Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve

Dátum semináru: 24.04.2024 - 24.04.2024

Dátum semináru: 11.06.2024 - 11.06.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Verejná správa a školstvo

Kategória: Verejná správaSamospráva od 260 € bez DPH

Školitel

Dr. Jozef Sýkora MBA

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Pre záujemcov je pripravená téma, ktorá určite zaujme viaceré subjekty verejnej správy - správnosť zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2024 v organizáciách verejnej správy a samosprávy. Lektor sa bližšie venuje praktickému zapojeniu novelizovaných ustanovení § 5a a 5b a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dennej praxe bez čítania zákona. Bližšie sa zaoberáme oblasťou zverejňovania povinných údajov na webovom sídle a v Centrálnom registri zmlúv. Seminár je vhodný pre účtovníkov, ekonómov ako aj majetkárov a štatutárov, či kontrolórov.
Zamestnanci zodpovední za zverejňovanie, sekretariáty, rozpočtári, štatutári, vedúci zamestnanci, ekonómovia, hospodári a riaditelia škôl a ich zástupcovia, ekonómovia a účtovníci, rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne organizácie, neziskové organizácie, štátne fondy, dopravné podniky a obchodné spoločnosti miest a štátu, kontrolné orgány, verejnoprávne fondy, obchodné spoločnosti

Venovať sa bližšie budeme otázkam z praxe a to:

  • Čo všetko sa povinne zverejňuje na webovom sídle/CRZ?
  • Zverejňujú sa aj odberateľské faktúry?
  • Môžeme zverejňovať aj knihy faktúr?
  • Čo má byť v zmluve povinne zverejnené?
  • Musia sa povinne zverejniť i uzatvorené dohody, či zmluvy o spolupráci alebo uzatvorené memorandá?
  • Musíme zverejniť aj dohody o hmotnej zodpovednosti alebo dodatky k zmluvám?

Prehľad povinností zverejňovania

Zverejňovanie zmlúv v praxi

Zverejňovanie faktúr a objednávok

Interné smernice, upozornenia do praxe

Konzultácie s účastníkmi

Zamestnanci zodpovední za zverejňovanie, sekretariáty, rozpočtári, štatutári, vedúci zamestnanci, ekonómovia, hospodári a riaditelia škôl a ich zástupcovia, ekonómovia a účtovníci, rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne organizácie, neziskové organizácie, štátne fondy, dopravné podniky a obchodné spoločnosti miest a štátu, kontrolné orgány, verejnoprávne fondy, obchodné spoločnosti