Duševné vlastníctvoPrávo a legislatíva xa Publikované 2. januára 2018 zobraziť celý profil

Pod ochrannou známkou možno rozumieť slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. V laickej reči možno poňať ochrannú známku ako vhodnú kombináciu loga alebo obchodného mena, a prípadne aj sloganu podnikateľského subjektu, vďaka čomu sa majiteľ ochrannej známky účinne chráni pred potenciálnym parazitovaním konkurenta na dobrej povesti svojho podniku, výrobkov alebo služieb.

Aké druhy ochranných známok poznáme 

V rámci kategorizácie ochranných známok možno poukázať najmä na ich členenie na slovnú, obrazovú, obrazovú so slovným prvkom alebo trojrozmernú ochrannú známku. Za splnenia prísnych podmienok môže byť ako ochranná známka registrované aj zvukové označenie (ak je znázornené prostredníctvom notovej osnovy rozdelenej na takty, na ktorej sa nachádza najmä kľúč, hudobné noty a pauzy, ktorých forma predstavuje príslušnú hodnotu), ale aj farba (ak je farba alebo farebná kombinácia používaná vyslovene v kontexte s identifikáciou tovaru alebo služby, a zároveň nedochádza k neprimeranému obmedzovaniu farieb pre iných súťažiteľov na trhu).

Prečo si registrovať ochrannú známku, resp. aké výhody vyplývajú z jej registrácie

Ochranná známka prioritne chráni duševné vlastníctvo jej majiteľa, ktorý má ako jediný právo ju používať v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, a to spolu so značkou ®.

Na ochranu svojich práv môže každá dotknutá osoba použiť široké spektrum právnych inštitútov, ako napríklad domáhať sa súdnou cestou zákazu zásahu (napr. zákazu používania ochrannej známky alebo napodobeniny ochrannej známky na tovare iného podnikateľa) a odstránenia následkov tohto zásahu (napr. zničenie tovaru, na ktorej sa neoprávnene nachádza ochranná známka alebo napodobenina ochrannej známky), ďalej má právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, právo na náhradu škody, a pod.

Hoci známkové právo sa vyvíja už od antických čias, no registrácia ochranných známok v súčasnej dobe nadobudla úplne nový rozmer. Hlavnými dôvodmi sú predovšetkým napredovanie v rozvoji informačných technológií a globalizácia.

Tieto dva hlavné fenomény dnes odstraňujú akékoľvek prekážky, ktoré kedysi zamedzovali alebo utlmovali zásahy do práva duševného vlastníctva alebo následky týchto zásahov (napr. využívaním inovatívnych online nástrojov ako „AdWords“ od spoločnosti Google za účelom parazitovania pri vyhľadávaní kľúčových slov podobajúcich sa registrovanej ochrannej známke alebo zjednodušený dovoz tovarových falzifikátov ako následok uvoľňovania colných obmedzení).

Najvhodnejším spôsobom ako prezentovať výhodu registrácie ochrannej známky je poukázať na nasledovné príklady z praxe.

Príklad z praxe 1:

Ak by si čitateľ tohto článku rozbehol úspešný e-shop na doméne www.m2business.sk a neregistroval by ochrannú známku pre tento názov, tak po určitom čase by ho kontaktovala spoločnosť M2 Business s. r. o., ktorá je držiteľom ochrannej známky totožnej s jej obchodným menom.
V prípade, že by čitateľ pôsobil v oblastiach podnikania, pre ktoré má M2 Business s. r. o. registrovanú svoju ochrannú známku, tak by musel ukončiť podnikanie na tejto doméne a rozbiehať podnikanie pod novou doménou, čo by nebolo iste jednoduché. Registrované doménové meno musí ustúpiť skôr registrovanej ochrannej známke, ak obe označenia kolidujú pre tie isté oblasti podnikania.

Príklad z praxe 2:

Ďalším problémom je parazitovanie na dobrej povesti podniku, tovarov alebo služieb, a to využitím služby AdWords od spoločnosti Google. Hoci podnikateľ nemusí mať registrovanú ochrannú známku, no označenie jeho podniku alebo produkcie si už v očiach spotrebiteľov vytvorilo rozlišovaciu spôsobilosť.
Špekulatívni jednotlivci alebo právnické osoby môžu túto skutočnosť zneužiť a priamo odkazovať na seba prostredníctvom prednostného reklamného odporučenia vo vyhľadávači Google po zadaní vyhľadávaného výrazu totožného s označením úspešného podniku alebo jeho produkcie. V prípade registrovanej ochrannej známky sa dotknutá osoba môže brániť voči takémuto správaniu aj na internete.

Práve na parazitovanie konkurencie reagovala registráciou ochrannej známky aj naša spoločnosť. V minulosti sme totiž ako hlavnú a jedinú doménu používali www.m2business.sk. Po prechode na užívateľsky prívetivejšiu doménu m2b.sk (tiež sa učíme) sa postupne do povedomia klientov a verejnosti dostala značka M2B. Preto sme si ju aj registrovali ako ochrannú známku. Preto ak máte viacero výrobkov, značiek, ktoré chcete ochrániť radšej tak urobte.
Príklad ochrannej známky je ochranná známka ® M2B, ktorú sme registrovali v roku 2016:

Náš klient – firma TRAVERT s. r. o. (www.travert.sk), ktorý predáva prírodný kameň travertín a je špecialistom len na tento jeden druh kameňa, po registrácii ochrannej známky eliminoval protisúťažné konanie konkurenčných spoločností, ktoré parazitovali na označení „TRAVERT“, ktoré sa vžilo do povedomia jeho širokej verejnosti.

Podľa vyjadrenia konateľa spoločnosti TRAVERT s. r. o. pána Jakába sa po registrácii ochrannej známky zvýšili jej obraty o viac ako 15 %, čo je suma mnohonásobne prevyšujúca investíciu do registrácie ochrannej známky.
Príklad ochrannej známky: ochranná známka ® TRAVERT:

Registrácia ochrannej známky ako správny krok

Na základe našich skúseností preto odporúčame registráciu ochrannej známky každému podnikateľovi už v začiatkoch podnikania. Mnohí klienti preto už po vzniku ich spoločnosti podávajú žiadosť o zápis ochrannej známky, ktorá je totožná so znením ich obchodného mena.
Prevencia pred negatívnymi dopadmi týkajúcimi sa potenciálnych zásahov do práva duševného vlastníctva je v prípade podnikania spravidla nedocenená.
Často sa však potvrdzuje, že výdavky na registráciu ochrannej známky sú mnohonásobne nižšie, než neskoršie náklady klientov vynaložené na právne zastúpenie vo veci uplatňovania nárokov z nezapísanej ochrannej známky označujúcej názov podniku, tovarov alebo služieb.

Tieto náklady sa im dokonca nemusia vrátiť v prípade neúspešných súdnych sporov, čo pri uplatňovaní majetkových práv vyplývajúcich z registrovanej ochrannej známky neplatí, keďže rušiteľ týchto práv je spravidla v súdnom konaní neúspešný a zároveň zaviazaný k náhrade všetkých nákladov týkajúcich sa súdneho konania a právneho zastúpenia, ktoré na tento účel vynaložil majiteľ ochrannej známky.

Poplatky spojené s registráciou ochrannej známky

Správne poplatky týkajúce sa registrácie ochrannej známky sa rôznia v závislosti od typu zápisu. V súčasnosti je možná národná, európska a medzinárodná registrácia ochrannej známky.

Národná ochranná známka

V prípade národnej registrácie ochrannej známky predstavuje správny poplatok sumu 166,- EUR v rámci zápisu do 3 tried v rámci kategorizácie podľa Niceskej dohody. Každá ďalšia trieda je spoplatnená sumou 17,- EUR. V prípade registrácie prostredníctvom elektronického podania je táto suma dokonca o polovicu nižšia.

Registrácia prebieha na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici a trvá zhruba 7 mesiacov, ak neboli podané námietky.

Ochranná známka EÚ

Registrácia ochrannej známky EÚ je spoplatnená správnym poplatkom vo výške 850,- EUR za prvú zápisnú triedu. Druhá zápisná trieda je spoplatnená sumou 50,- EUR a tretia a ďalšie triedy sú spoplatnené sumou 150,- EUR za každú triedu.
Registrácia prebieha na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo so sídlom v španielskom Alicante a trvá približne rovnakú dobu ako národný zápis, v ojedinelých prípadoch aj dlhšie, ak sa odstraňujú nedostatky podania, riešia námietky alebo zabezpečujú preklady.

Registrácia slovenskej ochrannej známky na kľúč za 399,- EUR 

Registrácia ochrannej známky má význam u každého podnikateľa, ktorý to s budovaním svojej značky a firmy myslí vážne. Registráciu ochrannej známky vrátane správneho poplatku vo výške 166,- EUR za registráciu do troch zápisných tried pre Vás zabezpečíme za 399,- EUR. Súčasťou tejto ceny je tiež poradenstvo a odporúčania s tým súvisiace (napr. poukázanie na zápisnú výluku pri niektorých ochranných známkach, ďalej posúdenie rozlišovacej spôsobilosti, a pod.). Chcete chrániť svoju značku? Zavolajte nám a dohodneme sa na ďaľšom postupe.