DaneEkonomikaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 7. januára 2020 zobraziť celý profil

Od januára sa zmenia niektoré vzťahy medzi podnikateľmi a daňovými úradmi. V mnohých prípadoch sa odstráni zbytočná byrokracia. Vybrali sme pre vás najdôležitejšie zmeny v novele zákona o správe daní.

1. Bez úradného prekladu

Od januára je dôležitou zmenou, že po dohode so správcom dane nebude potrebné predložiť úradne overený preklad dokumentov do slovenského jazyka. Správa daní sa vedie v slovenskom jazyku a doteraz správca dane vyžadoval úradný preklad.

Rastislav Forgáč – Slovenská komora daňových poradcov: “Úradné preklady sú administratívne i finančne náročné najmä v prípade kontrol transferového oceňovania, kde je dokumentácia spravidla v cudzom jazyku a vo veľkom rozsahu. Podľa novely je možné sa so správcom dane dohodnúť, že bude akceptovať i preklad predložený daňovým subjektom, bez úradného overenia.“

2. Nové splnomocnenie nahrádza staré

Po novom už nebudú musieť podnikatelia odvolať pôvodné splnomocnenie na daňovom úrade, ak chcú splnomocniť novú osobu. Nové splnomocnenie nahrádza pôvodné splnomocnenie v prekrývajúcom sa rozsahu. Daňový subjekt môže mať pri správe daní v jednej veci iba jedného zástupcu.

Najmä pri väčších firmách tým dochádzalo k administratívnym ťažkostiam, keď správca dane neakceptoval nového zástupcu na špecifickú vec (napr. na zastupovanie pri daňovej kontrole), pokiaľ mal daňový subjekt už všeobecného zástupcu (svoju účtovnú spoločnosť). Požadovalo sa vždy zrušenie predchádzajúceho splnomocnenia a až následne udelenie nového, čo bolo administratívne zaťažujúce.

3. Výzvy na opravu

Novinkou budú upozornenia od finančnej správy na chyby pri podávaní tlačív. Ak firma alebo podnikateľ podá papierovo napr. daňové priznanie, oznámenie o jeho odklade, ale musí ho podávať elektronicky, tak sa na takéto podanie neprihliada. Pre daňovníka to znamená sankcie za nepodanie priznania. Od januára 2020 však finančná správa upozorní podnikateľa na nesprávne podanie.

Rastislav Forgáč – Slovenská komora daňových poradcov: “Novela zákona o správe daní prináša zmenu a správca dane už bude daňový subjekt vyzývať na nápravu. V prípade vyhovenia výzve sa bude považovať pôvodná lehota za dodržanú a daňový subjekt nebude sankcionovaný.“

4. Nenahlasujete bankové spojenie

od januára už podnikatelia nenahlasujú daňovému úradu svoje číslo účtu v banke. Pôjde o administratívne zjednodušenie.

5. Zmeny v daňových kontrolách

Správca dane bude môcť v odôvodnených prípadoch daňovú kontrolu rozšíriť aj o kontrolu dodržiavania iných predpisov, napr. zákona o účtovníctve. Okrem toho sa v zápisnici o začatí daňovej kontroly nemusí uviesť dôvod začatia kontroly; týka sa to kontroly vykonávanej bez predchádzajúceho oznámenia, t.j. pri mimoriadnych okolnostiach. Napríklad ak o to požiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo sú obavy, že by mohli byť účtovné a iné doklady zmenené alebo zničené.

Rastislav Forgáč Slovenská komora daňových poradcov:Ide najmä o to, aby sa kontrolovaná firma nedozvedela, že ju napr. prešetrujú orgány činné v trestnom konaní a pod. a predišlo sa tak prípadnému mareniu vyšetrovania“

6. Nová forma daňovej exekúcie – zadržanie vodičského preukazu:

Od januára sa zavádza nová forma daňovej exekúcie zadržaním vodičského preukazu fyzickej osoby. Má ísť najmä o preventívne opatrenie, ktoré má motivovať daňových dlžníkov k plateniu svojich povinností. Pôjde iba o daňových dlžníkov – fyzické osoby (najmä podnikatelia – živnostníci) a iné fyzické osoby napr. pri dlhoch na miestnych daniach.

Rastislav Forgáč – Slovenská komora daňových poradcov: “Exekúcia sa nebude týkať profesionálnych vodičov, pre ktorých je vodičský preukaz predpokladom výkonu povolania. Zaujímavá otázka vzniká, čo v prípade, ak bude vodičský preukaz zadržaný a po istom čase napr. súd rozhodne o nezákonnosti rozhodnutia správcu dane a zruší ho – vznikne daňovému subjektu nárok na náhradu škody (napr. používanie taxi)?“

Novela o správe daní prináša aj ďalšiu novinku, tá však bude aktuálna až v roku 2021.

7. Od roku 2021 automatická registrácia na DÚ

Podnikatelia sa pri začatí podnikania nebudú registrovať na platenie daní na daňovom úrade. Finančná správa ich automaticky zaregistruje do 30 dní potom, ako sa zapíšu do príslušného registra alebo do 30 dní od podania prvého daňového priznania. Správca dane si automaticky získa potrebné informácie o podnikateľoch z príslušných informačných systémov štátu.

Zdroj: SKDP.sk