Ekonomika xa Publikované 2. marca 2022 zobraziť celý profil

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 537,1 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 38,2 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 498,9 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára 2022 schodok vo výške 680,4 mil. eur.

Nárast príjmov

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 522,1 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 340,8 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 70,6 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 43,5 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 43,2 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 17,3 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 3,0 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 1,4 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 2,3 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 8,8 mil. eur. Príjmy z dividend medziročne vzrástli o 0,1 mil. eur.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Rástli aj ostatné príjmy

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 23,7 mil. eur. Ide najmä o medziročný nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 14,5 mil. eur a iných nedaňových príjmov vo výške 8,5 mil. eur. Kapitálové príjmy a príjmy z prenájmu majetku taktiež medziročne vzrástli, a to o 0,6 mil. eur, resp. 0,1 mil. eur.

Tabuľka: Ministerstvo financií SR

Výdavky stúpli

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 52,0 mil. eur. Prostriedky v rámci Plánu obnovy a odolnosti boli čerpané na úrovni 0,4 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 8,0 mil. eur. Medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 6,8 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 76,4 mil. eur. Transfer Sociálnej poisťovni nebol v tomto a ani v minulom roku realizovaný. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 47,4 mil. eur.

Zdroj: Ministerstvo financií SR / úprava redakcia