EIA a stavebný zákon – vzájomné súvislosti

Dátum semináru: 20.05.2024 - 21.05.2024

Dátum semináru: 16.09.2024 - 17.09.2024

Dátum semináru: 11.11.2024 - 12.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: StavebníctvoEnvironmentalistika od 700 € bez DPH

Školitel

Ing. Michal Kán, Ing. Milan Luciak

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Kurz má za cieľ podať komplexnú informáciu o prepojení zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA) so stavebným zákonom. Absolvent kurzu nadobudne zároveň znalosť zo zákona EIA, ako aj stavebného zákona, čo mu umožní ľahšie pochopiť prepojenia a vzťahy medzi týmito zákonmi a zvýši jeho odbornosť a efektivitu pri príprave dokumentov a vybavovaní písomností. Kurz je obohatený aj o praktické ukážky. Kurz je rozdelený na dva dni, pričom každý deň je prednáška z EIA a následne zo stavebného zákona.
Kurz je určený pre väčšie stavebné firmy, pracovníkov inžinieringu, začínajúcich pracovníkov povoľujúcich orgánov, projektové kancelárie, právnické kancelárie, stavebné úrady vo väčších mestách a podobne.

1. deň

Stavebný zákon

 • Úvod – aktuálny stav, súvisiace predpisy, základné pojmy
 • Členenie stavieb, kategorizácia stavieb a ich vplyv na projektovanie, povoľovanie a uskutočňovanie stavieb
 • Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a vybrané činnosti vo výstavbe
 • Všeobecné a špeciálne stavebné úrady, dotknuté orgány
 • EIA vo väzbe k územnému konaniu, stavebnému konaniu a kolaudačnému konaniu
 • Územné konanie
  • náležitosti návrhu
  • účastníci konania
  • priebeh konania
  • rozhodnutie
 • Stavebné konanie
  • náležitosti žiadosti
  • účastníci konania
  • priebeh konania
  • rozhodnutie
 • Kolaudačné konanie
  • náležitosti žiadosti
  • účastníci konania
  • priebeh konania
  • rozhodnutie
 • Iné ustanovenia stavebného zákona podľa aktuálnej potreby

Ing. Michal Kán

Termín:
11.3.2024, Bratislava, ONLINE
20.5.2024, Bratislava, ONLINE
16.9.2024, Bratislava, ONLINE
11.11.2024, Bratislava, ONLINE

2. deň

EIA

 • Tvorba dokumentácie pre procesy EIA
 • Odborná spôsobilosť pre procesy EIA
 • Výsledky z procesov posudzovania
  • záverečné stanovisko
  • rozhodnutie zo zisťovacieho konania
 • Prepojenie výsledku z procesu EIA do stavebného zákona
  • účastníci konania
  • opatrenia z EIA
  • výsledok z posudzovania
  • časové obmedzenia
 • Praktické ukážky
 • Medzinárodné dohovory a smernice v oblasti SEA a EIA
 • Subjekty procesov SEA a EIA
 • Terminológia v procesoch SEA a EIA
 • Špecifiká aplikácie zákona o správnom konaní v zákone EIA
 • Postup posudzovania
  • v povinnom hodnotení
  • v zisťovacom konaní
  • pri zmene navrhovanej činnosti
 • Verejnosť a práca s verejnosťou
 • Praktické ukážky
 • V roku 2022 a 2023 NR SR prerokovala a schválila viaceré zmeny legislatívy, týkajúce sa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a povoľovacích konaní. Snahou je zjednodušiť konania, skrátiť dobu konania a postupne preniesť administratívnu prácu úradníkov z listinnej podoby na digitálnu formu. Ide tak o zmeny v samotnej tvorbe dokumentácií, ako aj o zmeny v procesných konaniach. Počas prednášky sa dozviete o týchto aktuálnych zmenách s vysvetlením, čo takéto zmeny predstavujú v praxi, ako sa s nimi vysporiadať a ako ich interpretovať.

Ing. Milan Luciak

Termín:
12.3.2024, Bratislava, ONLINE
21.5.2024, Bratislava, ONLINE
17.9.2024, Bratislava, ONLINE
12.11.2024, Bratislava, ONLINE

Kurz je určený pre väčšie stavebné firmy, pracovníkov inžinieringu, začínajúcich pracovníkov povoľujúcich orgánov, projektové kancelárie, právnické kancelárie, stavebné úrady vo väčších mestách a podobne.