PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 11. októbra 2018 zobraziť celý profil

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nemusia Sociálnej poisťovni oznamovať vznik a ani zánik živnostenského oprávnenia. Táto povinnosť odpadá živnostníkom a aj SZČO, ktoré na výkon činnosti potrebujú iné odborné oprávnenie. Oznamovacie povinnosti tieto SZČO nemajú ani pri vzniku a zániku povinného poistenia, o jeho vzniku aj zániku ich – naopak – informuje sama Sociálna poisťovňa.

Ak má SZČO viac oprávnení, povinnosť platiť poistné jej zanikne až zánikom posledného oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie činnosti

O ukončenie licencie takáto SZČO žiada orgán, ktorý licenciu vydal – komoru, profesijné združenie, NBS a podobne. Sociálnu poisťovňu nijako kontaktovať nemusí.

Výnimku tvoria iba SZČO bez oprávnenia (autori, umelci, športovci), ktorí Sociálnej poisťovni prostredníctvom čestného vyhlásenia deklarujú zánik činnosti a jej opätovný vznik. Právne účinné je najskôr odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni, spätné oznámenie nie je možné.
Vzor vyhlásenia si možno stiahnuť priamo z webovej stránky www.socpoist.sk.

V auguste 2018 Sociálna poisťovňa vo svojom registri evidovala 215 928 SZČO, v rovnakom období minulého roka ich bolo 212 434.

zdroj: Socpoist