EkonomikaFinancieKoronavírus COVID-19 xa Publikované 17. februára 2021 zobraziť celý profil

Minulý týždeň vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR informáciu o celkovej podpore v sume 968 miliónov eur. Kontaktovali sme rezort, aby nám túto sumu presnejšie definovali. Písali sme o tom v článku: Cez projekt Prvá pomoc sa vyplatilo takmer 970 miliónov eur.

Pre Podnikatelskecentrum.sk poslala odpovede hovorkyňa Michaela Slivková Kirňaková.

Akú oblasť ste najviac podporili? (segment podnikania)

Nástroje „Prvej pomoci“ využívajú najintenzívnejšie mikropodniky a veľké podniky. Z celkovej sumy vyplatenej k 1. februáru 2021 dostali mikropodniky 33,7 % a veľké podniky 28,8 %. 

Z odvetvového pohľadu boli z hľadiska celkovej sumy pomoci za celé obdobie od marca do decembra 2020 najviac podporené tieto odvetvia:

Sekcia NACEOdvetviePodiel
Cpriemyselná výroba37,15%
Gveľkoobchod a maloobchod, oprava motor. voz.a motoc.15,30%
Iubytovacie a stravovacie služby9,76%
Fstavebníctvo8,43%
Modborné, vedecké a technické činnosti5,89%
Hdoprava a skladovanie5,82%
Nadministratívne a podporné služby4,54%
zdroj: MPSVR SR

Koľko bolo podporených SZČO a koľko právnických osôb ?

V rámci všetkých opatrení Prvej pomoci a Prvej pomoci+ bolo za celé obdobie k 1. februáru 2021 podporených 34 377 unikátnych právnických osôb a takmer 91 tisíc SZČO.

Aká je priemerná finančná podpora na „hlavu“ ?

Celková priemerná výška podpory na jedno podporené pracovné miesto za celé obdobie od marca do decembra 2020 je 326 eur. Priemerná suma na jedno pracovné miesto počas poskytovania „Prvej pomoci +“ (október až december) je 421 eur. V decembri 2020 predstavovala priemerná výška pomoci na jedno pracovné miesto 455 eur.

Aká je najvyššia získaná finančná pomoc ?

Najvyššia poskytnutá mesačná pomoc jednému žiadateľovi presiahla 6 miliónov eur.

Aká je najnižšia získaná finančná pomoc ? 

Pomoc sa v mnohých prípadoch poskytuje iba za zlomok mesiaca a za malý počet zamestnancov. Z uvedeného dôvodu môže vyplatená Prvá pomoc v niektorých prípadoch dosiahnuť aj úroveň pod 100 eur. Najnižšia poskytnutá pomoc jednému žiadateľovi bola 1,91 €.

Koľko občanov – zahraničných osôb (bez slovenského občianstva) požiadalo a získalo finančnú pomoc ?

V žiadostiach o príspevky Prvej pomoci sa údaje o štátnom občianstve neuvádzajú. Z tohto dôvodu sa tieto údaje nedajú vykazovať.

Aký je celkový „balík“ s ktorým sa ráta na pomoc firmám / SZČO / občanom? (napr. rezort dopravy má 100.mil eur.)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny plánuje poskytovať príspevky „Prvej pomoci“ do vtedy, kým bude táto forma pomoci potrebná. Aktuálne sú schválené podmienky v rozsahu Prvá pomoc++ do 30.6.2021.

Článok pokračuje pod reklamou

Priemerná výška pomoci na jedného pracujúceho naďalej stúpa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) prostredníctvom opatrení „Prvej pomoci“ poskytlo zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO k 15. februáru 2021 finančnú podporu vo výške 963 miliónov eur. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu vláda schválila ďalšie navýšenie a rozšírenie „Prvej pomoci +“ prostredníctvom rámca „Prvá pomoc ++“.

S cieľom udržať čo najviac pracovných miest rozširuje okruh oprávnených žiadateľov o finančnú pomoc. Táto zmena sa týka žiadostí o príspevok za mesiac január 2021. Navýšenie pomoci pocítia žiadatelia, ktorí podajú  výkazy za mesiac február. Predĺžená je aj možnosť žiadať o pomoc za november a december, a to až do konca februára. Súčasne môžu subjekty požiadať o odklad splatnosti odvodov aj za mesiace december 2020 a január 2021, ich splatnosť sa posunula až na 30. jún 2021.

