Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Dátum semináru: 06.06.2024 - 14.06.2024

Dátum semináru: 09.10.2024 - 17.10.2024

Dátum semináru: 04.12.2024 - 12.12.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Environmentalistika od 980 € bez DPH

Školitel

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Ponúkame vám 4-dňové školenie, komplexný enviro kurz, ukončený záverečným testom a certifikátom. Certifikát medzinárodnej spoločnosti Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí vaše znalosti z environmentálnej problematiky, vám vystavíme po úspešnom absolvovaní testu. Počas vzdelávania vám garantujeme individuálny prístup lektorov, keďže kurz je limitovaný na 12 účastníkov.
Certifikovaný kurz je určený odborníkom z oblasti životného prostredia, environmentálnym manažérom, starostom obcí, investorom, projektantom. Vzdelávanie je vhodné pre stavebný dozor, manažérov z oblasti stavebníctva a investícií, vodohospodárov, pracovníkov verejnej správy, podnikateľov, riadiacich a vedúcich pracovníkov.
 1. modul

Seminár: EIA – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – skúsenosti s uplatňovaním v praxi

V roku 2022 a 2023 Národná rada SR prerokovala a schválila viaceré zmeny legislatívy, týkajúce sa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a povoľovacích konaní.

Snahou bolo zjednodušiť konania v EIA, skrátiť dobu konania a postupne preniesť administratívnu prácu úradníkov z listinnej podoby na digitálnu formu.

Ide tak o zmeny a spresnenia.

Prednáška pozostáva z komplexných informácií o týchto aktuálnych zmenách s vysvetlením, čo takéto zmeny predstavujú v praxi, ako sa s nimi vysporiadať a ako ich interpretovať. Jedná sa o novely EIA v znení zákona č. 69/2023 Z. z. a zákona č. 272/2023 Z. z.

Obsah seminára:

Legislatívne zmeny v EIA v roku 2022 a 2023 (najmä zlúčenie konaní)

Podrobné vysvetlenie zmien a ich dopad pri vypracovaní dokumentácie EIA (napr. zmena počtu variantov)

Podrobné vysvetlenie zmien v konaní EIA (napr. termíny, účastníci, postupy)

Subjekty posudzovania – zmeny kompetencií a pôsobnosti

Postup posudzovania

 • v povinnom hodnotení
 • v zisťovacom konaní
 • pri zmenách
 • v integrovanom konaní

Prepojenie výsledku z procesu EIA do povolení podľa zákona o výstavbe a IPKZ

 • účastníci konania
 • opatrenia z EIA
 • o výsledok z posudzovania (nová povinnosť prepojenia s povoľujúcimi konaniami)
 • termíny v konaní

Špecifiká zákona o správnom konaní v zákone EIA

Verejnosť a práca s verejnosťou (nové prístupy)

Praktické ukážky

Lektor: Ing. Milan Luciak

Termín:

6.6.2024, Bratislava, ONLINE
9.10.2024, Bratislava, ONLINE
4.12.2024, Bratislava, ONLINE

 1. modul

Seminár: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy v roku 2024

Na kurze sa dozviete, okrem právnych predpisov a základných pojmov v odpadovom hospodárstve, aj ako spracovávať evidenciu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, aké žiadosti treba podať a s ktorým úradom komunikovať, ako aj množstvo ďalších praktických informácií.

Seminár vedie expert na odpadové hospodárstvo s dlhoročnou praxou, ktorý na kurze odpovie na vaše otázky o problémoch z praxe.

Obsah seminára:

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a posledné schválené a pripravované zmeny
 • Základné pojmy v odpadovom hospodárstve – čo je to odpad a čo nie, čo je nakladanie s odpadmi, rozšírená definícia pôvodcu odpadov
 • Programové dokumenty odpadového hospodárstva
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – rozsah ich plnenia, ak ide o pôvodcu odpadu, alebo o následné nakladanie s odpadom
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností a nová časť – Osobitné výrobky z plastov
 • Osobitné prúdy odpadov – stavebný odpad a odpad z demolácií
 • Komunálny odpad – povinnosti pre obce a spolupráca s výrobcami, rozdelenie zodpovednosti za nakladanie s komunálnymi odpadmi
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti, registrácia, orgány štátnej správy a ich kompetencie – zmeny
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty (za porušenie čoho a výška)
 • Prechodné ustanovenia platnosti zákona
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – prehľad jednotlivých vyhlášok ako aj upozornenie na najdôležitejšie ustanovenia technicky vykonávajúce povinnosti zo zákona + posledné (aj pripravované) zmeny
 • Diskusia s lektorom

