Komplexný kurz: Logistika

Dátum semináru: 05.09.2024 - 05.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Clo a logistika

Kategória: CloLogistika od 1300 € bez DPH

Školitel

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D. ALog., Ing. Petr Sysel CLog., Ing. Leo Tvrdoň Ph.D. ALog.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Komplexný vzdelávací program Logistickej akadémie je zostavený tak, aby jeho účastníci získali: veľmi dobrý prehľad o celom odbore logistiky, naučili sa orientovať v širokej škále praktických úloh, ktoré firemné logistika musí riešiť, našli si tú časť logistiky (svoju logistickú parketu), v ktorej sa budú chcieť zdokonaliť a dosiahnuť najvyššiu profesionálnu úroveň. Garantom kurzu je Logistická akadémia. Vzdelávací program je certifikovaný Komorou logistických audítorov.
Komplexný kurz je určený všetkým, ktorí chcú získať prehľad v oblasti logistiky, zvýšiť svoju kvalifikáciu a orientovať sa v širokej škále praktických úloh.

Komplexný kurz je zložený z modulov:

 • Logistika a riadenie dodávateľského reťazca (SCM) v modernej firme
 • Logistika nákupu a riadenie zásob
 • Plánovanie výroby a intralogistika
 • Logistika distribúcie a skladovania

1. modul: Logistika a riadenie dodávateľského reťazca (SCM) v modernej firme

Termín konania: 5.9.2024 Leo Tvrdoň

Úspech výrobných aj obchodných firiem je dnes podmienený dobre fungujúcou logistikou. Ovládnutie teoretického základu logistiky je nevyhnutným predpokladom na jej praktické rozvíjanie. Akceleráciu výkonu logistiky a minimalizáciu logistických nákladov je dobré postaviť na spoľahlivej výpočtovej základni.

Tento modul sa zaoberá kľúčovými princípmi a modernými koncepciami súčasnej logistiky. Dostatočne sa venujeme problematike organizácie logistiky vo firme a vlastnej náplni logistického manažmentu.

Kurz je vhodnou rekapituláciou a overovacím testom pre existujúcich logistikov a vynikajúcim tréningovým poľom pre nastávajúcich logistikov (vrátane osvedčenej logistickej hry).

Čo vám odovzdáme a čo vás naučíme počas prvého modulu kurzu:

Definovať a presadzovať vhodnú politiku logistiky vo firme.
Správne organizovať logistiku (zodpovednosti a právomoci).
Bezchybne určiť body rozpojenia objednávkou v materiálovom toku.
Správne identifikovať úzke miesta materiálového toku a efektívne s nimi pracovať.
Identifikovať a kalkulovať logistické výkony a náklady (logistický controlling).
Pracovať s modernými konceptmi typu SCM (Supply Chain Management).
Získať prehľad o informačných technológiách pre logistiku.
Budovať a rozvíjať firemný systém logistiky.
Porozumieť významu, obsahu a metodológii logistického auditu.

2. modul: Logistika nákupu a riadenie zásob

Termín konania: 3.10. – 4.10.2024 Leo Tvrdoň

Obsahom modulu je všetko, čo sa týka strategického aj operatívneho nákupu, moderné koncepty SCM (Supply Chain Management), ale aj riadenie zásob, nielen tých nakupovaných.

Čo najpraktickejším spôsobom sa zaoberáme celou škálou aktuálnych otázok od stanovovania poistných zásob cez optimalizáciu objednávacích režimov až po meranie kvality predpovede dopytu.

Čo vám odovzdáme a čo vás naučíme počas 2. modulu kurzu:

 • Správne identifikovať a používať kritériá pre kategorizáciu (klasifikáciu) zásob.
 • Analyzovať existujúce systémy riadenia zásob z hľadiska ich ekonomickosti.
 • Stanovovať ekonomicky optimálne nákupné a výrobné dávky na dopĺňanie zásob.
 • Počítať a udržiavať poistné zásoby v rámci modelov SIC (Statistical Inventory Control).
 • KANBAN (podmienky pre nasadenie a výpočty parametrov).
 • Efektívne voliť vhodný systém na dopĺňanie zásob podľa ich účelu a charakteru.
 • Vyhodnocovať ekonomiku konkrétneho systému doplňovania zásob.
 • Porozumieť princípom a možnostiam nákupného marketingu.
 • Efektívne organizovať operatívny nákup.
 • Správne definovať rozhranie medzi operatívnym a strategickým nákupom.
 • Zostavovať maticu strategického postavenia firmy na nákupnom trhu.
 • Pracovať v rámci konceptov SCM (Supply Chain Management).

