Daňové poradenstvoDigitálne platformyFinančný manažmentÚčtovníctvo xa Publikované 16. marca 2018 zobraziť celý profil

Slovensko je jednou z prvých krajín, ktoré sa snažia zdaniť prevádzkovateľov digitálnych platforiem sprostredkujúcich služby ubytovania alebo prepravy (napr. Uber, AirBnB, booking.com). Prezident Finančnej správy SR – František Imrecze zvolal k téme digitálnych platforiem Konzultačnú radu, ktorej členom je aj Slovenská komora daňových poradcov.

Podľa novely zákona o dani z príjmov sa majú od 1.1.2018 transakcie zrealizované v SR zdaňovať na Slovensku. Daň majú odvádzať priamo zahraničné digitálne platformy tak, že si na Slovensku zaregistrujú stálu prevádzkareň pre účely dane z príjmov a príjmy stálej prevádzkarne zdania prostredníctvom daňového priznania.

Podľa oznámenia finančnej správy SR si mali zahraničné digitálne platformy zaregistrovať stálu prevádzkareň v SR do konca februára 2018

Ministerstvo financií SR trvá na tom, že tak mali urobiť bez ohľadu na to, či sú zo štátov s ktorými Slovenská republika má alebo nemá zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Slovenská komora daňových poradcov s takýmto výkladom zákona nesúhlasí.

Miriam Galandová – Slovenská komora daňových poradcov: “Slovenská komora daňových poradcov považuje však takýto výklad v rozpore so zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorým dochádza k porušeniu zásady, že medzinárodná zmluva má prednosť pred zákonom. Podobnú situáciu už riešil aj Súdny dvor EÚ pri spore medzi Nemeckom a Rakúskom. Súd skonštatoval, že definície pojmov v národnej legislatíve nie sú rozhodujúce  pre interpretáciu zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.“

Uplatňovaním novej legislatívy o zdaňovaní digitálnych platforiem sa Slovenská republika vystavuje hrozbe súdnych sporov

Nejasná legislatíva však spôsobuje problémy aj slovenským podnikateľom, ktorí využívajú služby internetových sprostredkovateľov. V prípade, ak si zahraničná digitálna platforma nezaregistruje na Slovensku stálu prevádzkareň pre účely dane z príjmov, povinnosť zraziť a odviesť zrážkovú daň z platieb za sprostredkovanie sa automaticky prenáša na slovenského podnikateľa. Navyše za nedodržanie tejto povinnosti tu existuje riziko uloženia sankcie.

Miriam Galandová – Slovenská komora daňových poradcov: “Z tohto dôvodu Slovenská komora daňových poradcov navrhuje, aby stále prevádzkarne zahraničných digitálnych platforiem boli registrované spätne k 1.1.2018, a to aj v prípade, ak budú registrované z úradnej moci. Takýto postup pomôže slovenským podnikateľom „zbaviť“ sa povinnosti zrážať daň z platieb za sprostredkovanie.“

Na základe informácií, ktoré nám poskytla Finančná správa SR, doteraz požiadala o registráciu stálej prevádzkarne len jedna spoločnosť z Českej republiky, pričom takáto povinnosť sa má týkať minimálne 15 subjektov. Z tohto dôvodu finančná správa začína s výkonom miestnych zisťovaní a registrovaním stálych prevádzkarní z úradnej moci.

V najbližšom čase by malo byť známe metodické usmernenie zo strany Ministerstva financií SR, ktoré má dať stanovisko k sporným bodom.

zdroj: Slovenská komora daňových poradcov