Aktuálne povinnosti firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia

Dátum semináru: 09.11.2023 - 09.11.2023

Dátum semináru: 07.03.2024 - 07.03.2024

Dátum semináru: 08.04.2024 - 08.04.2024

Dátum semináru: 20.06.2024 - 20.06.2024

Dátum semináru: 26.09.2024 - 26.09.2024

Dátum semináru: 21.11.2024 - 21.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Environmentalistika od 260 € bez DPH

Školitel

Mgr. Elena Socháňová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom základný prehľad o environmentálnej legislatíve. Obsahom školenia sú základné povinnosti firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia vyplývajúce najmä zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákona č. 364/2004 o vodách, zákona č. 137/2010 o ovzduší ako aj ďalších legislatívnych noriem. S účastníkmi školenia budú zdieľané konkrétne skúsenosti z environmentálnej praxe pri riešení otázok ochrany životného prostredia v podnikoch a firmách. Účastníkom bude poskytnutá praktická pomoc pri riešení otázok a problémov týkajúcich sa ich pôsobenia na pozíciách environmentálnych manažérov alebo podnikových ekológov. Získané vedomosti môžete využiť v oblasti environmentálneho manažérstva, ako aj projektovania, či povoľovania.
Zamestnanci priamo zodpovední za oblasť ochrany životného prostredia resp. environmentálny manažéri, ale aj investori, projektanti či všetci tí, ktorí sa o povinnostiach v oblasti ochrany životného prostredia chcú dozvedieť viac.

Na školení získate základný prehľad o povinnostiach firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia a to najmä v oblastiach:

Odpadové hospodárstvo

 • evidencia a ohlasovanie odpadov
 • vyhradené výrobky (obaly, neobaly a i.)
 • súhlasy
 • dokumentácia

Ochrana vôd

 • povinnosti prevádzkovateľov
 • súhlasy
 • oznamovacie povinnosti a poplatky
 • havarijné plány a prevádzkové poriadky

Ochrana ovzdušia

 • zdroje znečisťovania ovzdušia
 • poplatkové a oznamovacie povinnosti
 • základná prevádzková evidencia a dokumentácia

Iné

 • environmentálna škoda
 • environmentálne označovanie výrobkov

Zamestnanci priamo zodpovední za oblasť ochrany životného prostredia resp. environmentálny manažéri, ale aj investori, projektanti či všetci tí, ktorí sa o povinnostiach v oblasti ochrany životného prostredia chcú dozvedieť viac.