Inštitút sociálnej politiky pripravil aktualizáciu komentára o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám „Prvá pomoc Slovensku“

Obsahuje zaujímavé informácie a súvislosti za posledný kvartál roka 2020, prvé čiastkové čísla za december a aktualizované údaje za október a november. 

Údaje dostupné k 1. februáru 2021 potvrdzujú, že v októbri nastal zlom a vyplatená suma sa medzimesačne oproti septembru takmer zdvojnásobila. Čerpaná finančná pomoc za november a december zatiaľ nedosahuje objem pomoci vyplatenej za október, avšak za obidva mesiace je možné žiadať o finančnú podporu až do konca februára. Vzhľadom na situáciu očakávame, že pomoc čerpaná za tieto mesiace ešte narastie. Okrem postupného nárastu vyplatenej „Prvej pomoci“ dochádza aj k nárastu výšky priemernej pomoci na jedného zamestnanca. 

Priemerná výška pomoci na jedného pracujúceho už dosiahla 455 eur 

Účinnosť opatrení MPSVR SR prezentuje trend rastu priemernej výšky pomoci na jedno pracovné miesto. Kým v septembri dosiahla priemerná podpora bezmála 270 eur, tak v ďalších mesiacoch výrazne rastie. Rozšírený rámec „Prvej pomoci +“ sa prejavil už v októbrových číslach, keď priemerná pomoc na podporené pracovné miesto presiahla 388 eur. Za mesiac november je priemerná podpora  zatiaľ vo výške 418 eur a decembrové čísla naznačujú ďalšie navýšenie priemernej sumy podpory až na 455 eur. Prudký nárast je zaznamenaný u všetkých kategórií podnikov. 

Podiel mikropodnikov na „Prvej pomoci“ stúpa

Najintenzívnejšie využívajú nástroje „Prvej pomoci“ naďalej podniky s menej ako 9 zamestnancami. Ich podiel od septembra kontinuálne rastie, aktuálne tvorí takmer polovicu. Podiel u malých a stredných podnikov sa stabilne pohybuje na úrovni 17 % – 20 %. Na rozdiel od mikropodnikov, podiel veľkých podnikov na čerpanej sume klesá a podľa predbežných dát za december dosahuje 15,2 % oproti septembrovým 24 %. 

Zmeny v odvetvovej štruktúre

Odvetvová štruktúra čerpania „Prvej pomoci“ sa tiež postupne mení, naďalej však najintenzívnejšie čerpajú „Prvú pomoc“ priemyselné podniky. Ich podiel postupne klesá, podľa údajov za december sa pohybuje tesne pod 24 %.

Opačný vývoj sledujeme pri ubytovacích a stravovacích službách, ktorých objem na čerpanej pomoci rastie a blíži sa k 20 % v decembri. V poradí tretie je odvetvie veľkoobchodu a maloobchodu, ktorého podiel sa od októbra stabilizoval na úrovni blízko 18 %. U ostatných odvetví taktiež nesledujeme výrazné zmeny.

Opatrenie 3B je pre podniky kľúčové 

Z pohľadu jednotlivých opatrení „Prvej pomoci“ podniky dlhodobo najintenzívnejšie využívajú odstupňovaný finančný príspevok v závislosti od poklesu tržieb, a teda žiadajú pomoc najmä z opatrenia 3B. Podiel tohto opatrenia sa v kontexte so štruktúrou žiadateľov postupne mení. Decembrové čísla naznačujú zníženie podielu na úroveň okolo 48 %.

V rovnakom období rastie podiel vyplatenej „Prvej pomoci“ cez opatrenie 2. Podiel pomoci vyplatenej prostredníctvom tohto opatrenia dosahuje v decembri 31,6 %. S výnimkou mikropodnikov, ktoré najväčšiu časť čerpajú práve prostredníctvom opatrenia 2, ostatné kategórie volia práve opatrenie 3B. 

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí žiadajú o paušálny príspevok z opatrení 2 a 3B  na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca podľa poklesu tržieb, majú od februára nové možnosti. Štyri kategórie poklesu tržieb sa rozširujú na sedem, výška príspevku  sa mení na 330 € až 870 €. Úprava podmienok prináša adresnejšiu a férovejšiu pomoc.

Viac informácií nájdete v aktualizácii správy ISP o čerpaní „Prvej pomoci“ na webovej stránke Inštitútu sociálnej politiky.