Aktuálne povinnosti firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia

Dátum semináru: 20.06.2024 - 20.06.2024

Dátum semináru: 26.09.2024 - 26.09.2024

Dátum semináru: 21.11.2024 - 21.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Environmentalistika od 220 € bez DPH

Školitel

Mgr. Elena Socháňová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Získajte základný prehľad o povinnostiach firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia vyplývajúcich najmä zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákona č. 146/2023 Z. z. o ovzduší a príslušných vyhlášok ako aj ďalších legislatívnych noriem. Seminár poskytne účastníkom praktické informácie ako aj skúsenosti z environmentálnej praxe. Získané vedomosti môžete využiť v oblasti environmentálneho manažérstva, ako aj projektovania, či povoľovania.
Zamestnanci priamo zodpovední za oblasť ochrany životného prostredia resp. environmentálny manažéri, ale aj investori, projektanti či všetci tí, ktorí sa o povinnostiach v oblasti ochrany životného prostredia chcú dozvedieť viac.

Na školení získate základný prehľad o povinnostiach firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia a to najmä v oblastiach:

Odpadové hospodárstvo

 • evidencia a ohlasovanie odpadov
 • vyhradené výrobky (obaly, neobaly a i.)
 • súhlasy
 • dokumentácia

Ochrana vôd

 • povinnosti prevádzkovateľov
 • súhlasy
 • oznamovacie povinnosti a poplatky
 • havarijné plány a prevádzkové poriadky

Ochrana ovzdušia

 • zdroje znečisťovania ovzdušia
 • poplatkové a oznamovacie povinnosti
 • základná prevádzková evidencia a dokumentácia

Iné

 • environmentálna škoda
 • environmentálne označovanie výrobkov

Zamestnanci priamo zodpovední za oblasť ochrany životného prostredia resp. environmentálny manažéri, ale aj investori, projektanti či všetci tí, ktorí sa o povinnostiach v oblasti ochrany životného prostredia chcú dozvedieť viac.