zmeny a opatrenia, ktoré pomohli zmierniť jej následky.

Zdroj: MPSVaR / úprava redakcia