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Termín:

7.6.2024, Bratislava, ONLINE
10.10.2024, Bratislava, ONLINE
5.12.2024, Bratislava, ONLINE

3. modul

Seminár: Ochrana ovzdušia 2024

Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prijala Národná rada SR 17. februára 2023 ako aj zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý bol prijatý 10. mája 2023. Zákon o ochrane ovzdušia zrušil k tomuto termínu aj 10 vykonávacích právnych predpisov. Od 1. júla 2023 nadobudlo účinnosť 9 vykonávacích vyhlášok (vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. až č. 256/2023 Z. z. a 21. júla nadobudla platnosť vyhláška MŽP SR č. 299/2023 Z. z.)

Na seminári budú zdôraznené nové ustanovenia a zmeny v novom zákone oproti zákonu č. 137/2010 Z. z. ovzduší v znení neskorších predpisov.

Účastníci seminára sa oboznámia aj novým zákonom č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Tento zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2024.

Obsah seminára:

Zákon č. 146/2023 Z. z. zo 17. 2. 2023 o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • základné ustanovenia zákona,
 • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
 • národné záväzky znižovania emisií,
 • stacionárne zdroje a prípustná miera znečisťovania ovzdušia
 • povoľovanie stacionárnych zdrojov
 • povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
 • orgány ochrany ovzdušia a ich úlohy,
 • výkon štátnej správy v oblasti dozoru
 • správne delikty a sankcie.

Zákon č. 190/2023 Z. z. z 6. mája 2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

 • poplatková povinnosť
 • výpočet poplatku,
 • oznamovanie údajov.

Vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje, (nahradí vyhlášku MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší:

 • spoločné ustanovenia vyhlášky,
 • spaľovacie zariadenia,
 • spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
 • zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
 • technologické zariadenia.

Vyhláška č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia:

 • predmet úpravy,
 • požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie,
 • náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
 • oznamovanie údajov do Národného emisného informačného systému,
 • obsah programu znižovania emisií zo stacionárneho zdroja.

Lektor: Ing. Ľubomír Žiak

Termín:

14.6.2024, Bratislava, ONLINE
17.10.2024, Bratislava, ONLINE
12.12.2024, Bratislava, ONLINE

4. modul

Seminár: Vodný zákon a súvisiace predpisy

Vodný zákon:

 • rozdelenie vôd,
 • Vodný plán Slovenska, Program opatrení,
 • nakladanie s vodami,
 • vodné stavby, povolenie na vodné stavby, vyjadrenie, súhlas,
 • ochranné pásma vodárenských zdrojov,
 • mimoriadne zhoršenie kvality vôd,
 • havarijný plán, manipulačný poriadok,
 • odborný technicko – bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami,
 • vodné toky a správa vodných tokov,
 • zodpovednosť za porušenie povinností (správne delikty, pokuty, priestupky).

Súvisiace nariadenia vlády SR a vyhlášky MŽP SR.
Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií (miestna príslušnosť, súbeh rozhodnutí, postup v konaní, záväzné stanovisko).
Praktická pomoc pri riešení problémových situácií v povoľovacích konaniach.

Lektor: Ing. Tatiana Herchlová

Termín:

13.6.2024, Bratislava, ONLINE
16.10.2024, Bratislava, ONLINE
11.12.2024, Bratislava, ONLINE

Certifikovaný kurz je určený odborníkom z oblasti životného prostredia, environmentálnym manažérom, starostom obcí, investorom, projektantom. Vzdelávanie je vhodné pre stavebný dozor, manažérov z oblasti stavebníctva a investícií, vodohospodárov, pracovníkov verejnej správy, podnikateľov, riadiacich a vedúcich pracovníkov.