Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj

Dátum semináru: 10.06.2024 - 10.06.2024

Dátum semináru: 22.10.2024 - 22.10.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov od 300 € bez DPH

Školitel

PhDr. Martin Jakubek PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je vybaviť účastníkov praktickými zručnosťami na vedenie štruktúrovaného behaviorálneho rozhovoru, ktorý je jednou z najúčinnejších metód výberu vôbec. Poskytneme vám metodiku vedenia takéhoto rozhovoru, hodnotenia jeho výstupov, ako aj otázok využiteľných pri postihovaní typických pracovných kompetencií.
Seminár je určený recruiterom, personalistom, vedúcim pracovníkom a všetkým záujemcom o problematiku.
  • Rozhovor ako výberová metóda pod mikroskopom: najčastejšie využívané typy, ich výhody a nevýhody, spôsoby a stratégie vedenia rozhovoru
  • Príprava rozhovoru, určenie typických pracovných kompetencií a spôsobov ich postihovania, kontrola nad priebehom a procesom rozhovoru, prepojenie rozhovoru s kompetenčným profilom pracovného miesta
  • Obvyklé zdroje otázok pri príprave na rozhovor, situačné otázky verzus otázky zamerané na minulosť, ostatné typy otázok
  • Štruktúra rozhovoru: priebeh, otázky, systém hodnotenia odpovedí, kontrola nad jeho priebehom
  • Minulé pracovné správanie uchádzača ako hlavný zdroj informácií o jeho budúcom pracovnom správaní. Problematika dôkazu a protidôkazu kompetencie
  • Nácvik tvorby otázok ku vzorovým kompetenciám (schopnosť tímovej spolupráce, systematickosť a sebaorganizácia, líderstvo atď.)
  • Technika STAR, iné spôsoby rozvíjania odpovedí uchádzača
  • Interaktívny nácvik vedenia štruktúrovaného behaviorálneho rozhovoru a hodnotenia výstupov z neho
  • Zásady záverečného zhodnotenia rozhovoru, kvalifikovaný odhad motivácie, spôsobilosti, kariérovej orientácie, osobnej integrity a bezproblémovosti uchádzača
Seminár je určený recruiterom, personalistom, vedúcim pracovníkom a všetkým záujemcom o problematiku.