EkonomikaFinancie na podnikaniePodnikanieTrendy a inovácie xa Publikované 5. júna 2019 zobraziť celý profil

Koncom minulého roka podpísala EXIMBANKA SR zmluvu o úvere v objeme 50 miliónov eur s najväčšou svetovou medzinárodnou finančnou inštitúciou – Európskou investičnou bankou (EIB) na podporu malých a stredných podnikov (MSP) a stredne veľkých podnikov. EXIMBANKA SR už podporila prostredníctvom úverovej linky z EIB slovenských exportérov z rôznych odvetví priemyslu.  

„Evidujeme enormný záujem podnikateľov o poskytnutie týchto úverov, od mikropodnikov až po stredne veľké podniky. V tomto roku plánujeme alokovať min. 50% z objemu zdrojov EIB. Rada by som preto exportérom odporučila, aby zvážili možnú spoluprácu s nami čo najskôr a mohli tak využiť výhody financovania z týchto zdrojov.“ uviedla Monika Kohútová, generálna riaditeľka EXIMBANKY SR.

Aby EXIMBANKA SR priblížila, čo môže tento úver priniesť  jednotlivým firmám, organizuje pre exportérov odborné workshopy s témou financovania z úverovej linky EIB. Dnešný workshop sa uskutočnil v Prešovskom regióne.

„Veľmi nás potešilo, že tieto workshopy zaznamenali aktívnu účasť zo strany podnikateľov. Uvedomujeme si potrebu ísť za exportérmi aj do vzdialenejších regiónov Slovenska a preto sa snažíme usporiadať naše podujatia tak, aby sme pokryli potreby podnikateľov po celom Slovensku. Veľmi to oceňujú najmä firmy zo segmentu MSP napr. menšie rodinné firmy, ktoré nemajú také široké personálne či finančné možnosti“, uviedla Monika Kohútová.

Prostredníctvom zdrojov z EIB EXIMBANKA SR poskytuje exportérom úvery s výhodnými úrokovými sadzbami

Jedným z nich je napríklad úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov, ktorý je možné využiť na financovanie prevádzkových potrieb – materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou zahraničného kontraktu. V roku 2018 bol práve tento typ úveru najviac využívaný klientmi zo segmentu MSP, v objeme takmer 22 miliónov eur.

Na základe údajov z minulých rokov predpokladáme nárast objemu týchto úverov aj vďaka podpore z EIB. Exportéri môžu prostredníctvom tejto úverovej linky taktiež využiť úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry, či úver na financovanie investície v zahraničí. Aj keď najvyššia suma smerovala zatiaľ do odvetvia strojárskeho priemyslu, značne zastúpený je aj hutnícky, chemický, či elektrotechnický priemysel.

„Z týchto zdrojov sme už podporili aj projekty s ekologickým dosahom ako boli napríklad recyklačné linky na spracovanie elektrických káblov, či elektrického odpadu a motorov. Medzi ďalšie podporené projekty patrí aj  spoločnosť, ktorá sa zaoberá dodávkou strešných nosičov pre zahraničného odberateľa, alebo nákup technologickej linky na automatizované brúsenie. EXIMBANKA SR vie podporiť a dlhodobo podporuje aj tých najmenších podnikateľov s nižším obratom. Naši klienti si už takto zabezpečili poskytnutým úverom nákup vstupného materiálu súvisiaceho s realizáciou jeho zahraničného obchodu“, uviedla Monika Kohútová.

EXIMBANKA SR popri financovaní ponúka aj široké portfólio poistných produktov spätých s financovaním. Okrem komerčných rizík vie poistiť aj politické riziká ako napríklad vojna, prírodné katastrofy, terorizmus a mnohé ďalšie.

Nové možnosti podpory slovenských exportérov v teritóriách rozvojových krajín, ktoré EXIMBANKA SR pripravuje, sú v súčasnosti v legislatívnom procese. Umožnia EXIMBANKE SR okrem poistenia aj priamo financovať a spolufinancovať zvýhodnené vývozné úvery, ktoré doteraz mohli poskytovať výlučne komerčné banky. Zvýhodnenie spočíva v odpustení časti istiny (grantový element), znížení úrokovej sadzby, alebo v možnosti predĺženia splatnosti úveru.