Špecialista pracovného práva v štátnej správe, vo verejnom záujme a samospráve

Dátum semináru: 24.04.2024 - 26.04.2024

Dátum semináru: 18.09.2024 - 20.09.2024

Dátum semináru: 27.11.2024 - 29.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Verejná správa a školstvo

Kategória: Verejná správaSamospráva od 800 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Vzdelávací program je určený personalistom, ktorí potrebujú doplniť svoje poznatky, získať cenné informácie a diskutovať s odborníkmi o aktuálnych témach. Prvý modul kurzu je venovaný zákonníku práce a sociálnemu fondu. Následne kurz pokračuje témou zamestnávania štátnych zamestnancov. Účastníci sa oboznámia, ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe, aj aké sú zásadné zmeny, ktoré priniesla novela zákona o štátnej službe v rámci štátnozamestnaneckých vzťahov. Posledný modul kurzu je venovaný odmeňovaniu zamestnancov v štátnej správe a samospráve. Lektorka účastníkom vysvetlí, ako sa upravil systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zdôrazní najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi Dozviete sa, ktorých zamestnancov sa zákon týka a naopak, ktorí spadajú pod iné zákony upravujúce odmeňovanie vo verejnom sektore. Kurz ponúka konkrétne príklady z aplikačnej praxe s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy, praktické rady a návody riešení.
Certifikovaný kurz je určený pre organizácie štátnej správy a samosprávy, a to najmä pre ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, mestá a obce, štátne fondy a samosprávne kraje.

Obsah:

Témy kurzu:

 • Zákonník práce a Sociálny fond
 • Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov
 • Odmeňovanie

1. deň

Lektorka: JUDr. Zdeňka Dvoranová
Zákonník práce pre personalistov štátnej správy a samosprávy

Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru:

 • Vzťah Zákonníka práce, zákona o štátnej službe a zákona pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Pracovná zmluva – obsah, základné a povinné náležitosti, dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru vrátane dočasného pridelenia
 • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi
 • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca; účasť zástupcov zamestnancov na skončení pracovného pomeru, odporúčanie, na čo si dať pozor
 • Odstupné a odchodné; nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru

Porušenie pracovnej disciplíny:

 • Pojem, stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny
 • Kedy ide o neuspokojivé výsledky práce a kedy o porušenie pracovnej disciplíny? Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny alebo výzva na odstránenie neuspokojivých výsledkov práce, dôsledky, príklady
 • Šikana ako zneužitie práva a porušenie pracovnej disciplíny
 • Z judikatúry súdov

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného času:

 • Druhy a podmienky (rozšírenie pôsobnosti zákonníka práce aj na dohody – napr. aplikácia ustanovení o splatnosti odmeny a zrážkach zo mzdy, evidencia pracovného času, povinnosť vydania výplatnej pásky, prečo už len na dobu určitú a pod.).

Dovolenka a prekážky v práci.

  2. deň

  Lektorka: Mgr. Jaroslava Antalová
  Zákon o štátnej službe a zmeny v zákone po novelách

  Predmet a dôvody prijatia posledných noviel zákona

  • Ktoré zmeny so sebou priniesli posledné novely zákona o štátnej službe, porovnanie s predchádzajúcim právnym nastavením z praxe.

  Podmienky prijatia do štátnej služby a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

  • Vznik štátnozamestnaneckého pomeru
  • Organizačné zmeny jednoduchšie
  • Služobná zmluva a opis štátnozamestnaneckého miesta
  • Zmeny štátnozamestnaneckého pomeru
  • Zmeny v dočasnom preložení štátneho zamestnanca bez súhlasu
  • Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca,
  • Poverenie vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca a zastupovaním vedúceho zamestnanca,
  • Odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca a postup po odvolaní,
  • Čo všetko patrí k procesu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a nároky štátneho zamestnanca pri skončení
  • Skončenie na základe zákona
  • Vekový cenzus a štatutárny orgán
  • Zmeny v povinnosti štátneho zamestnanca vrátiť odstupné

  Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konania

  • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovými konaniami
  • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe bez výberových konaní
  • Overovanie kvalifikačných predpokladov vo výberových konaniach
  • Viacerí úspešní uchádzači vo výberovom konaní
  • Zmeny v zriaďovaní výberovej komisie

  Podmienky vykonávania štátnej služby

  • Osobitné služobné voľno
  • Samoštúdium štátneho zamestnanca

  Práva a povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca

  • Majetkové priznanie a čestné vyhlásenie
  • Správanie štátneho zamestnanca na všetkých úrovniach
  • Zrušenie sľubu

  Vzdelávanie štátneho zamestnanca

  • Oboznamovanie s adaptačným vzdelávaním
  • Individuálny plán kompetenčného vzdelávania
  • Mentorstvo

  Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca

  • Služobné hodnotenie „ex post“
  • Námietky voči služobnému hodnoteniu
  • Zavedenie minimálnej doby štátnej služby na účely služobného hodnotenia

  Odmeňovanie

  • Funkčný plat štátneho zamestnanca
  • Príplatky, náhrady a odmeny
  • Priznanie osobného príplatku

  Priestor pre diskusiu a riešenie konkrétnych otázok z praxe

  Odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami z praxe Vám na našom seminári predstaví konkrétne otázky týkajúce sa:

  • štátnozamestnaneckého pomeru
  • obsadzovania štátnozamestnaneckých miest
  • organizačných zmien v služobných úradoch
  • výberových konaní
  • práv a povinností štátneho zamestnanca
  • obmedzení v štátnozamestnaneckom pomere
  • odmeňovania, odstupného a odchodného
  • otázky k služobnému hodnoteniu štátneho zamestnanca
  • k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru
  • ku zmenám v jednotlivých ustanoveniach

  Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť Vám:

  • ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe po novelách
  • konkrétne príklady z aplikačnej praxe, s poukázaním na najčastejšie sa
  • vyskytujúce problémy, praktické rady a návody riešení
  • odvolávanie vedúceho zamestnanca bez uvedenia dôvodu
  • pružnejší postup služobných úradov pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest
  • ako posilniť personálne kapacity prijímaním uchádzačov do dočasnej štátnej
  • služby na prechodný čas
  • zmeny v požadovaných kvalifikačných predpokladoch pri zaraďovaní štátnych zamestnancov do niektorých platových tried

  3. deň

  Lektorka: Mgr. Jaroslava Antalová
  Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

  Kvalifikačné predpoklady

  • Kvalifikačný predpoklad vzdelania
  • Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu
  • Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov

  Plat zamestnanca

  • Nárokové zložky platu
  • Nenárokové zložky platu
  • Funkčný plat

  Zaraďovanie zamestnancov do platových tried

  • Určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti
  • Splnenie kvalifikačných predpokladov
  • Zaradenie vedúceho zamestnanca do platovej triedy
  • Výnimka zo vzdelania

  Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

  • Započítaná prax
  • Podmienky zvýšenia tarifného platu
  • Osobný plat
  • Príplatok za riadenie
  • Príplatok za zastupovanie
  • Osobný príplatok
  • Príplatok za zmennosť
  • Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
  • Kreditový príplatok
  • Výkonnostný príplatok
  • Príplatky pre učiteľov
  • Príplatok za prácu v noci
  • Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu
  • Príplatok za prácu vo sviatok
  Certifikovaný kurz je určený pre organizácie štátnej správy a samosprávy, a to najmä pre ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, mestá a obce, štátne fondy a samosprávne kraje.