US GAAP komplexný kurz I.

Dátum semináru: 15.04.2024 - 17.04.2024

Dátum semináru: 15.07.2024 - 17.07.2024

Dátum semináru: 09.12.2024 - 11.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS US GAAPÚčtovníctvo od 980 € bez DPH

Školitel

Prof. RNDr. Darina Saxunová PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Trojdňové modulové školenie ponúka účastníkom možnosť lepšie sa orientovať v problematike účtovných štandardov USA – US GAAP. Počas školenia budú rozoberané témy aplikované na praktických príkladoch. Kurzy prebiehajú v malých skupinách, čo zabezpečuje individuálny prístup.
ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku

1. deň

Úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA- US.GAAP. Porovnanie US GAAP, IFRS a slovenskej legislatívy.

 • Koncepčný rámec:
  • prezentácia účtovnej závierky,
  • výkaz ziskov a strát, Pravidelné a nepravidelné položky, komplexný výsledok hospodárenia,
  • výkaz nerozdeleného zisku a Súvaha, Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní,
  • praktická časť vo forme príkladov,
  • výkaz peňažných tokov,
  • udalosti po vykazovanom období.
 • Diskusia.

2. deň

 • Peniaze, peňažné ekvivalenty a pohľadávky.
 • Zásoby.
 • Dlhodobý a krátkodobý finančný majetok.
 • Dlhodobý hmotný majetok, odpisovaný a neodpisovaný.
 • Nehmotný majetok a zníženie hodnoty majetku.
 • Krátkodobé záväzky, rezervy a podmienené záväzky.
 • Dlhodobé záväzky.
 • Realizačný princíp a metódy uznania výnosov (percento ukončenosti projektu a metóda ukončeného projektu).
 • Daň z príjmu a odložené daňové záväzky a pohľadávky.

3. deň

 • Vlastné zdroje: základné imanie a emisné ážio.
 • Nerozdelený zisk minulých období, vlastné akcie.
 • Zisk na akciu a finančné nástroje spôsobujúce zriedenie zisku na akciu.
 • Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní, riešenie problémov a práca s finančnými výkazmi.
 • Chyby v účtovníctve a zmeny účtovnej politiky.
 • Diskusia.
ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku