Zákon o štátnej službe a zmeny v zákone po novelách

Dátum semináru: 25.04.2024 - 25.04.2024

Dátum semináru: 19.09.2024 - 19.09.2024

Dátum semináru: 28.11.2024 - 28.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Verejná správa a školstvo

Kategória: Verejná správaSamospráva od 220 € bez DPH

Školitel

Mgr. Jaroslava Antalová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Počas školenia sa budeme venovať témam ako je eliminácia hlavných nedostatkov v uplatňovaní štátnozamestnaneckých vzťahov, najmä s dôrazom na zmeny, ktoré priniesli posledné novely zákona o štátnej službe.
subjekty štátnej správy - ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti vedúcim zamestnancom personalistom ekonómom mzdárom kontrolórom audítorom štátnym zamestnancom a ostatným záujemcom o danú problematiku

Odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami z praxe Vám na našom seminári predstaví konkrétne otázky týkajúce sa:

 • aktuálnych zmien v zákone o štátnej službe
 • informačná povinnosť služobného úradu
 • doplnenie zmeny štátnozamestnaneckého pomeru
 • zákaz výpovede služobného úradu
 • obsadzovania štátnozamestnaneckých miest
 • organizačných zmien v služobných úradoch
 • výberových konaní
 • práv a povinností štátneho zamestnanca
 • obmedzení v štátnozamestnaneckom pomere
 • odmeňovania, odstupného a odchodného
 • odstupné v prípade zániku štátnozamestnaneckého pomeru smrťou štátneho zamestnanca
 • otázky k služobnému hodnoteniu štátneho zamestnanca
 • otázky k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru
 • služobné podmienky niektorých štátnych zamestnancov

Aktuálne zmeny v zákone

 • Zmeny v zákone po novele zákonníka práce s účinnosťou od 1.11.2022
 • Predmet a dôvody prijatia posledných noviel zákona
 • Ktoré zmeny so sebou priniesli posledné novely zákona o štátnej službe, porovnanie s predchádzajúcim právnym nastavením z praxe

Podmienky prijatia do štátnej služby a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

 • Vznik štátnozamestnaneckého pomeru
 • Organizačné zmeny jednoduchšie
 • Služobná zmluva a opis štátnozamestnaneckého miesta
 • Zmeny štátnozamestnaneckého pomeru
 • Zmeny v dočasnom preložení štátneho zamestnanca bez súhlasu
 • Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca, poverenie a odvolanie
 • Čo všetko patrí k procesu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a nároky štátneho zamestnanca pri skončení
 • Skončenie na základe zákona
 • Vekový cenzus a štatutárny orgán
 • Zmeny v povinnosti štátneho zamestnanca vrátiť odstupné

Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konania

 • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovými konaniami
 • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe bez výberových konaní
 • Overovanie kvalifikačných predpokladov vo výberových konaniach
 • Viacerí úspešní uchádzači vo výberovom konaní
 • Zmeny v zriaďovaní výberovej komisie

Podmienky vykonávania štátnej služby

 • Osobitné služobné voľno
 • Samoštúdium štátneho zamestnanca

Práva a povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca

 • Majetkové priznanie a čestné vyhlásenie
 • Správanie štátneho zamestnanca na všetkých úrovniach
 • Zrušenie sľubu

Vzdelávanie štátneho zamestnanca

 • Zmeny v oboznamovaní s adaptačným vzdelávaním
 • Individuálny plán kompetenčného vzdelávania
 • Mentorstvo

Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca

 • Služobné hodnotenie „ex post“
 • Námietky voči služobnému hodnoteniu
 • Zavedenie minimálnej doby štátnej služby na účely služobného hodnotenia

Odmeňovanie

 • Funkčný plat štátneho zamestnanca
 • Príplatky, náhrady a odmeny
 • Priznanie osobného príplatku po novom

Diskusia

subjekty štátnej správy - ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti vedúcim zamestnancom personalistom ekonómom mzdárom kontrolórom audítorom štátnym zamestnancom a ostatným záujemcom o danú problematiku