Duševné vlastníctvoPrávo a legislatíva xa Publikované 31. decembra 2016 zobraziť celý profil

Mnohí z vás, ktorí už nejakú dobu podnikajú, dajú mi určite za pravdu, že v podnikaní pri poskytovaní akýchkoľvek služieb a/alebo produktov je dobré „byť odlišný a výnimočný“ od konkurencie.
Či už podnikáte ako fyzická osoba – podnikateľ alebo prostredníctvom vlastnej firmy a máte nový názov firmy, služby alebo produktu alebo dokonca nové logo, môžete svoju odlišnosť a výnimočnosť chrániť registráciou vlastnej ochrannej známky.
V prípade, ak neviete ako na registráciu ochranných známok, tento článok je určený práve vám.

Čo to je ochranná známka?

Ochrannou známkou môžu byť slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenia, ktoré sú spôsobilé odlíšiť tovary a/alebo služby jednej osoby od tovarov a/alebo služieb inej osoby.
Ochrannou známkou môže byť chránené meno firmy, logo, či slová, písmená, číslice, kresby, tvary, farby, emblémy, etikety, prípadne ich vzájomné kombinácie použité na odlíšenie tovarov alebo služieb.
Ochranná známka môže byť slovná, obrazová (logo), kombinovaná, slogan, farby, skratky/iniciály, tvary a zvuky.

Čo nemôže byť ochrannou známkou?

Ochrannou známkou nemôžu byť chránené označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, označenia obsahujúce názvy štátov, označenia druhu výrobkov alebo služieb, všeobecne známe zemepisné označenia, klamlivé označenia, označenia zhodné s ochrannou známkou zapísanou pre inú osobu pre rovnaké tovary a/alebo služby.

Kto si môže registrovať ochrannú známku?

Ochrannú známku si môže registrovať nielen každá fyzická osoba ale aj každá právnická osoba. Ide o individuálnu ochrannú známku.
Do úvahy prichádza aj registrácia kolektívnej ochrannej známky, ktorú si môžu registrovať spoločne viacerí prihlasovatelia. V praxi ide najčastejšie o združenia viacerých subjektov, ktoré sa na základe písomnej zmluvy dohodli na spoločnom používaní ochrannej známky a z tohto užívania vyplývajúcich práv.

Kde možno registrovať ochrannú známku?

V prvom prípade je možné registrovať národnú ochrannú známku, ktorá je platná na území Slovenskej republiky.
Ak svoje podnikanie však chcete vykonávať aj mimo územia Slovenskej republiky, môžete zvážiť registráciu ochrannej známky Európskej únie alebo dokonca registráciu medzinárodnej ochrannej známky.

Kde je potrebné registrovať národnú ochrannú známku?

Prihlášku vo veci registrácie ochrannej známky je možné podať poštou alebo osobne v podateľni Úradu priemyselného vlastníctva SR so sidlom v Banskej Bystrici alebo prostredníctvom detašovaného pracoviska so sídlom v Bratislave.
Pozor: Detašovanému pracovisku v Bratislave je možné doručiť prihlášku len osobne v podateľni pracoviska. Prihlášku ochrannej známky je možné podať aj elektronickými prostriedkami, avšak len priamo na Úrad priemyselného vlastníctva SR so sidlom v Banskej Bystrici.

Pozor: Elektronické podanie prihlášky je potrebné doplniť v originálnom vyhotovení, a to v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia elektronickej prihlášky. V prípade, ak originálne vyhotovenie prihlášky nebude príslušnému orgánu doručené, takéto podanie bude považované za právne neučínné a z tohto dôvodu bude aj odmietnuté.

Správne poplatky za registráciu národnej ochrannej známky

Po doručení prihlášky Úrad priemyselného vlastníctva SR ju preskúma, či po formálnej a obsahovej stránke spĺňa všetky zákonom dané podmienky.

V prípade, ak podaná prihláška je kompletná, Úrad priemyselného vlastníctva SR doručí prihlasovateľovi výzvu na zaplatenie správneho poplatku.

Správne poplatky za národnú ochrannú známku:

  • individuálna ochranná známka do 3 tried tovarov alebo služieb 166,00 eur (elektronicky 90,- eur),
  • kolektívna ochranná známka do 3 tried tovarov alebo služieb 332,00 eur (elektronicky 262,- eur),
  • za každú triedu tovarov alebo služieb nad 3 triedy tovarov alebo služieb 17,00 eur (elektronicky 8,50 eur).

Kontrola zameniteľnosti/podobnosti ochrannej známky

Pred podaním samotnej prihlášky vo veci registrácia ochrannej známky vám odporúčam si spraviť rešerš v príslušnom registri ochranných známok, a to z dôvodu kontroly zameniteľnosti/podobnosti ochrannej známky s už registrovanými ochrannými známkami tretích osôb v príslušných registroch.

V tejto súvislosti je možné využiť priamo platené rešeršné služby Úrad priemyselného vlastníctva SR, ktorý vám zameniteľnosť ochrannej známky overí na základe vašej objednávky.

Proces registrácia ochrannej známky a doba trvania

Podaním úplnej prihlášky vzniká prihlasovateľovi priamo zo zákona tzv. „právo prednosti“ pred každou neskôr podanou prihláškou, ktorá obsahuje presné alebo podobné označenie tovarov a/alebo služieb.
Po riadnom a včasnom zaplatení správneho poplatku sa začína samotný proces registrácie ochrannej známky, a to v podobe tzv. „námietkového konania“.

Úrad priemyselného vlastníctva SR následne podanú prihlášku zverejní v úradnom vestníku a majiteľom starších ochranných známok začína plynúť 3 mesačná lehota, počas ktorej môžu vzniesť prípadné námietky proti registrácii ochrannej známky.
V prípade, ak prihlášku ochrannej známky žiadna tretia osoba nenamietne, Úrad priemyselného vlastníctva SR ochrannú známku zaregistruje a v úradnom vestníku zverejní už ako registrovanú ochrannú známku.

Úrad priemyselného vlastníctva SR vám taktiež doručí osvedčenie o registrácii ochrannej známky.
Proces registrácie ochrannej známky v praxi trvá v rozsahu 6 až 9 mesiacov, pričom jeho konkrétna dĺžka závisí od priebehu samotného námietkového konania.

Doba trvania ochrannej známky a obnova jej platnosti

Platnosť zápisu ochrannej známky je zo zákona desať rokov odo dňa podania prihlášky v príslušnej výške.
Úrad priemyselného vlastníctva SR obnoví platnosť zápisu ochrannej známky na žiadosť majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa, a to vždy na ďalších desať rokov.

Pozor: S obnovením platnosti je spojená povinnosť zaplatenia správneho poplatku.
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky možno podať najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu.

Funkcia ochrannej známky

Ochranná známka slúži nielen na ochranu označenia vašich produktov a/alebo služieb oproti existujúcej konkurencii na trhu, ale umožňuje vaším klientom/zákazníkom identifikovať vaše služby a/alebo produkty a následne ich odlíšiť od iných zhodných alebo podobných tovarov a/alebo produktov konkurencie.
Pokiaľ máte nejaké otázky, pripomienky k tomuto článku alebo potrebuje právne služby vo veci

  • právneho poradenstva pri registrovaní ochranných známok,
  • registrácia ochranných známok,
  • podania námietok proti registrácii ochranných známok a zastupovanie v námietkovom konaní,