Transferové oceňovanie komplexne – trojdňové školenie pre začiatočníkov

Dátum semináru: 14.08.2024 - 16.08.2024

Dátum semináru: 18.11.2024 - 20.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: ÚčtovníctvoDPHDzP od 700 € bez DPH

Školitel

Ing. František Csefelvay

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu platí už v súčasnosti aj pre tuzemské prepojené osoby. V rámci troch dní Vás odborník pôsobiaci niekoľko rokov vo finančnej správe v oblasti daňovej kontroly so zameraním na transferové oceňovanie oboznámi so zmenami zavedenými v posledných rokoch. Priblíži Vám spôsob ako požiadať o odsúhlasenie metódy či korešpondujúcu úpravu a čo má obsahovať správna dokumentácia o transferových cenách, aby bola relevantným dôkazom pre správcu dane (a to aj s ohľadom na rôzne typy transakcií ako služby, transakcie s hmotným i nehmotným majetkom). Rovnako rozoberie aj to, aké problémy môžu nastať pri transferovom oceňovaní a kedy Vám správca dane môže zvýšiť základ dane. Súčasťou cyklu školení je vysvetlenie ako sa uplatňujú základné princípy transferového oceňovania v praxi na rôznych typoch transakcií, ako sú služby a nehmotný majetok (so zameraním najmä na licenčné poplatky), ako aj transakcie s hmotným majetkom (predaj/nákup). Súčasťou seminára sú aj praktické prípady, ktoré sa týkajú transakcií s majetkom, či už hmotným, ale aj nehmotným (najmä licenčný poplatok), ako aj s vnútroskupinovými službami (praktické prípady). Správca dane môže skúmať dokumentáciu nielen počas daňovej kontroly, ale môže ju vyžiadať v akýchkoľvek odôvodnených prípadoch. Buďte preto pripravený na kontakt so správcom dane, na prípadnú daňovú kontrolu a na otázky, ktoré Vám bude klásť a obhájte si „Vaše transferové ceny“.
Začiatočníci v oblasti transferového oceňovania; osoby, ktoré chcú mať základné informácie o transferovom oceňovaní.

Základy transferového oceňovania a zmeny od 1.1.2024:

 • základné pravidlá a princípy transferového oceňovania,
 • právny rámec k problematike transferového oceňovania,
 • analýza porovnateľnosti, vysvetlenie jej jednotlivých krokov,
 • analýza funkcií a rizík (krátky príklad) a jej význam pri analýze kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami,
 • metódy transferového oceňovania a ich použitie (krátky príklad),
 • zdroje informácií pre analýzu porovnateľnosti,
 • odsúhlasenie metódy transferového oceňovania,
 • problematika korešpondujúcej úpravy, Arbitrážny dohovor,
 • diskusia.

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu:

 • obsahu dokumentácie o použitej metóde transferového oceňovania,
 • vývoj požiadaviek na dokumentáciu od roku 2009,
 • kto má povinnosť vypracovať dokumentáciu, ako sa určí druh dokumentácie, ktorú je potrebné vypracovať,
 • obsah dokumentácie všeobecne,
 • obsah dokumentácie s ohľadom na rôzne typy transakcie (služby, nehmotný majetok, hmotný majetok, reštrukturalizácia podnikania),
 • dokumentácia a žiadosť o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania a žiadosť o povolenie korešpondujúcej úpravy,
 • najčastejšie otázky pri vypracovaní dokumentácie,
 • diskusia.

Praktické príklady transferového oceňovania zamerané na vybrané obchodné vzťahy medzi závislými osobami

 • Transakcie predaj/nákup výrobkov závislým osobám:
  • aký má význam analýza funkcií a rizík pri transakciách nákup/predaj výrobkov,
  • ako sa uskutočňuje analýza porovnateľnosti, postup analýzy porovnateľnosti,
  • voľba vhodnej metódy a jej aplikácia,
  • čo je dôležité posudzovať pri týchto transakciách,
  • aké sú najčastejšie problémy pri posudzovaní týchto transakcií,
  • praktický príklad.

 • Vnútroskupinové služby a licenčné poplatky:
  • ako sa postupuje pri skúmaní cien za vnútroskupinové služieb,
  • posudzovanie ziskovej prirážky pri vnútroskupinových službách,
  • aké typy služieb sa uskutočňujú medzi závislými osobami,
  • posudzovanie alokačných kľúčov pre priradenie nákladov príjemcom služby vo vzťahu k princípu nezávislého vzťahu,
  • významné aspekty pri posudzovaní licenčných poplatkov,
  • právny verzus ekonomický vlastník licenčných poplatkov,
  • analýza porovnateľnosti vrátane voľby vhodnej metódy pri analýze licenčných poplatkov,
  • praktické príklady,
  • diskusia.

Začiatočníci v oblasti transferového oceňovania; osoby, ktoré chcú mať základné informácie o transferovom oceňovaní.