Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

Dátum semináru: 23.04.2024 - 23.04.2024

Dátum semináru: 23.07.2024 - 23.07.2024

Dátum semináru: 30.09.2024 - 30.09.2024

Dátum semináru: 10.12.2024 - 10.12.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Verejná správa a školstvo

Kategória: PrávoLegislatíva zákonySamospráva od 220 € bez DPH

Školitel

JUDr. Tomáš Buzinger

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci patrí k základným atribútom demokracie a prispieva k posilňovaniu úlohy právneho štátu. Všeobecne je inštitút zodpovednosti predmetom úpravy viacerých odvetví práva, či už práva správneho alebo trestného, ale aj občianskeho, pracovného, finančného a obchodného práva. Vyplýva to z predpokladu, že v každom právnom odvetví musí niesť právny subjekt následky za svoje protiprávne konanie, alebo nečinnosť, teda musí byť nositeľom právnej zodpovednosti. Pri výkone verejnej moci je príčinou vzniknutej škody nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci spôsobenej štátom alebo územnou samosprávou. Zodpovednými subjektmi pri náhrade škody poškodenému sú pri výkone verejnej moci orgány verejnej moci a pri výkone samosprávy orgány územnej samosprávy s právom regresnej náhrady voči škodcovi. Táto zodpovednosť musí byť absolútna a teda sa jej nemožno zbaviť. Uplatňovanie tohto princípu je nevyhnutné, aby sa vo vzťahu k poškodenému napravili všetky dôsledky porušenia zákona. Právny poriadok priznáva poškodenému právo na náhradu škody, pričom určuje obsah, rozsah a spôsob náhrady tejto škody, pričom jednotlivé právne inštitúty budú podrobnejšie prebraté v rámci seminára.
štátnym orgánom (ministerstvá, iné ústredné orgány šs, okresné úrady), orgánom územnej samosprávy (obce a VÚC, verejnoprávne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, RTVS), orgány záujmovej samosprávy, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci, notárom, exekútorom, sudcom, prokurátorom, policajtom a advokátom, poškodeným právnickým a fyzickým osobám
 • Právny rámec
 • Vecná príslušnosť orgánov konajúcich v mene štátu vo veci náhrady škody.
 • Právne pojmy: orgán verejnej moci, výkon verejnej moci, nezákonnosť rozhodnutia a nesprávny úradný postup.
 • Rozsah zodpovednosti.
 • Predpoklady úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody pri výkone verejnej moci od zodpovedného orgánu.
 • Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody.
 • Žaloba o náhradu škody, procesný postup v súdnom konaní a vybraná judikatúra.
 • Lehoty.
 • Spôsob a rozsah náhrady škody.
 • Regresná náhrada.
 • Ústredná evidencia.
 • Diskusia
štátnym orgánom (ministerstvá, iné ústredné orgány šs, okresné úrady), orgánom územnej samosprávy (obce a VÚC, verejnoprávne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, RTVS), orgány záujmovej samosprávy, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci, notárom, exekútorom, sudcom, prokurátorom, policajtom a advokátom, poškodeným právnickým a fyzickým osobám