Reálne posúdenie účtovných výkazov

Dátum semináru: 29.04.2024 - 29.04.2024

Dátum semináru: 20.08.2024 - 20.08.2024

Dátum semináru: 07.11.2024 - 07.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: ManažmentRiadenie od 260 € bez DPH

Školitel

Dr. Milan Veščičík

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

V dnešnej rýchlej dobe plnej ohrození i príležitostí je veľmi užitočné spoľahlivo odhadnúť riziká aj možnosti svojej firmy, ako aj firmy obchodného partnera či konkurenta. Seminár Reálne posúdenie účtovných výkazov naučí a zdokonalí účastníkov správne čítať a interpretovať hlavné účtovné výkazy, rýchlo v nich odhaliť neobvyklé údaje a súvislosti o jej výkonnosti, rizikách a ďalších zaujímavých parametroch finančného zdravia či choroby firmy. Základné účtovné výkazy – Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Výkaz cash flow môžu poskytnúť manažérom, majiteľom, ale aj externým záujemcom dôležité informácie. Kto ich vie správne čítať a interpretovať, rýchlo v nich odhalí neobvyklé údaje a súvislosti o jej výkonnosti, rizikách a o ďalších zaujímavých parametroch finančného zdravia či choroby vlastnej alebo cudzej firmy.
Seminár je určený manažérom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným riaditeľom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma táto problematika.
 • Súvaha – prečo je pre majiteľa a firmu najdôležitejším výkazom?
  • Aká štruktúra a podiely jednotlivých častí majetku (aktív) sú optimálne?
  • Voči čomu je rozumné porovnávať výšku aktív a cudzích pasív?
  • Máte optimálnu zadlženosť vo vašej firme? V akej situácii je aká výška cudzích pasív výhodná?
  • Vyplatiť podiely na zisku alebo radšej znížiť bankové úvery?
 • Výkaz ziskov a strát (VZS) – máme primerané náklady a zisk?
  • Aká je primeraná výška štruktúry nákladov v rôznych typoch firiem?
  • Ako nájdeme rezervy a možnosti zvýšenia zisku?
  • Daňová optimalizácia – kde môže skresliť údaje a výsledok vo VZS?
 • Výkaz cash flow – ako často by sme ho mali používať v krízovom období?
  • Musíme v našej firme denne/týždenne/mesačne sledovať cash flow? Kedy nie?
  • Ktorá metóda stanovenia cash flow je pre nás vhodnejšia?
  • Ako odhadneme cash flow zo súvahy a z Výkazu ziskov a strát?
 • Prehľad najdôležitejších ukazovateľov finančného zdravia
  • Ktoré ukazovatele máme rizikové a mali by sa zmeniť?
  • Ktoré ukazovatele sú dôležité pre majiteľa, aby sa mu oplatilo ďalej prevádzkovať firmu?
 • Diskusia, otázky, podnety
Seminár je určený manažérom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným riaditeľom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma táto problematika.