eKasaFinančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 20. apríla 2018 zobraziť celý profil

Skontrolujte si obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, adresu prevádzky a DIČ. Niektorým používateľom virtuálnej pokladnice sa od marca 2018 začali na pokladničných dokladoch tlačiť nesprávne obchodné údaje, za čo im hrozí pokuta 330 eur.

Prečo sa to stalo?

Minulý mesiac došlo k zlúčeniu databáz Virtuálnej registračnej pokladnice a správcu dane. Ak ste si nesplnili povinnosť a nenahlásili zmeny svojich podnikateľských údajov správcovi dane podľa zákona č. 563/2009 Z. z., virtuálna pokladnica vám od konca marca tlačí nesprávne údaje na dokladoch. Pokladničný doklad s nesprávnymi údajmi je v rozpore so zákonom č. 289/2008 Z. z., za čo vám hrozí pokuta od 330 do 3 000 eur.

Čo robiť?

V prípade, že vám virtuálna pokladnica tlačí nesprávne údaje, musíte neodkladne kontaktovať oddelenie registra miestne príslušného daňového úradu. Subjekty povinné komunikovať so správcom dane elektronicky podajú oznámenie cez všeobecné podanie.

Ak podnikáte ako fyzická osoba a z obchodného mena vám zmizol titul alebo dodatok, napríklad ak sa obchodné meno „Ing. Michal KUČERA – KML“ zmenilo na „Michal Kučera“, takúto zmenu nemusíte ohlasovať. Pretože Finančná správa v súlade s platnou legislatívou začala používať na označenie fyzickej osoby len meno a priezvisko bez použitia dodatku obchodného mena a titulov.

Čo robiť, ak ste pokutu už dostali?

V prípade uloženia pokuty možno podať odvolanie podľa § 72 daňového poriadku. Odvolanie musí obsahovať okrem náležitostí podľa § 13 aj:

– označenie prvostupňového orgánu,

– číslo rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,

– dôvody podania odvolania,

– dôkazy preukazujúce odôvodnenosť odvolania, ak sa v odvolaní nenamieta len rozpor s právnymi predpismi; ak je to možné, daňový subjekt predloží aj listinné dôkazy,

– navrhované zmeny alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia.