PodnikaniePrávo a legislatíva xa Publikované 16. januára 2018 zobraziť celý profil

Založiť s.r.o. je pomerne komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje prípravu mnohých dokumentov, komunikáciu s viacerými úradmi a zmysel pre detail. Založiť s.r.o. vám môžu profesionálne spoločnosti na kľúč, kedy využitím ich služieb ušetríte čas, energiu a peniaze.
V prípade, ak by ste predsa len chceli svoju prvú s.r.o. založiť vlastnými silami, v tomto článku sa dočítate presný postup. Zároveň sa dozviete aké dokumenty je potrebné pripraviť, aké úrady musíte navštíviť a aké sú so založením s.r.o. spojené poplatky. V článku sa dozviete aj praktické rady ako môžete pri zakladaní firmy ušetriť čas a energiu, ktoré sme nadobudli pri zakladaní viac ako 1000 firiem.

Pred tým ako pristúpite k samotnému zakladaniu spoločnosti musíte sa rozhodnúť:

  • Kto bude konateľom spoločnosti
  • Kto bude spoločníkom spoločnosti. V prípade ak budete viacerí spoločníci, aký obchodný podiel bude mať každý z vás.
  • Kde bude sídlo spoločnosti.
  • Aké bude obchodné meno vašej spoločnosti.
  • Aké bude základné imanie vašej spoločnosti.
  • Aké predmety podnikania bude vaša spoločnosť vykonávať

Tipy ako zvoliť obchodné meno, aké predmety podnikania si určite do OR zapísať sa dočítate na konci tohto článku. 
Po tom, čo budete mať jasno vo vyššie uvedených bodoch môžete pristúpiť k samotnému zakladaniu spoločnosti. To môžete realizovať „klasicky v papierovej forme“ alebo elektronicky. Oba tieto spôsoby nižšie v texte pre vás porovnávame. My sme tento proces pre Vás rozdelili do 8 prehľadných krokov.

1. Podpis zakladateľského dokumentu a príloh k návrhu na zápis spoločnosti do OR

V prípade papierového zakladania firmy je potrebné zakladateľský dokumenty spoločnosti podpísať minimálne v štyroch vyhotoveniach. V prípade ak spoločnosť zakladajú dvaja a viacerí spoločníci je týmto zakladateľským dokumentom spoločenská zmluva a v prípade ak ste jediným spoločníkom je vašim zakladateľským dokumentom zakladateľská listina.

Zo štyroch vyhotovení sa jedno vyhotovenie použije pre živnostenský úrad, dve pre obchodný register a jedno vyhotovenie pre archív spoločnosti. Okrem spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny je potrebné vypracovať a podpísať nasledovné dokumenty: Ak spoločnosť zakladá jedna fyzická osoba, je potrebné vypracovať vyhlásenie, že nie je spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, nakoľko jedna fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach s ručením obmedzeným.

Ak spoločnosť zakladá jedna právnická osoba, vypracuje sa vyhlásenie o tom, že táto právnická osoba má viac ako jedného spoločníka, lebo spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka nemôže byť zakladateľom ďalšej spoločnosti. Podpisy na týchto dokumentoch nemusia byť overené.
Pozor zmena pre rok 2018 – Ďalším dokumentom, ktorý je potrebné pripraviť je podpisový vzor konateľa. Podpis konateľa na tomto dokumente musí byť od 1.1.2018 overený. 

Pri elektronickom zakladaní s.r.o. vám bude postačovať z každého dokumentu vyhotoviť jeden originál, ktorý naskenujete a ďalej pracujete už len so skenmi dokumentov. 

2. Ohlásenie živností na okresnom úrade – odbor živnostenského podnikania

Spoločenskou zmluvou/zakladateľeskou listinou určení konatelia  vypíšu a podpíšu formulár živnostenského úradu, priložia spoločenskú zmluvu resp. zakladateľskú listinu a zaplatia správny poplatok. Vydanie živnostenského osvedčenia trvá v praxi približne 5 pracovných dní.
Poplatky pri papierovom ohlásení živnosti sú 5€ za voľnú živnosť a 15€ v prípade ohlásenia remeselnej resp. viazanej živnosti. V prípade ohlásenia živnosti elektronicky je ohlásenie neobmedzeného počtu voľných živností zadarmo a poplatky za vydanie remeselnej resp. viazanej živnosti sú polovičné – teda 7,5€.

3. Podanie žiadosti na daňový úrad o vydanie súhlasu so zápisom v obchodnom registri.

V zmysle obchodného zákonníka, spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Uvedené sa obchodnému registru preukazuje súhlasom správcu dane so zápisom v obchodnom registri. Na vydanie takéhoto súhlasu má daňový úrad 5 pracovných dní.

Z dôvodu rýchlosti je lepšie toto potvrdenie na daňovom úrade prevziať osobne, nakoľko doručovanie poštou môže predĺžiť obdržanie súhlasu o ďalších pár dní. Je potrebné poznamenať, že podmienka súhlasu daňového úradu sa nevzťahuje na zahraničné osoby. Im postačí ak doložia na obchodný register čestné prehlásenie o tom, že nepotrebujú súhlas správcu dane z dôvodu, že majú pobyt alebo sídlo v zahraničí.

4. Vyhlásenie správcu vkladu o vložení základného imania

Ďalším dôležitým dokumentom je výhlasenie správcu vkladu o vložení základného imania. Správca vkladu podpíše vyhlásenie, v ktorom potvrdí rozsah splatených vkladov jednotlivých spoločníkov. Toto vyhlásenie sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Základné imanie od 1.1.2016 nie je potrebné vkladať na účet do banky.

Postačuje ho vložiť do pokladne spoločnosti. Pokiaľ sa vkladá do spoločnosti nepeňažný vklad, je potrebné pre jeho ohodnotenie vypracovať znalecký posudok. Treba mať na pamäti, že pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50% zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania, ktoré je v súčasnosti 5000€.

Avšak, ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapísať do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie. Správca vkladu dokladá k návrhu do obchodného registra vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov a základného imania, jeho podpis sa na tomto vyhlásení nie je potrebné úradne osvedčiť.