Špecialista odpadového hospodárstva

Dátum semináru: 19.09.2024 - 27.09.2024

Dátum semináru: 18.11.2024 - 26.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Environmentalistika od 980 € bez DPH

Školitel

Ing. Peter Gallovič

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Vzdelávací program vám ponúka komplexný pohľad na problematiku odpadov. Počas modulového kurzu získate potrebné vedomosti o nakladaní s odpadmi, vedení evidencií odpadov, rozšírenej zodpovednosti výrobcov a ohlasovacích povinnostiach. Teoretický základ je doplnený o praktické príklady a zdieľanie reálnych skúseností. Kurz je ukončený certifikátom.
Certifikovaný kurz je určený odborníkom z oblasti životného prostredia, environmentálnym manažérom, starostom obcí, investorom, projektantom, vedúcim pracovníkom a všetkým záujemcom o problematiku.

1. Modul: Nakladanie s odpadmi

 • Prehľad právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva s poukázaním na posledné zmeny a pripravované zmeny
 • Základné definície
 • Povinnosti firiem pri nakladaní s odpadmi
 • Identifikácia a príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s odpadmi
 • Osobitné druhy odpadov – stavebné odpady, komunálne odpady
 • Súhlasy na nakladanie s odpadmi, forma a obsah žiadosti na ich vybavenie
 • Registrácia – elektronické podanie
 • Rozsah sankcií za neplnenie ustanovení zákona

2. Modul: Vedenie evidencií odpadov

 • Prehľad všetkých evidencií pri nakladaní s odpadmi
 • Spôsob vedenia evidencie odpadov
 • Vypĺňanie Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaním s ním
 • Ďalšie evidenčné a ohlasovacie povinnosti pri nakladaní s odpadmi

3. Modul: Rozšírená zodpovednosť výrobcov

 • Prehľad právnych predpisov v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov s poukázaním na posledné zmeny a pripravované zmeny
 • Základné definície v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov
 • Povinnosti firiem pri uvádzaní jednotlivých vyhradených výrobkov na trh
 • Identifikácia a príklady najčastejších nedostatkov pri plnení povinnosti výrobcov vyhradených výrobkov
 • Limity zhodnotenia a recyklácie – príklady plnenia
 • Autorizácia a jej udelenie pre jednotlivé subjekty
 • Rozsah sankcií za neplnenie ustanovení zákona o obaloch

4. Modul: Vedenie evidencie a ohlasovanie – vyhradené výrobky a odpady z nich

 • Prehľad všetkých evidencií jednotlivých vyhradených výrobkov a odpadov z nich
 • Spôsob vedenia evidencie – príklady jej vedenia
 • Vypĺňanie Ohlásenia jednotlivých vyhradených výrobkov a odpadov z nich
 • Elektronizácia uvedených činností

Certifikovaný kurz je určený odborníkom z oblasti životného prostredia, environmentálnym manažérom, starostom obcí, investorom, projektantom, vedúcim pracovníkom a všetkým záujemcom o problematiku.