EkonomikaPoľnohospodárstvoPotravinárstvo xa Publikované 18. mája 2022 zobraziť celý profil

Potravinárske spoločnosti vyzývajú poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili obmedzenie vývozu poľnohospodárskych komodít a potravín. Opatrenia, ktoré zásadne vplývajú na podnikateľské prostredie a sú dôležité na udržanie a pritiahnutie nových investícií do potravinárskej výroby na Slovensku, je potrebné prediskutovať najmä s dotknutými subjektami. Zavedenie regulácie, ktorá môže zasahovať do voľného pohybu tovaru, je pre krajinu závislú od dovozu potravín veľkým rizikom. Pokiaľ by k takémuto kroku pristúpili aj ostatné krajiny, na Slovensku by sme pri 40%-nom zastúpení slovenských potravín na pultoch obchodov veľmi skoro pocítili ich nedostatok.

V týchto dňoch sa dostane na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky novela zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách. Novela zavádza dôležité zmeny, ako je umožnenie predaja potravín po dátume minimálnej trvanlivosti či zníženie tzv. miliónových pokút. Samotný návrh zákona prešiel dvakrát medzirezortným pripomienkovým konaním, nakoľko k jeho zneniu bolo doručených veľké množstvo zásadných pripomienok, ktoré významným spôsobom zmenili pôvodné znenie.

Chcú obmedziť vývoz

Posledné dni rezonuje v médiách informácia o pripravovanom pozmeňujúcom návrhu poslanca za OĽaNO Martina Fecka, ktorým by sa mal obmedziť vývoz určitých poľnohospodárskych komodít a potravín a to za účelom udržania potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

„Nesúhlasíme s tým, aby také dôležité opatrenia zasahujúce do podnikateľského prostredia boli prijímané bez predchádzajúcej diskusie so zainteresovanými subjektami. Zároveň nám nie je známe či boli dôkladne zvážené alternatívne možnosti dosiahnutia sledovaného cieľa – udržania potravinovej bezpečnosti. Ide napríklad o využitie Štátnych hmotných rezerv, po naplnení ktorých voláme už dlhšiu dobu, ako aj využitie súčasného systému hospodárskej mobilizácie,“ uviedol prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay.

Očakávajú negatívny efekt

„Slovensko je vysoko prebytkové v produkcii aj olejnín a aj obilnín. Vyzývame preto politikov, aby nám nebránili vyvážať našu produkciu. Neuvážené zásahy štátu môžu priniesť negatívny efekt v podobe ďalšieho zhoršenia konkurencieschopnosti našich poľnohospodárov. Naša krajina potrebuje exportovať, nielen byť závislá na dovozoch cudzích a nie vždy kvalitných potravín. Dnes obmedzí vývozy Slovensko, nabudúce tak môže urobiť iná európska krajina. Ešte len potom sa budeme čudovať, prečo nám v obchodoch chýbajú potraviny, ktoré si primárne doma nevieme v dostatočnom množstve vyrobiť a sme nútení ich dovážať,“ upozornil na ďalší možný negatívny efekt regulácie vývozov predseda Slovenského zväzu olejninárov Jozef Rebro (zväz je členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory).

Návrh narušuje stabilitu

Aj výrobcovia zastúpení Slovenským združením pre značkové výrobky sú presvedčení, že uvedený  návrh predstavuje zásah do základných princípov právneho štátu a narušuje stabilitu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia a môže viesť k výraznému obmedzeniu prílevu nových investícii alebo  dokonca k ich odlivu. „V najkomplikovanejšom období z pohľadu dodávok potravín, pri nástupe pandémie koronavírusu v roku 2020, bol otvorený jednotný trh EÚ nástrojom na vzájomnú pomoc medzi členskými štátmi. Prijatie limitov na vývoz by viedlo k porušeniu tohto princípu a možnému ohrozeniu záujmov občanov Slovenskej republiky. Udelenie právomoci ministerským úradníkom rozhodovať o vývoze produktov a čakať mesiac na súhlas s vývozom môže viesť k zníženiu alebo nezvratnému narušeniu dôvery obchodných partnerov voči Slovenskej republike a vážne ohroziť budúce súkromné investície na Slovensku,“ doplnil výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Zavádzanie ďalších nadbytočných povinností

Samosprávy nesúhlasia ani s dodatočnými povinnosťami na nahlasovanie vývozu komodít zo Slovenska. Na jednej strane sú prijímané tzv. antibyrokratické balíčky, ktoré majú zbavovať podnikateľov zbytočnej administratívy, na druhej strane sa zavádzajú ďalšie a ďalšie nadbytočné povinnosti. Napríklad novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní, chce zaviesť pre potravinárske podniky duplicitné ohlasovanie dovozu potravín z tretích krajín aj na regionálne úrady verejného zdravotníctva, či povinnosť poučenia všetkých zamestnancov o požiadavkách na výrobu a manipuláciu s potravinami a o zásadách hygieny prevádzky, a to aj tých, ktorí nevykonávajú epidemiologicky závažné činnosti.

„Je neprijateľné, aby sa zavádzali pre potravinárov stále nové administratívne povinnosti. Vláda Slovenskej republiky, aj poslanci by mali brať ohľad na priority, ktoré si stanovili v Programovom vyhlásení vlády SR a to dodržiavanie legislatívneho procesu založeného na transparentnosti, na dôslednom posúdení a zhodnotení vplyvov, na účelnosti a na dodržiavaní princípu proporcionality, čo v danom prípade určite neplatí. Pokiaľ chceme udržať na Slovensku výrobcov potravín a zároveň ich motivovať, aby investovali do rozširovania výroby, zvyšovanie administratívy a zavedenie neistoty ohľadom možnosti nakladať so svojimi výrobkami je práve cesta opačným smerom,“ uzavrel prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay.

Zdroj: SPPK / úprava redakcia