  3. modul: Plánovanie výroby a intralogistika

Termín konania: 5.11. – 6.11.2024 Jaroslav Bazala

Ako vyrábať čo najlacnejšie, najrýchlejšie, s najnižším počtom ľudí a zásob? Ako naplánovať, čo vyrábať skôr a čo neskôr? Chcete vedieť stanoviť optimálne výrobné dávky a maximálne využiť výrobnú kapacitu? Aké metódy použiť, aby vaša výroba bola efektívnejšia než doteraz?

Hlavnou témou tretieho modulu kurzu je problematika plánovania a riadenia výroby. Porovnávame výhody všetkých známych konceptov – od klasických plánovacích systémov typu MRP cez vizualizované ťahové systémy využívajúce KANBAN až po moderné informačné technológie pokročilého plánovania (APS). Zaoberáme sa nielen tzv. štíhlou výrobou, ale aj výrobou agilnou a podrobne diskutujeme o problematike riadenia zásob nedokončenej výroby.

Čo vám odovzdáme a čo vás naučíme počas 3. modulu kurzu:

 • Ako von z bludného kruhu urgentného plánovania.
 • Pracovať s úplnou štruktúrou systému plánovania a riadenia výroby.
 • Presne porozumieť mechanizmu MRP (podmienky, výhody a nevýhody).
 • Správne využívať funkciu MPS (Master Production Schedule).
 • Vyhodnocovať efektívnosť lehôt plánovania a kapacitnej bilancie.
 • Používať heuristiky na rozvrhovanie (tvorbu sekvencií) výrobných dávok.
 • Správne kalkulovať priebežnú dobu výroby v súvislosti so zásobami nedokončenej výroby.
 • Aplikovať TOC (teóriu úzkych miest) pri plánovaní a riadení výroby.
 • Vyhodnotiť vhodnosť nasadenia systému pokročilého plánovania (APS).
 • Využívať počítačové simulácie na plánovanie a riadenie výroby.
 • Nastavovať systémy vizualizovaných ťahových systémov riadenia materiálových tokov.
 • Používať nástroje štíhlej výroby v porovnaní s konceptom agilnej výroby.
 • Aplikovať CCPM (Critical Chain Project Management) pri plánovaní projektov.

4. modul: Logistika distribúcie a skladovania

Termín konania: 4.12. – 5.12.2024 Petr Sysel

Ako efektívne riadiť to, čo sa deje s tovarom od dokončenia výroby po odovzdanie zákazníkom? Aké činnosti sem patria a ako ich naplánovať a optimalizovať? Viete odhadnúť potrebu, veľkosť a rozmiestnenie skladov? Ktoré faktory ovplyvňujú stratégiu distribúcie a skladovania? Kto, kedy a v akej miere nesie riziko a náklady spojené s prepravou tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu?

Náplňou tohto modulu je moderne poňatá klasická logistická téma riadenia a uskutočňovania materiálového toku v dodávateľskom reťazci aj vnútri firmy.

Riešenie zodpovedajúcich úloh distribúcie, skladovania, dopravy a manipulácie je sprevádzané radom prípadových štúdií a výsledkov reálnych projektov z tejto oblasti. Súčasťou kurzu je téma najnovších technológií na identifikáciu a nechýba ani odborný pohľad do špeciálnych odborov, akými sú logistika nebezpečných vecí a city logistika.

Exkluzívnym preberaným predmetom je projektovanie výrobných a skladových dispozícií (lay-out) a distribučných sietí.

Čo vám odovzdáme a čo vás naučíme počas 4. modulu kurzu:

 • Orientovať sa v moderných distribučných systémoch a konceptoch SCM.
 • Správne voliť distribučnú sieť a kalkulovať jej výkonové a ekonomické parametre.
 • Používať moderné logistické a informačné technológie na distribúciu.
 • Aplikovať dostupné skladové systémy a skladové technológie.
 • Používať rôznorodé systémy riadenia skladových lokácií.
 • Počítať a vyhodnocovať intenzitu manipulácie s materiálom.
 • Orientovať sa v obalových technológiách.
 • Orientovať sa v dopravných systémoch a ich parametroch.
 • Používať systematické projektovanie pre návrhy dispozícií (lay-out) skladov a výrobných prevádzok.
 • Pochopiť zásady logistiky nebezpečného tovaru.
 • Rozumieť trendom v oblasti city logistiky.
 • Používať moderné identifikačné systémy a štandardy GS1.

Komplexný kurz je určený všetkým, ktorí chcú získať prehľad v oblasti logistiky, zvýšiť svoju kvalifikáciu a orientovať sa v širokej škále praktických úloh.